แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เราใช้แนวทางสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างการเติบโตที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในระยะยาวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา ซึ่งก็คือโลก ผู้คน และชุมชนของเรา 

 

และที่มากไปกว่าความยั่งยืนและ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล) แล้ว เรายังมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักการง่าย ๆ นั่นคือ เราทุกคนจะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราร่วมมือกัน! ประเด็นที่เราให้ความสำคัญ - การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและความเป็นเจ้าของ การขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงบวกในชุมชนของเรา และหาแนวทางที่นำไปสู่ Net Zero นั่นคือ ความตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสังคมที่แข็งแรง โลกที่น่าอยู่ รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

รถมอเตอร์ไซค์ในทะเลทราย
รายงานการจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย