พร้อมออกลุยแล้วหรือยัง เรามีข้อเสนอที่คุณจะต้องถูกใจ ดูข้อเสนอที่มี
บัตรเข้างาน H-D HOMECOMING FESTIVAL ปี 2024 เปิดจำหน่ายแล้วตอนนี้ ซื้อบัตร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว - Harley-Davidson

ณ เดือนพฤษภาคม 2021

ยินดีต้อนรับสู่ Harley-Davidson

เป้าหมายหลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ และช่วยให้การสื่อสารและประสบการณ์ของคุณที่มีกับเราให้มีลักษณะเฉพาะตัวมากขึ้น นโยบายนี้จะอธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวมจากคุณ เมื่อใดที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น วิธีการที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และสิทธิของคุณเกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว คำว่า "ข้อมูลส่วนตัว" จะมีความหมายเช่นเดียวกับ"ข้อมูลส่วนบุคคล" ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")  การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา โมบายแอพของเรา และผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ซื้อหรือสมัครผ่านเว็บไซต์และโมบายแอพของเรา (รวมถึงบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services) และโดยการส่ง/ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แสดงว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

 

พันธสัญญาของ HARLEY-DAVIDSON ต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

Harley-Davidson เป็นใคร

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ Harley-Davidson หมายถึง Harley-Davidson, Inc. และบริษัทย่อยและ บริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึงบริษัท Harley-Davidson ในประเทศของคุณ Harley-Davidson Motor Company และ Harley-Davidson Dealer Systems  (โดยไม่รวมถึง Harley-Davidson Financial Services, Inc. และ บริษัทในเครือ)

Harley-Davidson Financial Services และ Harley-Davidson HOG Chapters มีแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง รวมถึงกระบวนการเลือกรับและไมรับข่าวสาร ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทเหล่านี้ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  โปรดไปที่: myhdfs.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Harley-Davidson Financial Services

ผู้จำหน่ายของ Harley-Davidson ดำเนินธุรกิจเป็นอิสระจาก Harley-Davidson นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงไม่มีผลบังคับใช้กับผู้จำหน่าย โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ผู้จำหน่ายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัว

Harley-Davidson จะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง และเมื่อใด

เราอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือร้านค้าของเรา ใช้โมบายแอพสั่งซื้อสินค้ากับเราทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ ซื้อสินค้าในร้าน บันทึกข้อมูลของคุณกับเราทางออนไลน์ ติดต่อเรามาโดยการส่งคำถามหรือข้อกังวล หรือเข้าร่วมในการประกวดการส่งเสริมการขาย การทำแบบสำรวจ หรือแคมเปญการตลาดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางออนไลน์หรือที่จัดขึ้นจริง  นอกจากนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณมีการสมัครรับบริการใดบริการหนึ่งของเรา โปรดดูที่ส่วนของบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services ทางด้านล่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมและใช้ในขณะที่ให้บริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services

หากเราไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอาจไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการให้กับคุณได้  ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ บัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เพศ วันเกิด ความสนใจส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เรามีการเก็บรักษาบันทึกความสนใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการและการซื้อสินค้า และบริการที่คุณสมัครทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือในร้านค้าของเรา ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอาจนำไปรวมกับข้อมูลที่เราได้รับจากพันธมิตรทางการตลาดร่วมของเรา หรือบุคคลภายนอกอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต

ความยินยอม:

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ Harley-Davidson ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในหลายสถานการณ์

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ Harley-Davidson และการให้ความยินยอมตามที่เราร้องขอ ถือว่าคุณได้ยินยอมให้ Harley-Davidson ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และ Harley-Davidson อาจเข้าถึง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือต่างประเทศ

เท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้จะอนุญาต  เมื่อ Harley-Davidson ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานอื่นๆ ของ Harley-Davidson ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  Harley-Davidson ถือว่าคุณจะให้ความยินยอม ดังต่อไปนี้:

 • เพื่ออนุญาตให้ Harley-Davidson ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทุกประการที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เพื่ออนุญาตให้ Harley-Davidson ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เพื่ออนุญาตให้ Harley-Davidson ใช้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ หรือได้รับจาก Harley-Davidson ใช้เว็บไซต์นี้และโมบายแอพของเรา
 • เพื่ออนุญาตให้ Harley-Davidson ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Harley-Davidson

 

หากคุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ Harley-Davidson หรือหากคุณอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ยานพาหนะของคุณซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริการ H-D™ Connect และบริการVehicle Integration Services ก่อนที่คุณจะเปิดเผยต่อ Harley-Davidson หรือการใช้ยานพาหนะของคุณโดยบุคคลอื่น คุณควรให้สำเนาหรือลิงก์ไปยังประกาศนี้กับบุคคลแต่ละบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น และได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลโดย Harley-Davidson สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่คุณเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Harley-Davidson เป็นทางเลือกของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ และการเพิกถอนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน เมื่อคุณร้องขอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจาก Harley-Davidson ใช้บริการของ Harley-Davidson หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดก็ตามของ Harley-Davidson เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลที่ช่วยให้ Harley-Davidson สามารถตอบสนองคำขอและ/หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Harley-Davidson แก่คุณได้ ในการดำเนินการดังกล่าว คุณรับทราบว่า Harley-Davidson จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกที่เหมาะสม ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์ โมบายแอพหรือโมบายแอพผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ตามของ Harley-Davidson ที่ซื้อหรือสมัครผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอพของเรา โปรดติดต่อ Harley-Davidson โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน "ฉันจะติดต่อ Harley-Davidson ได้อย่างไร" ทางด้านล่าง  หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ Harley-Davidson ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกรุณางดใช้เว็บไซต์ หรือโมบายแอพของเราต่อไป หลังจากที่คุณเพิกถอนความยินยอมแล้ว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการใดก็ตามที่ได้ซื้อหรือสมัครผ่านเว็บไซต์หรือโมบายแอพของเราซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้ Harley-Davidson เสนอผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวข้องได้

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: เราจะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณในการติดต่อคุณ รวมถึงทางข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำในข้อความดังกล่าว แม้ว่าคุณจะเลือกไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากเรา โปรดทราบว่าเราอาจยังคงมีการติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตัวอย่างเช่น เราอาจติดต่อคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ให้ความยินยอมให้เราเสนอให้คุณ หรือติดต่อกลับหากคุณมีข้อสอบถาม 

HARLEY-DAVIDSON จะใช้ข้อมูลของฉันอย่างไร

เราจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีหลักกฎหมาย PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับเท่านั้น หลักกฎหมายในที่นี้รวมถึง ความยินยอม (ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม), สัญญา (ซึ่งการประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอ) ความผูกพันทางกฎหมายและฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบต่อไปนี้:

 • เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่มีความเฉพาะบุคคลและยกระดับประสบการณ์ของคุณในการติดต่อกับ Harley-Davidson
 • เพื่อให้ Harley-Davidson ได้มอบประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ บริการ และมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับคุณ
 • เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ และให้บริการของเราให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงการส่งอีเมลเพื่อยืนยันสถานะการสั่งซื้อและการจัดส่งของคุณ
 • เพื่อเก็บรักษาประวัติการทำธุรกรรมและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ สำหรับข้อกำหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และภาษี
 • เพื่อทำการสื่อสารกับคุณและส่งข้อมูลให้คุณทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ (รวมถึงการโทรแบบอัตโนมัติหรือการโทรจากเสียงบันทึกไว้ล่วงหน้า) ข้อความ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การประกวด และโปรโมชั่นของเรา เว้นแต่คุณจะแจ้งเราไม่ให้ติดต่อคุณเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย
 • เพื่อดูแลจัดการการประกวดและการส่งเสริมการขาย ตอบสนองคำขอและคำถาม และจัดการข้อร้องเรียนของคุณ
 • เพื่อช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และความชอบในสินค้าของคุณเพิ่มเติม
 • เพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสนใจและข้อกังวลของคุณ
 • เพื่อช่วยเราจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ กิจกรรม ประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เพื่ออัปเดตคุณเกี่ยวกับโปรแกรมการเป็นสมาชิก สิทธิประโยชน์ และบริการ และเพื่อยกระดับประสบการณ์การเป็นสมาชิกของคุณ
 • เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณ
 • เพื่อทำการวิจัยทางการตลาดและลูกค้า
 • เพื่อบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราในฐานะผู้ผลิต
 • เพื่อก่อให้เกิดหรือใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือแก้ต่างจากการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ หรือในกรณีจำเป็น เพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือตอบสนองต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีการฉ้อโกง หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ์ หรือทรัพย์สินของคุณ ของเรา หรือของบุคคลภายนอก
 • เพื่อยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 • เพื่อทำการติดต่อคุณกรณีจำเป็นรวมถึงการโทรอัตโนมัติหรือการโทรจากเสียงบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้า

บริการ H-D™ Connect และบริการVehicle Integration Services

บริการ H-D™ Connect และบริการVehicle Integration Services อาจไม่มีให้บริการในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

หากคุณสมัครเข้าร่วมบริการ H-D™ Connect และบริการVehicle Integration Services และอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ของคุณ  เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและรถของคุณดังต่อไปนี้  เพื่อใช้ในการให้บริการ H-D™ Connect และบริการVehicle Integration Services (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลของ H-D™ Connect และVehicle Integration Services")

ข้อมูลของผู้ใช้:

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ได้แก่ ชื่อ บัตรประชาชน โปรไฟล์ลูกค้า อาชีพ เพศ วันเกิด ข้อมูลติดต่อ (อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) รายละเอียดใบขับขี่ HOG ID (ถ้ามี) และ Museum ID (ถ้ามี)

ข้อมูลบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจบริการของคุณ รวมถึงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด

การอัปเดต FoTA

ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ส่งไปยังยานพาหนะของคุณ รวมถึงแจ้งการทำการอัปเดตสำเร็จ

ข้อมูลรถ

ข้อมูลเกี่ยวกับรถของคุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่) VIN หมายเลขประจำรถ หมายเลขทะเบียน รุ่น สี หมายเลข TCU และที่อยู่ของบ้าน/อู่

ข้อมูลสภาพรถ

ข้อมูลการวิเคราะห์รถของคุณ

ชุดข้อมูลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของยานพาหนะ แต่อาจจะรวมถึงข้อมูลอย่างเช่น เครื่องวัดระยะทาง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สถานะแบตเตอรี่ ความดันลมยาง โหมดการขับขี่ สถานะการชาร์จไฟ และตารางการบำรุงรักษา คุณสามารถจัดการและตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับจุดข้อมูลเหล่านี้ผ่านโมบายแอพได้

ข้อมูลโมบายแอพ

ตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ (สมมติว่าคุณได้ยินยอมในการตั้งค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ) ประเภทอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ ไอพี แอดเดรสสำหรับมอบขีดความสามารถให้กับโมบายของเรา (IP แอดเดรส) หมายเลขประจำตัว ประเภทของเบราว์เซอร์  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพของคุณ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่

เพื่อรองรับบริการ H-D™ Connect และ and Vehicle Integration Services เราจะรับข้อมูลตำแหน่งที่อยู่จากรถของคุณอยู่เป็นระยะ คุณไม่ควรสมัครบริการ H-D™ Connect และบริการ and Vehicle Integration Services หากคุณไม่ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งนี้ 

ข้อมูลตำแหน่ง - SVT

หากคุณเลือกให้ยานพาหนะของคุณอยู่ในโหมดยานพาหนะถูกโจรกรรม (Stolen Vehicle mode) ระบบของเราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งรถของคุณมาให้บ่อยขึ้น คุณไม่ควรเลือกให้ยานพาหนะของคุณอยู่ในโหมดยานพาหนะถูกโจรกรรม หากคุณไม่ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งนี้

ความคิดเห็นของผู้ใช้

ข้อเสนอแนะจากคุณเกี่ยวกับบริการ

 Harley-Davidson อาจเก็บรวบรวมและดำเนินการ (และอนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราเก็บรวบรวมและประมวลผล) ข้อมูลของ H-D™ Connect และ ข้อมูล Vehicle Integration เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

 • เพื่อนำเสนอบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services ให้กับคุณ รวมถึงการติดตามยานพาหนะที่ถูกโจรกรรม ข้อมูลสภาพรถ การอัปเดตซอฟต์แวร์ FoTA และบริการการตั้งค่าผู้ใช้ตามรายละเอียดในข้อกำหนดการใช้งานบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services
 • เพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณในฐานะสมาชิกของบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services และจัดการบัญชีของบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services
 • เพื่อจัดการการตั้งค่าผู้ใช้ของคุณสำหรับบริการ  H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services ในแง่ของประเภทการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ และวิธีการรับการแจ้งเตือนเหล่านั้น
 • เพื่อปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services และช่วยให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ายานรถและบริการของคุณ (รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรม)
 • เพื่อให้ Harley-Davidson มอบประสบการณ์คุณภาพสูงสุดกับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services เพื่อดูแลข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ ของลูกค้าที่เราได้รับจากคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services
 • เพื่อทำการสื่อสารกับคุณและส่งข้อมูลให้คุณทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์  (รวมถึงการโทรแบบอัตโนมัติหรือการโทรจากเสียงบันทึกไว้ล่วงหน้า) ข้อความตัวอักษร หรือวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการ
 • H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services และผลิตภัณฑ์ บริการ การประกวด และโปรโมชั่นใดๆของเรา เว้นแต่คุณจะแจ้งเราไม่ให้ติดต่อคุณเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ H-D™ การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับข้อมูลการอ้างสิทธิการรับประกัน การวิจัยตลาดและลูกค้าเป็นต้น
 • เพื่อก่อให้เกิดหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา หรือแก้ต่างจากการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ หรือเมื่อจำเป็น เพื่อสอบสวน ป้องกัน หรือตอบสนองต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหรือมีการฉ้อโกง หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของคุณ ของเรา หรือของบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ Harley-Davidson ยังอาจแชร์ข้อมูลของ H-D™ Connect และ Vehicle Integration กับบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกเพื่อให้บุคคลภายนอกดังกล่าว: (i) การแชร์ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ การประกวด ส่วนลด กิจกรรม และการส่งเสริมการขายที่คุณอาจให้ความสนใจกับคุณและ/หรือ (ii) การใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา 

Harley-Davidson อาจเข้าถึง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลของ H-D™ Connect และ Vehicle Integration ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือประเทศอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services

 

การทำข้อมูลให้ถูกต้อง/การเข้าถึง และการแก้ไข:

การมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณทำให้ Harley-Davidson สามารถให้บริการกับคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถช่วยให้ Harley-Davidson ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้โดยแจ้งให้ Harley-Davidson ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือสถานการณ์อื่นๆ

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ คุณอาจจะเข้าถึง ตรวจสอบยืนยัน และแก้ไขข้อมูลที่ Harley-Davidson มีเกี่ยวกับคุณ หลังจากที่ Harley-Davidson ได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรและพิสูจน์ยืนยันตัวตนของคุณแล้ว

ในบางสถานการณ์ Harley-Davidson อาจไม่สามารถให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้เนื่องจากสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์

หาก Harley-Davidson ไม่สามารถให้ข้อมูลที่คุณได้มีการร้องขอมา Harley-Davidson จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และอธิบายเหตุผลของ ถึงการไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณ

ในบางครั้งก็อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่า Harley-Davidson ได้พยายามอย่างที่สุดแล้ว หากคุณได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งให้ Harley-Davidson ทราบ และ Harley-Davidson จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที และจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นที่อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นปัจจุบัน จาก Harley-Davidson โดยไม่ได้ตั้งใจ

 

การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล:

ระยะเวลาที่ Harley-Davidson จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทการบริการของ Harley-Davidson ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Harley-Davidson เก็บไว้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล  Harley-Davidson จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาดังกล่าวตามความจำเป็นเพื่อให้ Harley-Davidson มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสามารถตอบสนองต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังหรือตามที่กฎหมายกำหนดได้

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดทางกฎหมายอาจกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เรามีไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่เราตั้งใจจะเก็บเอาไว้

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลใดไม่จำเป็นต้องใช้โดย Harley-Davidson หรือตามกฎหมายอีกต่อไป Harley-Davidson จะแปลงข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบรวมที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือ Harley-Davidson อาจจะทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมในลักษณะที่เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการในปัจจุบันของ Harley-Davidson

คุณสามารถเลือกในการรับข้อมูลทางการตลาดหรือการโฆษณาทางโทรศัพท์  สำหรับคำแนะนำในการเลือกไม่รับโปรดดูในส่วนที่ชื่อว่า "ฉันจะเลือกรับหรือเลือกไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายได้อย่างไร"

Harley-Davidson ใช้คุกกี้หรือการติดตามอย่างไร

เช่นเดียวกับเว็บไซต์ทั่วไป เราอาจติดตั้ง "คุกกี้" หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์Harley-Davidson และบริษัทภายนอกที่เราทำงานด้วยโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม (รวมถึงคุกกี้และแท็กพิกเซล) บนเว็บไซต์ของเราเพื่อนำเสนอโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมในนามของคุณ และในนามของผู้โฆษณารายอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต Harley-Davidson และบริษัทเหล่านี้อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณาและการสื่อสารอื่นๆของเรา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณจะมองเห็นเห็นโฆษณาใดบ้างในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา คลิก [ที่นี่]

ขณะนี้เราไม่ตอบสนองต่อสัญลักษณ์ "ไม่ติดตาม"เพราะ เรากำลังพยายามมอบประสบการณ์ที่มีความเฉพาะบุคคล

HARLEY-DAVIDSON มีการแชร์ข้อมูลของฉันกับผู้อื่นหรือไม่

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Harley-Davidson ทั่วโลก (รวมถึง แต่ไม่เฉพาะ Harley-Davidson Inc., HD USA LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley- Davidson Motor Company Operations Inc. และ Harley-Davidson Dealer Systems Inc. ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา) เพื่อช่วยเหลือเราในการเสนอบริการใดก็ตามให้กับคุณ นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นเฉพาะตัวนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสนใจ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อออนไลน์และคำขออื่นๆ นโยบายของ Harley-Davidson ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังครอบคลุมถึงบริษัทแม่และบริษัทในเครือของเราด้วย

เราอาจแชร์ข้อมูลกับผู้จำหน่ายอิสระของเรา และ Harley-Davidson Financial Services (HDFS) โปรดทราบว่าหากคุณเป็นสมาชิกของบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services และคุณมีสินเชื่อยานพาหนะกับ HDFS ตามข้อตกลงของคุณกับ HDFS เราอาจมีการแชร์ข้อมูลตำแหน่งของรถของคุณกับ HDFS หากคุณผิดนัดชำระสินเชื่อยานพาหนะของคุณ

นอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกของเราในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการเหล่านั้นในการให้บริการกับเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้ให้บริการการชำระเงิน เอเจนซีทางการตลาด ที่ปรึกษามืออาชีพ และซัพพลายเออร์อื่นๆ

โปรดทราบว่า สำหรับบริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services เราอาจแชร์ข้อมูลของ HD™ Connect และ Vehicle Integration กับผู้ให้บริการภายนอกที่เราใช้เพื่อให้บริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ H-D™ Connect และบริการ Vehicle Integration Services รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่าย บริการเทคโนโลยี และผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลประจำตัว ผู้ให้บริการการเรียกเก็บเงิน ผู้ให้บริการการสมัครสมาชิก และผู้ให้บริการภายนอกที่รองรับโมบายแอพของเรา นอกจากนี้ เราอาจให้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน (ข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปหาคุณได้) แก่ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ และเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการของเรา

เราจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามสัญญา หรือมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้ไว้เป็นความลับ และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่เราอนุญาตเท่านั้น

เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือซึ่งทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของแบรนด์ Harley-Davidson หรือเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันทางการเงินของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Harley-Davidson บริษัทเหล่านี้จะมีแนวปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

หากเราจำหน่ายธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีการควบรวมกิจการหรือการโอนธุรกิจ หรือในกรณีเกิดเหตุการที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเช่นการล้มละลาย เราอาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น

อาจมีบางกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตามคำร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อกำหนดหรือใช้สิทธิตามกฎหมายของเรา หรือแก้ต่างจากการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ หรือเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นในการสอบสวน ป้องกัน หรือตอบสนองต่อกิจกรรมที่สงสัยว่าได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง หรือเพื่อปกป้องความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของคุณ ของเรา หรือของบุคคลภายนอก Harley-Davidson ได้ดำเนินการการรับประกันตามสัญญาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นอาจจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ของประเทศของคุณ รวมถึงในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และอินเดีย การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับการโอนข้อมูลไปต่างประเทศดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฉันจะเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และทำข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างให้เป็นปัจจุบันได้โดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์ของเรา (เช่น harley-davidson.com) ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณที่เว็บไซต์ Harley-Davidson เพียงลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ และคุณสามารถจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างในโปรไฟล์บัญชีของคุณได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถขอให้เราทำการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตให้คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ฉันจะติดต่อ Harley-Davidson ได้อย่างไร”

ฉันจะเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายได้อย่างไร

Harley-Davidson จะติดต่อสื่อสารกับคุณหากคุณต้องการรับข้อความจาก Harley-Davidson เท่านั้น ในช่วงเวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณจะมีทางเลือกว่าคุณต้องการจะรับการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือไม่ หากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หากในอนาคตคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการรับข้อมูลส่งเสริมการขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมทางการตลาด หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ฉันจะเลือกรับหรือเลือกไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายได้อย่างไร

Harley-Davidson ได้อย่างไร"

กฎหมายกำหนดให้เราต้องให้ข้อมูลการรับประกันและการเรียกคืนแก่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ โปรดทราบว่าเมื่อคุณทำธุรกรรมทางธุรกิจกับเรา (ตัวอย่างเช่น ต่ออายุสมาชิก HOG หรือ Museum หรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสมัครบริการทางออนไลน์) เราจะยืนยันคำสั่งซื้อหรือสถานะการสมัครสมาชิกของคุณ (และการจัดส่งที่เกี่ยวข้อง) ทางอีเมล นอกจากนี้ เราอาจต้องติดต่อคุณทางโทรศัพท์ ทางอีเมล (ตามกฎหมายที่บังคับใช้) หรือทางไปรษณีย์ หรือการแจ้งเตือนผ่านโมบายแอพ พร้อมคำถามหรือข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการสมัครสมาชิกของคุณ การเลือกไม่รับการติดต่อเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละนิติบุคคล การเลือกไม่รับการติดต่อที่เกี่ยวกับนิติบุคคลหนึ่งจะไม่ส่งผลโดยอัตโนมัติเมื่อกับอีกนิติบุคคลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเลือกไม่รับการติดต่อจาก Harley-Davidson Motor Company ไม่ได้หมายถึงคุณเลือกไม่รับการติดต่อจาก Harley-Davidson Financial Services

หากคุณขอไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จากเราอีกต่อไป เราจะทำเครื่องหมายข้อมูลของคุณว่า "ห้ามทำการตลาด" และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำขอของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายรวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างฉันกับผู้จำหน่าย Harley-Davidson หรือไม่

ผู้จำหน่าย Harley-Davidson เป็นนิติบุคคลอิสระ ผู้จำหน่ายอาจแชร์ข้อมูลบางอย่างกับเราเกี่ยวกับการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ของคุณ อย่างไรก็ตาม ประกาศนี้จะใช้ไม่ได้กับพวกเขา หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับพวกเขา หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณกับผู้จำหน่าย Harley-Davidson โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง

HARLEY-DAVIDSON คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอย่างไร

Harley-Davidson จะให้การป้องกันในระดับที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยฝ่าฝืนกฎหมาย การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และคุ้มครองจากรูปแบบการประมวลผลที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามมาตรการที่บังคับใช้ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ 

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เนื้อหาอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นเราจะไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบใดๆ ก็ตามต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อวิธีการคุ้มครองข้อมูลของหน้าเว็บหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น

HARLEY-DAVIDSON คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างไร

เว็บไซต์และโมบายแอพของเราจะไม่มีเก็บข้อมูลของเด็ก เราจะไม่เก็บรวบรวมโดยเจตนาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 15 ปีจึงจะสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราได้ และมีอายุ 20 ปีในการทำธุรกรรมบนร้านค้าหรือเว็บไซต์ หรือโมบายแอพของเรา ในการทำธุรกรรมกับเรา คุณได้ยืนยันว่าคุณมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวและผูกพันตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์

หากเราได้รับแจ้งหรือทราบว่ามีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราผ่านสื่อของเราหรือไม่ก็ตาม เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัย

Harley-Davidson อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในรูปแบบกระดาษ และ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ Harley-Davidson จะรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ สัญญา ขั้นตอน และการจัดการ เพื่อคุ้มครองความลับ ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณที่มีการส่งผ่านถึงเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันผู้ใช้และเทคโนโลยีป้องกันอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครอง การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย Harley-Davidson นั้น จะจำกัดเอาไว้ เฉพาะบุคลากรของ Harley-Davidson ที่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องการการเข้าถึงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานของตน และบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความจำเป็นตามสัญญาในการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นความลับและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีการรับประกันว่าการส่งผ่านหรือการจัดเก็บข้อมูลจะมีความปลอดภัย 100% ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่เราพยายามอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้ แต่เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านมาให้เราได้

คุณต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อปกป้อง ID บัญชีลูกค้าและรหัสผ่านของคุณ โปรดจัดเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย และอย่าแชร์กับบุคคลภายนอก 

แล้วลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นจะเป็นอย่างไรบ้าง

เพื่อความสะดวกของคุณ เว็บไซต์และโมบายแอพของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น เช่น ผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของเรา เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ใดก็ตามที่มีการเชื่อมโยงไป เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์จากเว็บไซต์หรือโมบายแอพของเรา

ฉันจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Harley-Davidson ได้อย่างไร

หากธุรกิจของ Harley-Davidson หรือเงื่อนไขทางธุรกิจภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไป เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเรา เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์ของเราตามที่จำเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ฉันจะต้องติดต่อกับใคร หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับคำถามหรือข้อกังวลเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแอปพลิเคชันหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของคุณ โปรดส่งคำถามข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนของคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน "ฉันจะติดต่อ Harley-Davidson ได้อย่างไร" ด้านล่าง

เราจะตรวจสอบและตอบกลับข้อร้องเรียนทั้งหมดภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับ หากคุณไม่พอใจกับคำตอบของเรา คุณอาจมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ

สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณภายใต้ PDPA

คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

 • เพิกถอนความยินยอมต่อการเก็บรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลได้ตลอดเวลา
 • เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือรับข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ หากคุณร้องขอการเข้าถึงดังกล่าว เราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณให้กับคุณ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ขอให้เราส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หากสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
 • ท้วงติงการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้ตลอดเวลา
 • ขอให้เราแก้ไข ปรับปรุง ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง และทำข้อมูลส่วนบุคคลให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย
 • จำกัดการประมวลผลในบางสถานการณ์ และ
 • ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจ

ฉันจะติดต่อกับ Harley-Davidson ได้อย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกรับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย หรือเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อใช้สิทธิความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อ Harley-Davison ได้ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 วันในการดำเนินการตามคำขอทางอีเมล และ 6-8 สัปดาห์ในการดำเนินการตามคำขอทางไปรษณีย์ของคุณ ในช่วงเวลาดังกล่าวคุณอาจได้รับการติดต่อสื่อสารจาก Harley-Davidson ต่อไปเหมือนเดิม ในบางประเทศ อาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าสำหรับคำขอบางประเภทซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมาย

หากทำการติดต่อเราทางไปรษณีย์ โปรดระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ หรือที่อยู่ของคุณในการให้ข้อมูลกับ Harley-Davidson

อีเมล

[email protected]

 

การดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์

1-800-258-2464