foundation

มูลนิธิ Harley-Davidson Foundation

 

เราให้เงินทุนสนับสนุน

  • องค์กรการกุศลที่ผ่านการรับรอง 501(c)(3) หรือ 170(c)
  • โครงการที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม
  • องค์กรที่ให้บริการชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรของเราตั้งอยู่

เราไม่ให้เงินทุนสนับสนุน

  • บุคคลต่าง ๆ
  • จุดประสงค์หรือผู้สมัครทางการเมือง
  • กองทุนการกุศล
  • ทีมกีฬา
  • องค์กรทางศาสนา (เว้นแต่จะมีส่วนร่วมในโครงการสำคัญที่ให้ประโยชน์กับชุมชนมากขึ้น)
  • การประชุมหรือแคมเปญเงินทุน