Teď je ten čas vyzkoušet model Harley-Davidson. Rezervuj si zkušební jízdu nyní
Jsi připraven vyrazit? Máme další lákavé nabídky. Podívej se na Nabídky
Na viděnou příští rok! Uložte si toto datum: 3.–8. září 2024

Podmínky používání

Podmínky používání webu H-D.com

Poslední revize duben, 2017

 

Tato ustanovení a podmínky používání (dále jen „Podmínky používání“) upravují vaše používání webu („Web“) společnosti Harley-Davidson, Inc. („Harley-Davidson“). Nahlédněte také do našich Zásad ochrany osobních údajů, které popisují naše postupy ochrany osobních údajů a které jsou tímto odkazem začleněny do těchto podmínek používání. Dodržení těchto podmínek používání je podmínkou pro používání tohoto webu z vaší strany. Pokud nesouhlasíte s tím, že tyto podmínky používání jsou pro vás závazné, neprodleně tento web opusťte.

 

Tyto podmínky používání předpokládají, že veškeré spory mezi vámi a společností Harley-Davidson budou vyřešeny prostřednictvím ZÁVAZNÉHO ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ. V SOULADU S TÍM SOUHLASÍTE, ŽE SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ PŘELÍČENÍ (VČETNĚ ÚČASTI V HROMADNÉ ŽALOBĚ) při stanovení či obraně vašich práv v rámci těchto podmínek používání (kromě záležitostí, které mohou být řešeny u soudů pro drobné nároky). Vaše práva budou určena NEUTRÁLNÍM ROZHODCEM a NIKOLI soudcem či porotou a vaše nároky nemohou být podány jako hromadná žaloba. Přečtěte si informace v níže uvedené části Řešení sporů; Rozhodčí řízení, kde jsou uvedeny podrobnosti týkající se vašeho souhlasu s rozhodčím řízením při jakýchkoli sporech se společností Harley-Davidson.

Vlastnictví tohoto webu a obsahu

Veškeré stránky na tomto webu a jakékoli materiály, které jsou dostupné ke stažení, není-li uvedeno jinak, jsou vlastnictvím společnosti Harley-Davidson nebo její skupiny společností. Tento web je chráněn mezinárodními autorskými právy a ochrannými známkami i autorskými právy a ochrannými známkami Spojených států. Obsah tohoto webu, zejména jakékoli soubory, dokumenty, text, fotografie, snímky, audio a video nahrávky a jakékoli materiály dostupné nebo zpřístupněné pro používání nebo stažení prostřednictvím tohoto webu (dále jen „obsah“) nesmějí být kopírovány, šířeny, upravovány, rozmnožovány, zveřejňovány nebo používány, zcela nebo zčásti, s výjimkou účelů písemně povolených nebo schválených společností Harley-Davidson, včetně poskytování služeb nebo produktů společnosti Harley-Davidson nebo jakékoli její skupiny společností, nebo v souvislosti s obchodními vztahy se společností Harley-Davidson nebo s jakoukoli její skupinou společností. Nejste oprávněni bez našeho výslovného písemného souhlasu použít rámeček ani využít techniky rámování pro propojení nebo přímé odkázaní na jakýkoli název, ochranné známky, servisní známky, logo, obsah nebo jiné informace chráněné vlastnickými právy (včetně snímků, textu, rozložení stránky nebo formátu) společnosti Harley-Davidson nebo některé z její skupiny společností. Jste oprávněni prohlížet si, kopírovat, tisknout a používat obsah tohoto webu pouze pro vlastní potřebu a za předpokladu, že: (1) obsah dostupný na tomto webu je používán pouze k informativním a nekomerčním účelům; (2) žádný obsah dostupný na tomto webu není žádným způsobem upraven; a (3) obsah dostupný na tomto webu se používá, kopíruje nebo distribuuje odděleně od doprovodného textu nebo je oddělen od jakéhokoliv autorského práva, ochranné známky nebo jiného označení vlastnictví. Žádné ze zde uvedených ustanovení nesmí být vykládáno tak, že by bylo důsledkem, právní překážkou nebo jiným způsobem udělení jakékoli licence nebo jiné udělení práva užívat jakýkoliv patent, autorská práva, ochrannou známku nebo jiná práva duševního vlastnictví společnosti Harley-Davidson nebo jakékoli její skupiny společností nebo třetí strany, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu.

Zabezpečení webu

Je zakázáno porušovat nebo pokoušet se porušit zabezpečení tohoto webu, kromě jiného zejména (a) přistupovat k datům, která nejsou určena pro daného uživatele, nebo se přihlašovat na server nebo na účet, ke kterému nemá uživatel oprávnění k přístupu; (b) pokoušet se bez řádného pověření prověřovat, zkoumat nebo testovat zranitelnost systému nebo sítě nebo porušit bezpečnostní opatření nebo opatření pro ověřování; (c) pokoušet se zasahovat do služeb jiného uživatele, hostitele nebo sítě, kromě jiného zejména prostřednictvím vkládání viru do webu, přetěžovat, „zahlcovat", „spamovat", „posílat e-mailovou bombu" nebo „způsobovat chyby"; (d) zasílat nevyžádané zprávy, včetně propagace a/nebo reklamy na produkty nebo služby; nebo (e) falšovat jakoukoli hlavičku paketu TCP/IP nebo jakoukoli část informací v záhlaví v libovolném e-mailu nebo příspěvku do diskusní skupiny. Porušení bezpečnosti systému nebo sítě může vyústit v občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Společnost Harley-Davidson prošetří události, které mohou zahrnovat takové porušování předpisů, a při stíhání uživatelů, kteří se podílí na takovém porušování předpisů, může zapojit orgány pro vymáhání zákona a spolupracovat s nimi. Souhlasíte, že nebudete používat žádné zařízení, software nebo postup, které by zasahovaly nebo se pokoušely narušit řádné fungování tohoto webu nebo jakékoli činnosti provozované na tomto webu. Souhlasíte, že nebudete používat ani se pokoušet použít jakékoli moduly, software, nástroje, agenty nebo jiná zařízení nebo mechanizmy (mimo jiné včetně prohlížečů, pavouků, robotů, avataru či inteligentních agentů) k navigování nebo prohledávání tohoto webu mimo vyhledávacích modulů a vyhledávacích agentů, které jsou poskytované společností Harley-Davidson na tomto webu, a obecně dostupných webových prohlížečů třetích stran (například Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox nebo Google Chrome).

 

Přístup k tomuto webu je monitorován. Žádost o URL, informace o strojích, ze kterých takové žádosti pocházejí a čas žádostí jsou ukládány pro statistické a bezpečnostní účely. Použití těchto internetových stránek zahrnuje souhlas s tímto monitorováním. Tyto internetové stránky mohou být čas od času nedostupné z důvodu mechanických, telekomunikačních, softwarových,
hardwarových selhání a selhání na straně dodavatelů. Společnost Harley-Davidson nemůže předpovídat ani ovlivnit, kdy k takovým výpadkům může dojít, a nemůže ovlivnit trvání takového výpadku.

Přístup k webu; Náhrada škod

Určité části webu s omezeným přístupem vyžadují ID uživatele a heslo („Chráněné oblasti“). Souhlasíte s tím, že budete ke chráněným oblastem přistupovat pouze pomocí svého uživatelského jména a hesla, které vám poskytla společnost Harley-Davidson. Souhlasíte s tím, že učiníte patřičná opatření k ochraně důvěrnosti svého uživatelského jména a hesla a nesdělíte ani nezveřejníte své uživatelské jméno či heslo žádné třetí straně. Váš přístup k tomuto webu může být společností Harley-Davidson kdykoli zrušen bez uvedení důvodu. Souhlasíte s tím, že společnost Harley-Davidson a její skupiny společností, jakož i jejich příslušné vedoucí pracovníky, zmocněnce, ředitele, zaměstnance, poradce a zástupce budete hájit, poskytnete jim náhradu škody a zbavíte je odpovědnosti za veškeré pohledávky, ztráty, závazky, škody a výdaje třetích stran (kromě jiného také přiměřené poplatky za právní zastoupení) vyplývající nebo související s vaším použitím jakéhokoli obsahu, který byl stažen nebo jinak získán z tohoto webu, nebo vaším porušením těchto Podmínek používání, kromě jiného zejména vaším porušením jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiných práv společnosti Harley-Davidson nebo jakékoli jiné osoby nebo subjektu.

Odkazy na jiné weby

Tento web může obsahovat odkazy na weby dealerů společnosti Harley-Davidson nebo být z takových webů přístupný. Dealeři Harley-Davidson jsou nezávislé firmy a nejsou zástupci společnosti Harley-Davidson. Společnost Harley-Davidson nenese odpovědnost za obsah, dostupnost, provoz nebo fungování webů dealerů společnosti Harley-Davidson nebo jiných webů, které mohou být odkazovány prostřednictvím tohoto webu nebo ze kterých může být tento web dostupný. Když přistupujete k jiným webům než k webům společnosti Harley-Davidson, vezměte na vědomí, že se jedná o subjekt, který je nezávislý na společnosti Harley-Davidson, a že společnost Harley-Davidson nemůže nijak kontrolovat obsah těchto webů. Odkaz na jiné weby než weby společnosti Harley-Davidson navíc neznamená, že společnost Harley-Davidson podporuje nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo použití odkazovaného webu. Je na vás, abyste učinili příslušná opatření a zajistili, že veškerý obsah, který se rozhodnete použít nebo stáhnout, neobsahuje položky jako viry, červy, trojské koně a jiné položky destruktivní povahy. Pokud se rozhodnete přistupovat k webům třetích stran, které odkazují na tento web, činíte tak výhradně na své vlastní riziko.

Autorská práva a ochranné známky třetích stran

Tento web může obsahovat odkazy na ochranné známky třetích stran a kopie materiálů třetích stran, které podléhají autorským právům, jež jsou vlastnictvím příslušných majitelů. Odkaz na jakýkoliv výrobek, postup, publikaci, službu nebo nabídku třetí strany pomocí obchodního názvu, obchodní značky, výrobce nebo jiného způsobu nemusí nutně představovat nebo naznačovat souhlas nebo doporučení ze strany společnosti Harley-Davidson.

Příspěvky, recenze, zpětná vazba a další zveřejněné položky na webu

Pokud odešlete, nahrajete, zveřejníte nebo přenesete jakékoli informace nebo soubory na náš web (dále jen „příspěvky"), souhlasíte s tím, že nebudete (1) odesílat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet cokoli, co je hanlivé, urážlivé, pomlouvačné, nezákonné, nemravné, výhrůžné, obtěžující, podvodné, pornografické nebo škodlivé, nebo co by mohlo podněcovat trestnou činnost či neetické chování, (2) zasílat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet cokoli, co porušuje autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví nebo vlastnická práva jakékoli osoby nebo subjektu, (3) zasílat, nahrávat, zveřejňovat nebo přenášet virus nebo jinou škodlivou součást, nebo (4) kontaktovat jiné uživatele tohoto webu prostřednictvím nevyžádaných e-mailů, telefonních hovorů, korespondence nebo jinými způsoby komunikace. Pokud odešlete, nahrajete, zveřejníte nebo přenesete jakoukoli zpětnou vazbu nebo údaje, například nápady, koncepty, know-how, techniky, postupy, komentáře, návrhy nebo dotazy týkající jakýkoli výrobků či služeb společnosti Harley-Davidson nebo obsahu tohoto webu (dále jen „zpětná vazba"), budou takové informace považovány za nedůvěrné a společnost Harley-Davidson a její skupiny společností nebudou mít žádné povinnosti jakéhokoli druhu v souvislosti s touto informací. Odesláním, nahráním, zveřejněním nebo přenesením příspěvků nebo zpětné vazby udělujete společnosti Harley-Davidson a její skupině společností neodvolatelnou, trvalou, plně splacenou a bezplatnou licenci a právo na používání, reprodukci, zveřejnění a distribuci příspěvků a zpětné vazby pro její jakékoli účely, zejména pro rozvoj, marketing a výrobu produktů, služeb a obsahu na základě takového příspěvku či zpětné vazby. Chcete-li zajistit dostupnost jakýchkoli příspěvků, které jste vytvořili nebo které požadujete, řádně je zálohujte pro případ ztráty, poškození nebo přerušení. Souhlasíte s tím, že společnost Harley-Davidson a její skupinu společností, jakož i jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, poradce a zástupce budete hájit, poskytnete jim náhradu škody a zbavíte je odpovědnosti za a vůči veškerým pohledávkám, ztrátám, závazkům, škodám a výdajům třetích stran (zejména přiměřeným poplatkům za právní zastoupení) vzniklým nebo souvisejícím s jakýmikoli příspěvky, které zveřejníte nebo umožníte jejich zveřejnění na tomto webu.

 

Společnost Harley-Davidson pravidelně nekontroluje zveřejněné příspěvky ani zpětnou vazbu, ale vyhrazuje si právo (nikoli však povinnost) sledovat a upravovat nebo odstraňovat jakékoli příspěvky nebo zpětnou vazbu odeslanou na tento web. Udělujete společnosti Harley-Davidson a její skupině společností právo používat jméno, které odešlete v souvislosti s jakýmikoli příspěvky nebo zpětnou vazbou. Souhlasíte s tím, že nebudete používat nesprávnou e-mailovou adresu, vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt či jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli příspěvků nebo zpětné vazby, které zašlete. Společnost Harley-Davidson ani její skupina společností nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádné závazky za příspěvky nebo zpětnou vazbu, kterou zašlete vy nebo kterákoli třetí strana.

Přesnost a úplnost informací; Barvy

Přestože společnost Harley-Davidson usiluje o zajištění integrity a přesnosti tohoto webu, nečiní žádný příslib, záruky ani garance správnosti nebo přesnosti tohoto webu a zde obsaženého obsahu. Je možné, že tento web může obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo jiné chyby, a že třetí strany na tomto webu mohou provádět neschválené přidávání, odstraňování a změny. V případě výskytu nepřesností prosím informujte společnost Harley-Davidson, aby mohla být tato nepřesnost opravena. Informace obsažené na tomto webu mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Dále platí, že společnost Harley-Davidson a její skupina společností nenese odpovědnost za informace nebo obsah zveřejněný na tomto webu kteroukoli třetí stranou, jež není členem skupiny Harley-Davidson. Vynaložili jsme patřičné úsilí, abychom správně zobrazili barvy našich produktů, které jsou uvedeny na tomto webu. Jelikož však skutečné barvy, které uvidíte, závisí na vašem monitoru, nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na vašem monitoru bude přesné. Tento web má přístupy od mezinárodních uživatelů a může obsahovat odkazy nebo vzájemné odkazy na výrobky, programy a služby společnosti Harley-Davidson, které jsou ve vaší zemi nedostupné nebo zakázané. Takové odkazy nenaznačují, že je záměrem společnosti Harley-Davidson takové výrobky, programy nebo služby ve vaší zemi uvést nebo že lze takové výrobky ve vaší zemi legitimně používat. Společnost Harley-Davidson si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění ukončit výrobu modelů, dílů a příslušenství, nebo jiných položek a změnit technické údaje, aniž by tím došlo ke vzniku jakýchkoli závazků. Vozidla, díly, příslušenství a jiné položky zobrazené na tomto webu a vyrobené podle zde uvedených technických údajů jsou v prodeji pouze v USA.

 

Technické údaje o vozidlech a příslušenstvích se mohou v různých zemích lišit v závislosti na místních zákonech a některé modely a příslušenství nejsou v určitých zemích dostupné. Vezměte na vědomí, že některé země zakazují import, registraci anebo použití vozidel a příslušenství, které nebyly vyrobeny dle předpisů dané země. Podrobnosti o použití jakýchkoli dílů, příslušenství nebo modelů vyobrazených na tomto webu si ověřte u svého místního autorizovaného dealera Harley-Davidson.

Typografické chyby a nesprávné údaje o cenách

V případě, že je nějaký produkt nebo služba uveden s nesprávnou cenou kvůli typografické chybě nebo chybě v informacích o cenách obdržených od našich dodavatelů, máme právo odmítnout nebo stornovat jakékoli objednávky produktů / služeb uvedených s nesprávnou cenou. Máme právo odmítnout nebo stornovat takové objednávky bez ohledu na to, zda objednávka byla potvrzena a byla vám stržena z vaší kreditní nebo debetní karty. Pokud již byla stržena částka za nákup z vaší kreditní nebo debetní karty a vaše objednávka je stornována, ihned vystavíme ve prospěch vaší kreditní či debetní karty dobropis ve výši nesprávné ceny.

Přijetí objednávky

Vezměte na vědomí, že některé objednávky představují nepatřičné využití společnosti Harley-Davidson a jejích služeb. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení odmítnout nebo stornovat jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Váš účet také může být z jakéhokoli důvodu omezen nebo ukončen podle našeho vlastního uvážení. Pro vaše větší pohodlí vám nebude nic účtováno, dokud nebude autorizován váš způsob platby, ověřena správnost informací objednávky a objednávka odeslána (kromě objednávek a předobjednávek hrazených dárkovými kartami Harley-Davidson Gift Card, které jsou vyúčtovány ve chvíli zadání objednávky, nikoli při odeslání objednávky). Některé situace, které mohou vyústit ke stornování vaší objednávky, zahrnují omezené množství dostupné k prodeji, nepřesnosti nebo chyby informací o produktu nebo o ceně nebo problémy odhalené naším oddělením pro předcházení podvodům. Před přijetím objednávky můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace. Pokud je jakákoli část vaší objednávky stornována nebo pokud jsou k přijetí vaší objednávky potřeba další informace, budeme vás kontaktovat. Pokud je vaše objednávka stornována poté, co byl na vaši kreditní kartu (nebo jiný účet pro platbu) naúčtován poplatek, vystavíme ve prospěch vaší kreditní karty (nebo jiného příslušného účtu pro platbu) dobropis ve výši poplatku.

Online platby

Na tomto webu můžete nakupovat produkty a/nebo služby. Přijímáme následující kreditní karty, vydávané bankami v USA: MasterCard®, Visa®, Discover® a Harley-Davidson® Visa® Card, vydané bankou U.S. Bank National Association ND. Pokud je při transakci použit účet kreditní karty, společnost Harley-Davidson může získat předběžné schválení na částku až do výše platby. Pokud se registrujete k provádění automatických opakovaných plateb, budou všechny platby a poplatky účtovány na kreditní kartu, kterou jste určili během procesu nastavení. Pokud chcete určit jinou kartu nebo pokud došlo ke změně vaší kreditní karty, musíte své informace změnit online. To může dočasně opozdit vaši schopnost provádět online platby, dokud neověříme nové platební informace.

 

Prohlašujete a zaručujete, že při provádění on-line plateb (i) jsou veškeré vámi zadané informace o kreditní kartě pravdivé, správné a úplné, (ii) budou poplatky, které vám vzniknou, připsány na vrub společnosti, jež vydala vaši kreditní kartu, (iii) uhradíte poplatky, které vzniknou, v uvedené výši, včetně příslušné daně, a (iv) jste osoba, na jejíž jméno byla karta vydána, a jste oprávněni s příslušnou kreditní kartou a informacemi na ní provést nákup nebo jinou transakci.

Daň z prodeje

Pokud vaše objednávka zahrnuje zdanitelné položky, bude poplatek za doručení (je-li účtován) platit pouze pro zdanitelné položky a může být předmětem zdanění v závislosti na místních zákonech místa určení.

 

Při nákupu dárkových karet není účtována žádná daň z prodeje. Příslušné daně z prodeje budou naúčtovány při nákupu při použití dárkové karty.

Omezení množství a dealerské prodeje

Společnost Harley-Davidson si vyhrazuje právo podle našeho vlastního uvážení omezit množství kupovaných položek na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou být uplatněna na objednávky provedené ze stejného účtu, stejné kreditní karty a také na objednávky, které používají stejnou fakturační nebo doručovací adresu. V případě uplatnění takových limitů na to zákazníka upozorníme. Vezměte na vědomí, že některé objednávky představují nepatřičné využití společnosti Harley-Davidson a jejích služeb. Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení odmítnout nebo stornovat jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Váš účet také může být z jakéhokoli důvodu omezen nebo ukončen podle našeho vlastního uvážení. Společnost Harley-Davidson si také vyhrazuje právo podle našeho vlastního uvážení zakázat prodeje dealerům nebo překupníkům. Pro účely těchto podmínek používání je přeprodávání definováno jako nákup nebo úmysl nákupu jakýchkoli produktů od společnosti Harley-Davidson za účelem zapojení do komerčního prodeje téhož produktu třetí stranu.

Hlášení porušení autorských práv

Pokud jste vlastník autorských práv nebo jeho zástupce a domníváte-li se, že jakékoli příspěvky uživatele nebo jiný obsah na webech Harley-Davidson porušuje vaše autorská práva, můžete podat oznámení podle zákona Digital Millennium Copyright Act (dále jen „DMCA"). Viz Zásady společnosti Harley-Davidson, Inc. pro obsah poskytnutý uživatelem.

Vyloučení záruk

Společnost Harley-Davidson odmítá všechny záruky, výslovné nebo předpokládané, zejména záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a právní čistoty ve vztahu k tomuto webu a zde obsaženým informacím, grafice a materiálům.

 

Společnost Harley-Davidson nezaručuje, že přístup nebo používání tohoto webu bude nepřerušené nebo bez chyb nebo že závady na webu budou opraveny. Tento web, včetně jakéhokoli obsahu či informací obsažených v něm nebo jakékoli službě související s webem, je poskytován "jak je," se všemi závadami, bez jakýchkoli prohlášení či záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, kvality informací, nerušené držby a právní čistoty. Společnost Harley-Davidson zvláště odmítá odpovědnost za chyby či opomenutí, nebo nesprávné použití nebo nesprávnou interpretaci, jakýchkoli informací získaných prostřednictvím tohoto webu. Společnost Harley-Davidson neručí za přesnost, úplnost nebo aktuálnost informací získaných prostřednictvím tohoto webu.

 

Berete na sebe veškerou odpovědnost a rizika za používání tohoto webu, služeb souvisejících s webem a odkazovaných webů. Společnost Harley-Davidson neručí za to, že soubory dostupné ke stažení nebudou obsahovat žádné viry, trojské koně či jiné destruktivní programy. Odpovídáte za implementaci postupů, které dostatečně zajistí vaše potřeby zálohování dat a zabezpečení. Souhlasíte s tím, že společnost Harley-Davidson nebude odpovídat za jakékoli škody či náklady vzniklé přímo či nepřímo jako následek jakéhokoli takového kódu. Berete na sebe veškerou odpovědnost a rizika za používání tohoto webu a internetu. 

Omezení odpovědnosti ohledně používání webu

Společnost Harley-Davidson a jakékoli třetí strany zmíněné na tomto webu neponesou žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, následné, zvláštní, exemplární, represivní nebo jiné škody (mimo jiné zejména škody způsobené ztrátou zisku, ztrátou dat nebo přerušením provozu), které vzniknou nebo se jakýmkoli způsobem vztahují k tomuto webu, službám souvisejícím s webem, obsahu nebo informacím na tomto webu a/nebo jakémukoli odkazovanému webu, bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vzniká na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakékoli jiné právní teorie a bez ohledu na to, zda byla společnost o možnosti vzniku takových škod informována či nikoli. Vaším jediným opravným prostředkem v případě nespokojenosti s tímto webem, službami souvisejícími s webem a odkazovanými weby je ukončení používání tohoto webu a/nebo služeb.

Revize; obecné informace

Společnost Harley-Davidson si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení ukončit váš přístup k celému nebo části tohoto webu bez uvedení důvodu a bez upozornění. V případě, že kterékoli z ustanovení těchto Podmínek používání služeb bude soudem nebo jiným příslušným tribunálem uznáno nevymahatelným, takové ustanovení musí být omezeno nebo odstraněno v minimálním rozsahu nezbytném k tomu, aby tyto Podmínky používání služeb jinak zůstaly v plné platnosti a účinnosti. Tyto Podmínky používání služeb a Zásady ochrany osobních údajů představují celou dohodu mezi společností Harley-Davidson a vámi ohledně tohoto předmětu. Společnost Harley-Davidson je oprávněna podle potřeby a vlastního uvážení tyto Podmínky používání služeb a Zásady ochrany osobních údajů přepracovat. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat a sledovat aktuální Podmínky používání služeb a Zásady ochrany osobních údajů, abyste si byli vědomi veškerých takových úprav, které jsou pro vás závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek používání a Zásad ochrany osobních údajů mohou být nahrazeny výslovně určenými právními oznámeními nebo podmínkami umístěnými na určitých stránkách na tomto webu.

Řešení sporů; Dohoda o rozhodčím řízení

Veškeré potíže s tímto webem, včetně produktů a služeb objednaných či zakoupených prostřednictvím tohoto webu, budeme řešit v dobré víře, pokud na tyto záležitosti upozorníte naše oddělení zákaznického servisu. Uvědomujeme si však, že v ojedinělých případech se může stát, že nebudeme schopni problém vyřešit ke spokojenosti zákazníka.

 

Vy a společnost Harley-Davidson jste se dohodli, že budou veškeré spory, reklamace nebo rozepře vyplývající ze způsobu, jakým používáte tento web, včetně produktů a služeb objednaných či zakoupených prostřednictvím tohoto webu, rozhodovat závazná rozhodčí řízení namísto obecně příslušných soudů. Rozhodčí řízení je méně formální než podání žaloby u soudu. Rozhodčí řízení využívá neutrálního rozhodce místo soudce nebo poroty a podléhá velmi omezenému přezkumu ze strany soudů. Rozhodčí řízení umožňuje omezenější zpřístupnění listin obou stran před zahájením procesu než u soudu, ale souhlasíme s tím, že budeme spolupracovat na tom, abychom se dohodli na přiměřeném předložení dokladů s ohledem na řešené sporné záležitosti a výši pohledávky. Rozhodci mohou přiznat stejnou náhradu škody a odškodnění jako u soudu, ale ohledně náhrady škody jsou povinni při tom uplatňovat hmotné právo, jako kdyby věc byla řešena u soudu, zejména zákon o náhradě škody plnící represivní funkci, který uplatňuje Nejvyšší soud Spojených států amerických. Souhlasíte s tím, že souhlas s těmito Podmínkami používání služeb znamená skutečnost, že výklad a vymáhání tohoto ustanovení bude upravovat federální zákon o rozhodčím řízení a že vy a společnost Harley-Davidson se vzdáváte práva na soudní přelíčení porotou nebo na účast v hromadné žalobě. Toto ustanovení o rozhodčím řízení platí i po ukončení těchto Podmínek používání služeb a jakéhokoli jiného smluvního vztahu mezi vámi a společností Harley-Davidson.

 

Pokud si přejete vznést žalobu vůči společnosti Harley-Davidson a rozhodnete se proto využít rozhodčí řízení, je nezbytné nejprve společnosti Harley-Davidson zaslat doporučeně písemné oznámení o žalobě (dále jen „oznámení"). Oznámení společnosti Harley-Davidson musí být zasláno na adresu: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 (dále jen „adresa pro zaslání oznámení“). Pokud si společnost Harley-Davidson přeje vznést vůči vám žalobu a rozhodne se proto využít rozhodčí řízení, zašle doporučeně písemné oznámení na poslední adresu, kterou máme v záznamech nebo jinak v naší evidenci. Oznámení, bez ohledu na to, zda ho zašlete vy nebo společnost Harley-Davidson, musí (a) uvádět povahu a podstatu žaloby nebo sporu; a (b) stanovit konkrétní žalobní opravný prostředek (dále jen „remedura“). Pokud se vy a společnost Harley-Davidson do 30 dnů od doručení oznámení nedohodnete ohledně řešení žaloby, můžete vy nebo Harley-Davidson zahájit rozhodčí řízení nebo vznést žalobu u soudu zabývajícího se drobnými žalobami. V průběhu rozhodčího řízení nesmí být výše jakéhokoli návrhu na urovnání, kterou předložila společnost Harley-Davidson nebo vy, sdělena rozhodci. Můžete si stáhnout nebo zkopírovat formulář oznámení a formulář pro zahájení rozhodčího řízení z webu asociace American Arbitration Association na adrese www.adr.org. Pokud jste povinni zaplatit poplatek za podání žaloby poté, co společnost Harley-Davidson obdrží oznámení na adresu pro zaslání oznámení o tom, že jste zahájili rozhodčí řízení, neprodleně vám uhradí poplatek za podání žaloby, pokud vaše žaloba není na částku vyšší než 10 000 USD. Rozhodčí řízení se bude řídit Řádem pro obchodní rozhodčí řízení a Doplňkovými postupy pro spotřebitelské spory (dále jen souhrnně „Řád AAA") Americké arbitrážní asociace (dále jen „AAA"), ve znění těchto Podmínek používání služeb, a povede ho AAA. Řád AAA a formuláře AAA jsou k dispozici on-line na adrese www.adr.org, telefonicky na čísle 1-800-778-7879 nebo na písemnou žádost zaslanou nám na adresu pro zasílání oznámení. Rozhodce je vázán ustanoveními těchto Podmínek používání služeb. Rozhodce rozhoduje o všech otázkách, včetně věcí souvisejících s rozsahem a vykonatelností těchto Podmínek používání služeb, včetně této dohody o rozhodčím řízení. Pokud se vy a společnost Harley-Davidson nedohodnete jinak, jednání v rozhodčím řízení budou probíhat v okrese (nebo v oblasti), kde máte fakturační adresu. (Pokud máte trvalé bydliště mimo území Spojených států, veškerá jednání v rozhodčím řízení se uskuteční ve vaší zemi bydliště na místě, které vám bude přiměřeně vyhovovat, ale nadále se jednání budou řídit Řádem AAA, včetně pravidel AAA týkajících se výběru rozhodce). Pokud je vaše žaloba na částku 10 000 USD nebo nižší, souhlasíme s tím, že se můžete rozhodnout, zda rozhodčí řízení bude probíhat výhradně na základě dokumentů předložených rozhodci, prostřednictvím telefonického jednání nebo osobního jednání, jak je stanoveno v Řádu AAA. Pokud vaše žaloba překročí 10 000 USD, bude právo na jednání určeno Řádem AAA. Bez ohledu na způsob, jakým bude rozhodčí řízení probíhat, vydá rozhodce odůvodněné písemné rozhodnutí postačující k objasnění podstatných zjištění a závěrů, o které se nález opírá. Pokud vám rozhodce vydá nález, jehož výše je větší než hodnota posledního písemného návrhu na urovnání společnosti Harley-Davidson, který byl podán předtím, než byl zvolen rozhodce (nebo pokud společnost Harley-Davidson nepředložila návrh na urovnání předtím, než byl zvolen rozhodce), pak vám společnost Harley-Davidson uhradí výši nálezu nebo částku 1 000 USD podle toho, která částka je vyšší. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu se platba všech poplatků za podání žaloby, vedení rozhodčího řízení a poplatku za rozhodce řídí Řádem AAA. Každá strana zaplatí své vlastní náklady a případné poplatky za právní zastoupení. Pokud však některá strana vyhraje spor ohledně zákonného nároku, který přisoudí vítězné straně poplatky za právní zastoupení, nebo pokud existuje písemná dohoda, která stanovuje úhradu nebo přiznání poplatků za advokáta, je rozhodce oprávněn uvalit přiměřené poplatky vítězné straně podle zásady pro převedení poplatku stanovené právními předpisy.

 

VY A SPOLEČNOST HARLEY-DAVIDSON JSTE SE DOHODLI, ŽE KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE PODAT ŽALOBU VŮČI DRUHÉ STRANĚ POUZE INDIVIDUÁLNĚ, NIKOLI JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINOVÉ ŽALOBY V JAKÉKOLI DOMNĚLÉ SKUPINOVÉ ŽALOBĚ NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Pokud se dále vy i společnost Harley-Davidson nedohodnete jinak, nesmí rozhodce s vašimi žalobami spojit žaloby více než jedné osoby a nesmí jinak předsedat žádné formě zástupného nebo skupinového řízení. Rozhodce může vydat určovací nebo zdržovací žalobu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o odškodnění, a to pouze v rozsahu nezbytném k poskytnutí odškodnění odůvodněného individuální žalobou této strany.

 

Pokud se zjistí, že toto zvláštní ustanovení je nevynutitelné, pak (a) celé toto ustanovení o rozhodčím řízení je neplatné, ale zbývající ustanovení těchto Podmínek používání služeb zůstávají plně v platnosti a účinnosti; a (b) výlučnou věcnou a místní příslušnost pro jakékoli žaloby budou mít státní nebo federální soudy v Milwaukee ve Wisconsinu.