Gotowy do jazdy? Osłodzimy Ci zakupy. Oferty Specjalne
Do zobaczenia w przyszłym roku! Zapisz datę: 3-8 września 2024 r.
SPRZEDAŻ BILETÓW NA FESTIWAL 2024 H-D HOMECOMING JUŻ TRWA! KUP BILETY

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania witryny H-D.com

Ostatnia poprawiona wersja z 2017 roku

 

Niniejsze warunki i postanowienia użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują zakres korzystania z witryny Harley-Davidson, Inc. („Harley-Davidson”) („Witryna”). W naszej Polityce prywatności znajduje się również opis praktyk i zasad ochrony prywatności, które włącza się do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie. Przestrzeganie tych Warunków użytkowania jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Witryny. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, powinien bezzwłocznie opuścić Witrynę.

 

Zgodnie z tymi Warunkami użytkowania wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson będą rozpatrywane na zasadzie WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WCHODZENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ (RÓWNIEŻ JAKO CZŁONEK POZWÓW ZBIOROWYCH) celem dochodzenia albo obrony praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania (z wyłączeniem postępowań sądowych w sprawie drobnych roszczeń). Użytkownik będzie dochodził swoich praw przed NEUTRALNYM ARBITREM a NIE przed sędzią czy ławą przysięgłych, ponadto roszczenia klienta nie mogą być przedmiotem pozwu zbiorowego. Więcej informacji odnośnie zgody użytkownika na rozpatrywanie sporów z firmą Harley-Davidson w trybie arbitrażu znajduje się poniżej w rozdziale pod tytułem Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe.

Własność do Witryny i Treści

Wszystkie strony w Witrynie oraz materiały dostępne do pobrania, o ile nie zaznaczono inaczej, stanowią własność spółki Harley-Davidson lub jednej z jej spółek stowarzyszonych. Witryna podlega ochronie na mocy obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich oraz praw o znakach towarowych. Treści w Witrynie, w szczególności pliki, dokumenty, teksty, zdjęcia, obrazy, elementy audio i wideo oraz wszelkie materiały otwierane lub udostępniane do użytku lub pobrania za pośrednictwem Witryny („Treści”) nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, powielane, publikowane ani używane, w całości ani w części, za wyjątkiem celów, na realizację których spółka Harley-Davidson wydała upoważnienie lub które zatwierdziła na piśmie, co obejmuje również dostarczanie usług lub produktów spółce Harley-Davidson lub dowolnej z jej spółek stowarzyszonych albo w ramach relacji handlowej utrzymywanej ze spółką Harley-Davidson lub dowolną z jej spółek stowarzyszonych. Użytkownik nie ma prawa kadrować ani używać żadnych technik kadrowania do wyodrębniania jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, Treści ani innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstów, układu strony lub formularzy) spółki Harley-Davidson lub jednej z jej spółek stowarzyszonych, ani używać metody głębokiego linkowania, bez uzyskania na piśmie naszej wyraźnej zgody. Treści znajdujące się w tej Witrynie można wyświetlać, kopiować, drukować i używać wyłącznie na własny użytek i z zastrzeżeniem, że: (1) Treści udostępniane w tej Witrynie będą używane wyłącznie w celach informacyjnych i niehandlowych; (2) teksty, grafiki oraz inne treści dostępne w tej Witrynie nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz (3) żadne elementy graficzne dostępne w tej Witrynie nie będą używane, kopiowane ani rozpowszechniane niezależnie od towarzyszącego im tekstu ani niezależnie od praw autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawach własnościowych. Żadne treści zawarte w tym dokumencie nie będą interpretowane jako przyznające — przez domniemanie, zastosowanie zasady estoppel czy w inny sposób — dowolną licencję albo inne prawo do wykorzystywania jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych czy innej własności intelektualnej spółki Harley-Davidson, jej spółek stowarzyszonych albo strony trzeciej, o ile wyraźnie nie zostanie to określone w tym dokumencie.

Bezpieczeństwo witryny

Użytkownikowi nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Witryny, a w szczególności (a) uzyskiwać dostępu do danych nieprzeznaczonych dla takiego użytkownika ani logować się do serwera lub konta, do którego użytkownik nie ma prawa dostępu; (b) podejmować próby sondowania, skanowania lub testowania naruszalności systemu lub sieci ani ingerować w zabezpieczenia bądź metody uwierzytelniania bez uzyskania właściwego upoważnienia; (c) podejmować prób ingerowania w usługi świadczone dla użytkownika, hostingowe lub sieciowe, w szczególności poprzez wprowadzanie wirusa do Witryny, przeciążanie systemu, „przepełnianie”, „spamowanie” „bomby pocztowe” czy „powodowanie awarii” (d) rozsyłać niechciane wiadomości e-mail, w tym promocyjne, i reklamować produktów bądź usług; nie może też (e) fałszować nagłówka pakietu TCP/IP ani dowolnej części nagłówka w dowolnej wiadomości e-mail bądź poście grupy dyskusyjnej. Za naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Harley-Davidson będzie analizowała przypadki takich naruszeń oraz może angażować organy ścigania albo współpracować z nimi w ramach walki z użytkownikami, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, programów ani procedur do ingerowania albo podejmowania prób ingerencji w dobrze działającą Witrynę albo aktywność realizowaną w tej Witrynie. Ponadto użytkownik zgadza się nie używać ani nie podejmować prób używania żadnych wyszukiwarek, oprogramowania, narzędzi, agentów ani innych urządzeń i mechanizmów (w tym, bez ograniczeń, przeglądarek, pająków, robotów, awatarów czy inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania Witryny innych niż wyszukiwarka i narzędzia wyszukiwania udostępniane przez Harley-Davidson w Witrynie oraz innych niż powszechnie dostępne przeglądarki stron trzecich (np. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox czy Google Chrome).

 

Dostęp do tej Witryny jest monitorowany. Adresy URL i urządzenia, z których wysyłane jest zapytanie, oraz czas zapytania są rejestrowane na potrzeby statystyk dostępu i zabezpieczeń. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na takie monitorowanie. Może się zdarzyć, że Witryna nie będzie dostępna z powodu awarii mechanicznej, telekomunikacyjnej, oprogramowania, sprzętu albo usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę. Harley-Davidson nie może przewidzieć ani kontrolować kiedy może wystąpić taka awaria oraz nie kontroluje tego, jak długo trwa taki przestój.

Dostęp do witryny; Zabezpieczenie

Niektóre ograniczone obszary w Witrynie wymagają identyfikatora użytkownika oraz hasła („Obszary chronione”). Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do Obszarów chronionych wyłącznie za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła przekazanych mu przez Harley-Davidson. Użytkownik zachowa poufność identyfikatora użytkownika i hasła oraz nie będzie przekazywać i udostępniać identyfikatora użytkownika i hasła stronom trzecim. Harley-Davidson może w dowolnym momencie odmówić dostępu do tej Witryny, podając uzasadnienie lub nie. Użytkownik chroni, zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz jej spółki stowarzyszone, a także ich odpowiednich kierowników, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów oraz agentów w zakresie wszelkich roszczeń stron trzecich, strat, zobowiązań, odszkodowań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych opłat obsługi prawnej) wynikających albo związanych z wykorzystaniem przez użytkownika Treści pobranych lub w inny sposób pozyskanych z Witryny, a także w zakresie innego rodzaju naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania, w szczególności naruszenia dowolnych praw własności intelektualnej oraz innych praw spółki Harley-Davidson lub innych osób i podmiotów.

Łącza do innych witryn

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych dealerów Harley-Davidson oraz może być otwierana za pośrednictwem łączy znajdujących się w takich witrynach. Dealerzy Harley-Davidson to niezależni wykonawcy, a nie przedstawiciele spółki Harley-Davidson. Spółka Harley-Davidson nie ponosi odpowiedzialności za treści, dostępność, działanie ani funkcjonalności witryn dealerów Harley-Davidson ani żadnych innych witryn, z którymi ta Witryna może być powiązana albo za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do tej Witryny. Kiedy użytkownik otwiera stronę inną niż witryna Harley-Davidson, musi mieć świadomość, że jest ona niezależna od witryny Harley-Davidson, a spółka Harley-Davidson nie kontroluje treści publikowanych w takiej witrynie. Ponadto fakt istnienia łącza odsyłającego do strony innej niż witryna Harley-Davidson nie oznacza, że firma Harley-Davidson ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treści lub wykorzystanie powiązanej witryny. To użytkownik jest zobowiązany podjąć środki ostrożności, aby sprawdzić, czy używane lub pobierane elementy nie mają wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych elementów o destrukcyjnym charakterze. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do dowolnej witryny zewnętrznej powiązanej z tą Witryną, robi to całkowicie na własne ryzyko.

Prawa autorskie stron trzecich i znaki towarowe

Witryna może zawierać odniesienia do znaków towarowych stron trzecich oraz kopie materiałów objętych prawami autorskimi stron trzecich, które to materiały są własnością odpowiadających im właścicieli. Odniesienia do wszelkich produktów, procesów, publikacji lub ofert dowolnej strony trzeciej poprzez umieszczenie nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta albo w inny sposób nie musi koniecznie oznaczać poparcia ani polecenia przez Harley-Davidson.

Przesłane elementy, recenzje, opinie oraz inne elementy publikowane w Witrynie

Gdy użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub przekazuje do Witryny dowolne pliki lub informacje („Przesłane elementy”), zobowiązuje się nie (1) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści o charakterze oszczerczym, obelżywym, zniesławiającym, bezprawnym, obscenicznym, zagrażającym, szykanującym, oszukańczym, pornograficznym ani szkodliwym albo takim, który może zachęcać do kryminalnego lub nieetycznego zachowania, (2) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej dowolnej osoby lub podmiotu, (3) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać wirusów ani innych szkodliwych elementów ani (4) kontaktować się z innymi użytkownikami Witryny za pośrednictwem niechcianych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, wiadomości czy innych metod komunikacji. Jeżeli użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub transmituje dowolne opinie lub dane, w tym pomysły, koncepcje, know-how, techniki, procesy, komentarze, sugestie lub pytania dotyczące produktów i usług firmy Harley Davidson lub Treści tej Witryny („Opinie”), to takie informacje będą traktowane jako jawne, a spółka Harley-Davidson i jej spółki stowarzyszone nie będą miały żadnego rodzaju zobowiązań odnośnie takich informacji. Przesyłanie, wgrywanie, publikowanie lub przekazywanie przez użytkownika Przesłanych elementów lub Opinii wiąże się z przyznaniem spółce Harley-Davidson i jej spółkom stowarzyszonym nieodwołalnej, wieczystej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji i prawa do wykorzystywania, powielania, udostępniania i rozpowszechniania Przesłanych elementów i Opinii w dowolnych celach, w szczególności opracowywania, promowania i tworzenia produktów, usług i treści zawierających takie Przesłane elementy i Opinie. Użytkownik zobowiązuje się wykonać kopię zapasową wszystkich Przesłanych elementów, które przekazuje lub o które prosi, aby mieć do nich bezpośredni dostęp na wypadek utraty, zniszczenia lub przerw w dostępności. Użytkownik chroni, zabezpiecza oraz zwalnia z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz jej spółki stowarzyszone, a także ich odpowiednich kierowników, dyrektorów, pracowników, konsultantów i agentów w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, strat, zobowiązań, odszkodowań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających albo związanych z Przesłanymi elementami, które publikuje lub pozwala publikować w Witrynie.

 

Harley-Davidson nie analizuje regularnie opublikowanych Przesłanych elementów ani Opinii, ale zastrzega sobie prawo (lecz nie przyjmuje zobowiązania) do monitorowania i redagowania lub usuwania wszelkich Przesłanych elementów i Opinii umieszczonych w Witrynie. Użytkownik przyznaje spółce Harley-Davidson i jej spółkom stowarzyszonym prawo do używania nazwy pod którą użytkownik przekazuje dowolne Przesłane elementy i Opinie. Użytkownik nie będzie używał fałszywego adresu e-mail, podszywał się pod żadną osobę ani żaden podmiot ani w inny sposób wprowadzał w błąd co do źródła przekazywanych przez niego Przesłanych elementów lub Opinii. Spółka Harley-Davidson oraz jej podmioty stowarzyszone nie przyjmują odpowiedzialności za żadne Przesłane elementy i Opinie przekazane przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią.

Dokładność i rzetelność informacji; Kolory

Chociaż spółka Harley-Davidson podejmuje wszelkie próby zapewnienia rzetelności i dokładności w Witrynie, nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji odnośnie poprawności i dokładności Witryny oraz znajdujących się w niej Treści. Może się zdarzyć, że w Witrynie znajdą się błędy typograficzne, niedokładności bądź inne błędy oraz że strony trzecie w nieuprawniony sposób dodadzą do Witryny zawartość albo ją usuną lub zmodyfikują. W przypadku zauważenia niedokładności należy o tym poinformować spółkę Harley-Davidson, aby mogła je poprawić. Informacje znajdujące się w tej Witrynie mogą być modyfikowane lub aktualizowane bez powiadomienia. Ponadto spółka Harley-Davidson ani jej spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za informacje i Treści publikowane w Witrynie przez dowolną stronę trzecią niezwiązaną z Harley-Davidson. Dokładamy dużych starań, aby precyzyjnie odwzorowywać kolory produktów pojawiających się w Witrynie. Jednakże faktycznie wyświetlane kolory zależą od monitora, a my nie możemy zagwarantować, że monitor użytkownika będzie wyświetlał wierne kolory. Dostęp do Witryny mogą uzyskiwać użytkownicy z całego świata, poza tym może bezpośrednio lub pośrednio odsyłać do produktów, programów lub usług spółki Harley-Davidson, które nie są dostępne lub są zakazane w danym kraju. Takie elementy odsyłające nie sugerują, że Harley-Davidson planuje wprowadzić na dany rynek takie produkty, programy lub usługi albo że takie produkty mogą być zgodnie z prawem używane w danym kraju. Harley-Davidson zastrzega sobie prawo, aby bez uprzedzenia i w dowolnym momencie wycofywać ze sprzedaży modele, części i akcesoria oraz inne artykuły, a także zmieniać specyfikacje bez podejmowania żadnego dodatkowego zobowiązania. Pojazdy, części i akcesoria raz inne elementy zaprezentowane w tej witrynie oraz te zbudowane zgodnie z podanymi tu specyfikacjami są dostępne do sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych.

 

Specyfikacje dotyczące pojazdów i akcesoriów mogą się różnić w zależności od kraju z uwagi na prawa lokalne, a niektóre modele i akcesoria nie są dostępne w pewnych krajach. Należy pamiętać, że w wielu krajach zakazany jest import, rejestracja i/lub korzystanie z pojazdów i akcesoriów, które nie zostały opracowane w sposób zgodny z krajowymi specyfikacjami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zastosowania konkretnych części, akcesoriów i modeli wymienianych z nazwy albo wyświetlanych w tej Witrynie, należy się skonsultować z lokalnym autoryzowanym dealerem Harley-Davidson.

Błędy typograficzne oraz nieprawidłowe ceny

Jeżeli produkt albo usługa są oferowane z nieprawidłową ceną z powodu błędu typograficznego lub wynikającego z nieprawidłowego podania ceny przez naszego dostawcę, mamy prawo odmówić lub anulować wszelkie zamówienia na produkty/usługi oferowane w nieprawidłowej cenie. Mamy prawo odmówić lub anulować takie zamówienia, bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone, a karta kredytowa lub debetowa została obciążona. Jeżeli karta kredytowa lub debetowa użytkownika została już obciążona za zakup, a zamówienie anulowano, natychmiast przelejemy na taką kartę kredytową lub debetową równowartość nieprawidłowo naliczonej i pobranej kwoty.

Akceptacja zamówienia

Należy pamiętać, że niektóre zamówienia są składane w sposób naruszający zasady spółki Harley-Davidson i świadczonych przez nią usług. Zastrzegamy prawo, aby wedle własnego uznania i z dowolnego powodu odrzucić lub anulować dane zamówienie. Możemy również wedle własnego uznania i z dowolnego powodu ograniczyć dostęp do konta użytkownika albo je usunąć. Z myślą o wygodzie użytkownika nie obciążamy jego konta do momentu uzyskania autoryzacji metody płatności, zweryfikowania poprawności danych na zamówieniu oraz nadania zamówienia (nie dotyczy to zamówień, w tym przedsprzedażowych, opłaconych kartą podarunkową Harley-Davidson Gift Card, która jest obciążana w momencie złożenia zamówienia, a nie jego wysyłki). W niektórych sytuacjach zamówienie może zostać anulowane, na przykład gdy ograniczona jest liczba sprzedawanych produktów, występują niedokładności albo błędy odnośnie produktu lub jego ceny albo problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. kredytów i unikania oszustw. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji możemy wymagać przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Kontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku anulowania części lub całości zamówienia bądź kiedy do zaakceptowania zamówienia wymaga się przedstawienia informacji dodatkowych. W przypadku anulowania zamówienia po obciążeniu karty kredytowej (lub innego konta, z którego pochodzi płatność) na kartę kredytową (lub inne użyte konto) prześlemy zwrot wpłaconej kwoty.

Płatności online

W Witrynie można kupować produkty i/lub usługi. Akceptujemy niżej wymienione karty kredytowe wydane przez amerykańskie banki: MasterCard®, Visa®, Discover®, a także kartę Harley-Davidson® Visa®  wystawianą przez U.S. Bank National Association ND. W przypadku realizacji transakcji za pomocą karty kredytowej Harley-Davidson może potrzebować wstępnego potwierdzenia możliwości zrealizowania transakcji w kwocie do wysokości sumy płatności. Jeżeli użytkownik postanowi ustawić automatyczne płatności cykliczne, wszelkimi należnościami i opłatami będzie obciążana karta kredytowa podana w czasie konfiguracji. Aby zarejestrować inną kartę kredytową albo jeżeli karta kredytowa została zmieniona, należy zmodyfikować dane płatnicze online. Może to tymczasowo opóźnić możliwość uiszczania płatności online, kiedy będziemy weryfikować nowe dane płatnicze.

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że w przypadku uiszczania płatności online (i) wszelkie podawane przez niego informacje o kartach kredytowych są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) suma należna od użytkownika zostanie uregulowana przez operatora karty kredytowej, (iii) uiści wszelkie opłaty w należnej kwocie, z uwzględnieniem właściwych podatków oraz (iv) zapewnia że jest osobą, na której nazwisko wystawiono kartę oraz jest uprawniony do robienia zakupów i przeprowadzania transakcji za pomocą określonej karty kredytowej oraz danych karty kredytowej.

Podatek od sprzedaży

Jeśli zamówienie użytkownika obejmuje przedmioty podlegające opodatkowaniu, koszt wysyłki (jeśli jest naliczany) ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów podlegających opodatkowaniu i może zostać objęty podatkiem zgodnym z lokalnym prawem miejsca, do którego przedmiot jest wysyłany.

 

Podatek od sprzedaży nie jest naliczany w przypadku zakupu kart podarunkowych. Odpowiednia stawka podatku od sprzedaży zostanie naliczona w momencie robienia zakupu za pomocą karty.

Ograniczenia ilościowe oraz sprzedaż przez dealera

Harley-Davidson zastrzega sobie prawo ograniczania według własnego uznania liczby artykułów możliwych do zakupu przez jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe lub w ramach jednego zamówienia. Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie w wypadku zamówień złożonych za pomocą jednego konta, tej samej karty kredytowej oraz w przypadku zamówień z tym samym adresem fakturowania i/lub dostawy. W razie wprowadzania tego typu ograniczeń wyślemy klientom odpowiednie powiadomienia. Należy pamiętać, że niektóre zamówienia są składane w sposób naruszający zasady spółki Harley-Davidson i świadczonych przez nią usług. Zastrzegamy prawo, aby wedle własnego uznania i z dowolnego powodu odrzucić lub anulować dane zamówienie. Możemy również wedle własnego uznania i z dowolnego powodu ograniczyć dostęp do konta użytkownika albo je usunąć. Harley-Davidson zastrzega sobie także prawo, aby wedle własnego uznania zakazać sprzedaży dealerom oraz pośrednikom. W rozumieniu tych Warunków użytkowania odsprzedaż należy rozumieć jako kupowanie lub zamiar kupowania produktu(-ów) od spółki Harley-Davidson w celu sprzedania tego produktu/ tych produktów stronie trzeciej.

Roszczenia dotyczące naruszania praw autorskich

Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważa, że dowolne przesłane materiały albo inne treści w witrynach Harley-Davidson naruszają jego prawa autorskie, może przesłać zawiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Patrz Polityka Harley-Davidson, Inc. dotycząca treści przesyłanych przez użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Harley-Davidson zrzeka się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, w tym bez wyjątku gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu, oraz nienaruszania treści zawartych w tej witrynie, w tym zawartych w niej informacji, grafik oraz materiałów.

 

Harley-Davidson nie gwarantuje dostępu do Witryny, możliwości korzystania z niej w sposób nieprzerwany i wolny od błędów ani naprawy usterek występujących w Witrynie. Witryna, w tym wszelkie treści oraz informacje w niej prezentowane oraz wszelkie usługi powiązane z Witryną są dostarczane "w stanie, w jakim są" i z wszelkimi ewentualnymi błędami: nie składamy w tym zakresie żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w szczególności dorozumianych gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu, jakości informacji, niezakłóconego korzystania oraz tytułu prawnego/nienaruszalności. Harley-Davidson wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do błędów i pominięć, niewłaściwego wykorzystania lub nieprawidłowej interpretacji jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny. Harley-Davidson nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji uzyskiwanych w Witrynie ani czasu, w którym się w niej pojawią.

 

To użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z Witryny oraz powiązanych z nią usług i witryn. Harley-Davidson nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych programów. To użytkownik odpowiada za wprowadzenie odpowiednich procedur na potrzeby wykonywania potrzebnych kopii zapasowych oraz wprowadzenia wymaganych środków bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się nie pociągać spółki Harley-Davidson do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody poniesione pośrednio bądź bezpośrednio w związku z tego typu kodem. To użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z Witryny oraz internetu. 

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z Witryny

Harley-Davidson oraz wszystkie strony trzecie, o których mowa w Witrynie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, moralne i wymagające odszkodowania z nawiązką ani za dowolne inne szkody (w szczególności związane z utratą korzyści, utratą danych lub przerwami w prowadzeniu działalności) wynikające lub w jakikolwiek sposób dotyczące witryny, powiązanych z nią usług, treści lub informacji prezentowanych w witrynie i/lub dotyczące jakichkolwiek powiązanych witryn, czy to z tytułu gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej czy jakichkolwiek innych podstaw prawnych, a także bez względu na to, czy spółka otrzymała informację o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z Witryny, powiązanych z nią usług i/lub witryn, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z witryny i/lub tych usług.

Wprowadzanie zmian; Informacje ogólne

Harley-Davidson zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi wedle własnego uznania dostępu do całości lub części Witryny, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny oraz za wcześniejszym powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Jeżeli dowolna część Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd albo trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalną, to jej postanowienia zostaną ograniczone do minimalnie wymaganego zakresu lub usunięte, aby pozostałe zapisy niniejszych Warunków użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią całość porozumienia pomiędzy spółką Harley-Davidson a użytkownikiem w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu. Wedle własnego uznania Harley-Davidson może okresowo modyfikować niniejsze Warunki użytkowania oraz swoją Politykę prywatności poprzez aktualizację tej publikacji. W związku z tym użytkownik powinien okresowo odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z aktualnymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, aby mieć wiedzę na temat poprawek, których jest zobowiązany przestrzegać. Niektóre postanowienia w niniejszych Warunkach użytkowania i Polityce prywatności mogą być zastępowane wyraźnie oznaczonymi notami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej Witryny.

Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe

Będziemy w dobrej wierze współpracować nad rozwiązaniem wszelkich problemów z Witryną, w tym odnośnie produktów i usług zamówionych lub zakupionych za pośrednictwem Witryny, o ile użytkownik powiadomi o takim problemie nasz dział obsługi klienta. Mamy jednakże świadomość, że w rzadkich przypadkach może nam się nie udać rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący klienta.

 

Użytkownik i Harley-Davidson zgadzają się, że wszelkie spory, roszczenia czy kontrowersje wynikające ze sposobu użytkowania Witryny albo związane z nim, w tym z produktami i usługami zamawianymi lub kupowanymi za pośrednictwem Witryny, będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądach ogólnej jurysdykcji. Arbitraż jest rozwiązaniem bardziej nieformalnym niż wnoszenie sprawy do sądu. W postępowaniu arbitrażowym uczestniczy neutralny arbiter, nie sędzia czy ława przysięgłych, a wydany przez niego wyrok podlega opinii sądu tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Arbitraż wiąże się z wydaniem bardziej ograniczonego rozstrzygnięcia niż w sądach, ale strony zgadzają się podjąć współpracę, aby uzgodnić rozsądne rozstrzygnięcie w kontekście zaistniałego problemu oraz wysokości roszczenia. Arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zabezpieczenie roszczeń jak sąd, ale arbiter musi przy tym zastosować prawo materialne dotyczące odszkodowań tak jakby sprawa trafiła przed sąd, w tym, bez ograniczeń, prawo dotyczące odszkodowań represyjnych w zakresie stosowanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania oznacza, iż niniejszy zapis będzie interpretowany i wykonywany na podstawie amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu (U.S. Federal Arbitration Act) oraz że użytkownik i Harley-Davidson zrzekają się prawa do rozstrzygania sporów przed ławą przysięgłą oraz do występowania w pozwach zborowych. Ten zapis o arbitrażu zachowa moc obowiązującą również po rozwiązaniu tych Warunków użytkowania oraz innych zobowiązań umownych pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson.

 

Gdy użytkownik decyduje się złożyć pozew przeciwko spółce Harley-Davidson i w związku z tym szuka możliwości arbitrażu, musi w pierwszej kolejności wysłać do spółki Harley-Davidson list polecony z pisemnym Zawiadomieniem o wystąpieniu roszczenia ("Zawiadomienie"). Zawiadomienie do Harley-Davidson należy wysyłać na następujący adres: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adres zawiadomienia"). Jeżeli Harley-Davidson postanowi dochodzić roszczenia przeciwko użytkownikowi i w związku z tym wejść na drogę arbitrażu, prześle użytkownikowi list polecony z Zawiadomieniem na piśmie pod ostatni adres, którym dysponuje i który ma w swojej dokumentacji. Zawiadomienie, wysłane przez użytkownika lub Harley-Davidson, musi zawierać (a) opis charakteru i podstawy roszczenia lub sporu; oraz (b) zawierać konkretne żądania ("Roszczenie"). Jeżeli Harley-Davidson i użytkownik nie osiągną porozumienia i nie rozwiążą sporu w okresie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub Harley-Davidson mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe albo skierować sprawę do sądu do spraw drobnych roszczeń. W trakcie arbitrażu suma ugody zaproponowanej przez Harley-Davidson lub użytkownika nie zostanie podana do wiadomości arbitra. Użytkownik może pobrać lub skopiować formularz Zawiadomienia oraz formularz wszczęcia arbitrażu z witryny Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) pod adresem www.adr.org. Jeżeli użytkownik jest zobowiązany uregulować opłatę za zgłoszenie, Harley-Davidson, po otrzymaniu wysłanej pod Adres zawiadomienia informacji o wszczęciu arbitrażu, natychmiast zwróci równowartość opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie użytkownika przekracza 10 000 USD. Arbitraż będzie prowadzony na podstawie Zasad arbitrażu handlowego oraz Dodatkowych procedur na wypadek sporów konsumenckich (łącznie "Zasady AAA") Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ("AAA"), w wersji zmodyfikowanej przez niniejsze Warunki użytkowania oraz będzie realizowany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze można pobrać online pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879, można je też otrzymać od nas, przesyłając odpowiednią prośbę na Adres zawiadomienia. Arbiter podlega postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie spory rozpatruje arbiter, w tym spory związane z zakresem i wykonalnością tych Warunków użytkowania, również z postanowieniami tego porozumienia arbitrażowego. O ile Harley-Davidson i użytkownik nie postanowią inaczej, wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się toczyły w hrabstwie (lub gminie) zgodnym (zgodnej) z adresem na fakturze. (Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się odbywały w kraju, w którym mieszka użytkownik, w miejscu dogodnym dla użytkownika, ale będą podlegały Zasadom AAA, w tym regułom AAA odnośnie wyboru arbitra). Jeżeli roszczenie użytkownika opiewa na 10 000 USD lub mniej, zgadzamy się, aby to użytkownik zdecydował, czy arbitraż zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przesłanych do arbitra, w drodze przesłuchania telefonicznego czy też w formie osobistego przesłuchania zorganizowanego zgodnie z Zasadami AAA. Jeżeli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie ustalone na podstawie Zasad AAA. Bez względu na rodzaj przeprowadzania arbitrażu, arbiter wystawi na piśmie uzasadnioną decyzję, wystarczającą do wyjaśnienia kluczowych wniosków i konkluzji, na podstawie których wydano orzeczenie. Jeżeli arbiter przyzna zadośćuczynienie, które jest wyższe niż wartość ostatniej sporządzonej na piśmie ugody z Harley-Davidson i zawartej przed wyborem arbitra (lub jeżeli Harley-Davidson nie złożył oferty ugody przed wyborem arbitra), wówczas spółka Harley-Davidson zwróci kwotę zadośćuczynienia lub 1000 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Z wyłączeniem postanowień wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, płatność wszystkich należności zgłoszeniowych, administracyjnych i arbitrażowych będzie podlegała Zasadom AAA. Każda ze stron jest zobowiązana pokryć własne koszty i opłaty prawne, jeśli występują. Jednakże jeśli dowolna ze stron powołuje się na ustawową zasadę, która przyznaje wygrywającej stronie zwrot honorariów adwokackich lub jeżeli zawarto pisemne porozumienie przewidujące zapłatę lub zwrot honorarium dla adwokata, arbiter może zażądać przyznania stronie wygrywającej zwrotu opłat w rozsądnej wysokości na postawie standardowych i przewidzianych przez prawo zasad przyznawania kosztów sądowych.

 

UŻYTKOWNIK I HARLEY-DAVIDSON USTALAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ SKARGĘ PRZECIWKO DRUGIEJ WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK JAKIEGOKOLWIEK POZWU ZBIOROWEGO CZY GRUPOWEGO. Ponadto jeżeli użytkownik i Harley-Davidson nie postanowią inaczej, arbiter może połączyć roszczenia innych osób z roszczeniami użytkownika, ale nie może w inny sposób rozstrzygać w żadnym rodzaju postępowania zbiorowego lub grupowego. Arbiter może wydać orzeczenie o prawach lub postanowienie o zabezpieczeniu na korzyść indywidualnej strony starającej się o zabezpieczenie oraz tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zabezpieczenia gwarantowanego przez charakter indywidualnego roszczenia tej strony.

 

Jeżeli ten konkretny zapis zostanie uznany za niewykonalny, wówczas (a) całość postanowienia dotyczącego arbitrażu nie będzie miała skutków prawnych, ale pozostałe postanowienia tych Warunków użytkowania zachowają moc prawną; ponadto (b) wyłączną jurysdykcją i miejscem właściwym dla rozpatrywania sporów są stanowe lub federalne sądy w Miwaukee w stanie Wisconsin.

Warunki użytkowania Usług H-D Connect i Vehicle Integration 

Lipiec 2020 r.

 

Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki użytkowania") regulują warunku korzystania z usług H-D Connect i Vehicle Integration. Zapoznaj się także z: (i) naszą Polityką prywatności, w której opisano, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników, zbierane i przetwarzane w trakcie świadczenia usług H-D Connect i Vehicle Integration; a także z (ii) naszymi Warunkami korzystania z aplikacji H-D Mobile App określającymi sposób użytkowania aplikacji mobilnej H-D, które można pobrać na stronie https://h-d.com/app ("H-D Mobile App").

Przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i Warunków korzystania z aplikacji mobilnej H-D Mobile App jest warunkiem użytkowania i dostępu do usług H-D Connect i Vehicle Integration. Jeśli nie zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania oraz Warunków korzystania z aplikacji H-D Mobile App nie subskrybuj usług H-D Connect i Vehicle Integration.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

W tych Warunkach użytkowania terminy takie jak: "my", "nasz", "nasze" lub "Harley-Davidson" odnoszą się do niżej opisanego podmiotu świadczącego usługę H-D Connect w kraju zamieszkania użytkownika:

 • użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
 • użytkownicy z Kanady: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Kanada L4K 0H9;
 • użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Królestwo Niderlandów; oraz
 • użytkownicy z innych krajów: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Aby się z nami skontaktować, należy przejść do strony Skontaktuj się z nami pod adresem https://www.harley-davidson.com/contact. O ile nie otrzymamy od użytkownika innych instrukcji, będziemy przesyłać mu powiadomienia na dane do kontaktu podane podczas rejestracji w usługach H-D Connect i Vehicle Integration.

Subskrypcja 

Aby wykupić subskrypcję na/zarejestrować usługi H-D Connect lub H-D Connect i Vehicle Integration, należy: 

 • utworzyć konto usług H-D Connect i Vehicle Integration za pośrednictwem witryny https://www.harley-davidson.com/,   ("Witryna"); 
 •  a także pobrać aplikację H-D Mobile App oraz 
 • zakończyć proces subskrypcji/rejestracji w aplikacji H-D Mobile App.  

Jeśli będziesz potrzebować pomocy lub wsparcia przy konfiguracji i rejestracji konta, odwiedź stronę https://www.h-d.com/connect, lub sprawdź informacje na stronie Skontaktuj się z nami w naszej witrynie.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia według własnego uznania subskrypcji usług H-D Connect i Vehicle Integration z dowolnego uzasadnionego powodu. Powiadomimy użytkownika o powodzie takiej odmowy.

Anulowanie i zawieszanie 

Możesz w dowolnym momencie anulować lub zawiesić usługi H-D Connect i Vehicle Integration, odwiedzając sekcję"Zarządzanie usługą" w swoim koncie usług H-D Connect i Vehicle Integration na stronie https://www.harley-davidson.com/.

 

Możemy też anulować i/lub zawiesić dostęp do usług H-D Connect i Vehicle Integration z dowolnego uzasadnionego powodu, między innymi z powodu: (a) naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub innych warunków, zasad lub wytycznych, o których mowa w niniejszym dokumencie; b) rentowności komercyjnej; (c) nieoczekiwanych problemów technicznych lub problemów związanych z usługami H-D  Connect i Vehicle Integration; d) zagrożenia i obaw dotyczących bezpieczeństwa; (e) niezaktualizowania oprogramowania dla usług H-D Connect i Vehicle Integration; (f) podejrzenia o udziale w oszukańczych lub nielegalnych działaniach; (g) przejęcia, sprzedaży lub innego podejrzanego przeniesienia prawa własności pojazdu; (h) przeprowadzenia się użytkownika poza obszar zasięgu geograficznego usług H-D Connect i Vehicle Integration ; lub (i) nieprawidłowości dotyczących subskrypcji usług H-D Connect i Vehicle Integration. W razie korzystania z tego prawa, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiednio wcześniej powiadomić użytkownika. 

Usługi

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration obejmują następujące funkcje, szczegółowo opisane poniżej:

 • Oprogramowanie układowe z bezprzewodową aktualizacją;
 • Dane o lokalizacji, w tym Śledzenie skradzionego pojazdu;
 • Preferencje użytkownika;
 • Dane o stanie pojazdu;
 • Obsługa klienta.

Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania układowego 

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration zależą od możliwości korzystania z oprogramowania zainstalowanego w pojeździe. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi i może wymagać okresowych aktualizacji lub zmian. Użytkownik wyraża zgodę, abyśmy w miarę potrzeby aktualizowali lub zmieniali oprogramowanie, w które jest wyposażony pojazd. Aktualizacje mogą dotyczyć uaktualniania funkcji lub systemów ochrony i zabezpieczeń. Przy każdym uaktualnieniu użytkownik otrzymuje powiadomienie o tym, że ma określony czas na wprowadzenie aktualizacji. Jeśli aktualizacja nie zostanie ukończona w tym czasie, usługi H-D Connect i Vehicle Integration mogą zostać tymczasowo wyłączone, i użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych danych w ramach usług H-D Connect i Vehicle Integration przez aplikację mobilną H-D Mobile App dopóki nie zostanie przeprowadzona wymagana aktualizacja. Jeżeli zdecydujemy, że aktualizacja ma charakter krytyczny, automatycznie zainstalujemy aktualizację, gdy silnik pojazdu będzie przez dany okres pozostawał w stanie bezczynności.

 

Należy pamiętać, że aktualizacja lub zmiana oprogramowania może wpłynąć na dane przechowywane w usługach H-D Connect i Vehicle Integration. Należy również pamiętać, że podczas aktualizacji oprogramowania pojazd zostanie tymczasowo unieruchomiony do czasu jej zakończenia.

 

Skontaktuj się z nami natychmiast, jeśli po aktualizacji oprogramowania zauważysz jakiekolwiek problemy z usługami H-D Connect i Vehicle Integration.

Dane o lokalizacji

Aby dostarczać usługi H-D Connect i Vehicle Integration, nasze systemy będą gromadzić i wykorzystywać dane o lokalizacji pojazdu, zgodnie ze szczegółowym opisem w naszej Polityce prywatności. Jeśli w którymkolwiek momencie zechcesz wycofać zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji pojazdu na potrzeby usług H-D Connect i Vehicle Integration, zgodnie z odpowiednimi przepisami wynikającymi z Polityki prywatności, możesz wyłączyć tę funkcję, anulując subskrypcję usług H-D Connect i Vehicle Integration. Anulowanie usług H-D Connect i Vehicle Integration spowoduje, że nie będą dostępne żadne usługi H-D Connect i Vehicle Integration, w tym żadne usługi związane z danymi lokalizacji.

Śledzenie skradzionego pojazdu

Kluczową funkcją usług H-D Connect i Vehicle Integration, realizowaną na podstawie danych o lokalizacji, jest funkcja "Śledzenie skradzionego pojazdu". Aby włączyć usługę Śledzenie skradzionego pojazdu, należy ustawić status pojazdu na tryb "Skradzionego pojazdu" za pośrednictwem aplikacji H-D Mobile App. Więcej informacji znajduje się na stronach z często zadawanymi pytaniami (FAQ) https://www.h-d.com/connect.

 

W wypadku przestawienia statusu pojazdu na tryb Skradzionego pojazdu, nasze systemy będą częściej podejmowały próbę lokalizowania pojazdu użytkownika. Nie subskrybuj usług H-D Connect i Vehicle Integration, jeśli nie chcesz, aby dane lokalizacji były zbierane w ten sposób.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Śledzenia skradzionego pojazdu nie musi precyzyjnie wyznaczać lokalizacji jego pojazdu w każdej sytuacji. Poniżej opisujemy Ograniczenia usługi. Ponadto usługa Śledzenia skradzionego pojazdu ma jedynie pomagać poprzez powiadamianie o potencjalnej kradzieży pojazdu oraz dodatkowo wspierać użytkownika w odzyskiwaniu pojazdu. Usługi H-D Connect i Vehicle Integration nie zapobiegają kradzieży pojazdu i elementów pojazdu ani nie chronią przed jego uszkodzeniem lub utratą. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani inne problemy, które mogą wystąpić w wyniku kradzieży pojazdu, oraz zachęcamy do kontaktu z właściwymi organami ścigania w sprawie kradzieży pojazdu.

Ustawienia motocykla

W sekcji "Ustawienia motocykla" w aplikacji H-D Mobile App można kontrolować rodzaje otrzymywanych powiadomień oraz metody ich otrzymywania. Obejmuje to prawo do następujących funkcji: (i) "Udostępnianie informacji o motocyklu" - wyświetlanie i edytowanie informacji o pojeździe (w tym numeru VIN), (ii) "Alerty dotyczące motocykla" - wyświetlanie i edytowanie preferencji dotyczących właściwych elementów decydujących o stanie motocykla; (iii)"Powiadomienia bezpieczeństwa" - wybór preferencji i ustawień w powiadomieniach o bezpieczeństwie pojazdu oraz (iv) "Udostępnianie konta" - możliwość przekazania innemu użytkownikowi ze Zunifikowanym profilem H-D prawa do wyświetlania szczegółowych informacji na temat pojazdu po zalogowaniu do aplikacji H-D Mobile App za pomocą Zunifikowanego profilu H-D.

Dane o stanie pojazdu

Przekazywane dane o stanie pojazdu ograniczamy do konkretnych informacji, które można w sposób zdalny uzyskać z pojazdu. Rodzaj statystyk i danych będzie się różnić w zależności od modelu pojazdu, mogą to być takie dane, jak stan licznika kilometrów, zasięg przy danym poziomie paliwa, stan akumulatora, ciśnienie w oponach, tryb jazdy, stan naładowania i harmonogram przeglądów serwisowych. Możesz zarządzać i ustawiać powiadomienia dotyczące tych danych. 

 

Ponadto należy pamiętać, że wymagana będzie ręczna aktualizacja "Harmonogramu przeglądów serwisowych" po każdym przeglądzie okresowym.

 

Wreszcie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane o stanie pojazdu są ograniczone, dają jedynie ogólny obraz o określonych danych pojazdu w konkretnym momencie czasu. Funkcja kontroli stanu pojazdu nie zastępuje ani nie uzupełnia regularnie lub z przerwami wykonywanych przeglądów pojazdu. W przypadku problemów z konserwacją pojazdu należy się skonsultować z dealerem. Nie obiecujemy, że będziemy diagnozować wszystkie problemy z pojazdami. Działanie usług H-D Connect i Vehicle Integration może być szczególnie utrudnione, jeśli pojazd nie jest w dobrym stanie, został zniszczony lub zmodyfikowany albo w przypadku przeszkód takich jak wzgórza, wysokie budynki, tunele, warunki pogodowe, uszkodzenie pojazdu, awaria sieci bezprzewodowej lub elektrycznej, blokady czy korki. Ani my, ani operatorzy sieci i systemów, nie gwarantujemy nieprzerwanej dostępności usług H-D Connect i Vehicle Integration.

Obsługa klienta, pytania i skargi

Staramy się świadczyć usługi H-D Connect i Vehicle Integration w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Jeżeli jednak użytkownik zauważy jakiekolwiek problemy z usługami H-D Connect i Vehicle Integration albo ma wątpliwości, pytania lub skargi na usługi H-D Connect i Vehicle Integration, powinien zapoznać się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie https://www.h-d.com/connect, lub skontaktować się zgodnie z informacjami w sekcji "Jak skontaktować się z Harley-Davidson" na stronie https://www.harley-davidson.com/contact.

Ograniczenia w świadczeniu usług i ich zasięg

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration są świadczone w wielu różnych krajach na całym świecie. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta, aby uzyskać informację w jakich krajach usługi H-D Connect i Vehicle Integration są dostępne.

 

Sieć mobilna: Usługi H-D Connect i Vehicle Integration są realizowane w oparciu o bezprzewodowe sieci komunikacyjne oraz satelitarne systemy lokalizacji. Te sieci i systemy są obsługiwane przez strony trzecie. Harley-Davidson nie może zagwarantować, że będą dostępne we wszystkich lokalizacjach i przez cały czas. Usługa może nie działać płynnie zwłaszcza w odległych lub odseparowanych przestrzennie miejscach. Ponadto takie sieci i systemy podlegają technologicznym zmianom i innowacjom. System zainstalowany w pojeździe użytkownika nie zawsze będzie kompatybilny z sieciami i systemami stron trzecich. Użytkownik potwierdza, że w celu uzyskania dostępu do usług H-D Connect i Vehicle Integration za pośrednictwem aplikacji H-D Mobile App, urządzenie na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna H-D Mobile App, będzie wymagać połączenia sieciowego, a także że ponosi odpowiedzialność za zapewnienie takiej łączności sieciowej na własny koszt.

 

System elektryczny: Należy pamiętać, że pojazd musi mieć sprawny system elektryczny, w tym odpowiednią moc akumulatora, aby można było obsługiwać moduł kontroli telematycznej (TCU) i zapewnić działanie usług H-D Connect i Vehicle Integration.

 

Przestój konserwacyjny: Chociaż będziemy starać się minimalizować zakłócenia, możemy od czasu do czasu być zmuszeni do zawieszenia lub ograniczenia dostępu lub korzystania z usług H-D Connect i Vehicle Integration w celu rozwiązania problemów systemowych, problemów związanych z kontem lub innych problemów, które mogą mieć wpływ na wydajność, bezpieczeństwo lub przyjemność korzystania z usług H-D Connect i Vehicle Integration.

Pobieranie opłat za korzystanie z usług

Musisz nas poinformować o tym, że sprzedajesz lub przenosisz prawo własności pojazdu, abyśmy mogli przerwać świadczenie usług H-D Connect i Vehicle Integration w tym pojeździe oraz zakończyć pobieranie opłat za te usługi. Użytkownik rozumie, że śledzenie kolejnych nabywców danego pojazdu albo innych kierowców poruszających się nim jest surowo zakazywane przez prawo.  

Inni użytkownicy

Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich osób jeżdżących pojazdem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania użytkowników swojego pojazdu, w tym dostęp do usług H-D Connect i Vehicle Integration.

Własność usług H-D Connect i Vehicle Integration

Wszystkie materiały udostępnione w ramach usług H-D Connect i Vehicle Integration są własnością spółki Harley-Davidson i lub spółek należących do grupy. Usługi H-D Connect i Vehicle Integration są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, prawami do znaku towarowego i innymi prawami własności intelektualnej lub równoważnymi przepisami prawnymi na całym świecie. Usługi H-D Connect i Vehicle Integration, w szczególności wszelkie pliki, dokumenty, teksty, zdjęcia, obrazy, pliki audio i wideo oraz wszelkie materiały dostępne lub udostępniane do użytku lub pobierania za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration („Treści”) nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, reprodukowane, publikowane lub wykorzystywane, w całości ani w części w celach innych, niż zatwierdzone przez spółkę Harley Davidson lub z nią uzgodnione, dotyczy to m.in. świadczenia usług lub dostarczania produktów spółce Harley-Davidson lub którejkolwiek ze spółek grupy lub w powiązaniu z relacjami biznesowym spółki Harley-Davidson lub którejkolwiek ze spółek grupy. Użytkownik nie może kadrować ani wykorzystywać technik kadrowania do dołączania lub głębokiego linkowania jakiejkolwiek nazwy, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, treści lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy) Harley-Davidson lub spółek z grupy bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownik może przeglądać, kopiować, drukować i używać treści wyłącznie na własny użytek osobisty i pod warunkiem, że: (1) Treści będą używane wyłącznie w celach informacyjnych i niehandlowych; (2) Treści nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz (3) Treści nie będą używane, kopiowane ani rozpowszechniane niezależnie od towarzyszącego im tekstu ani niezależnie od praw autorskich, praw twórcy, znaków towarowych czy innych znaków wskazujących na prawo własności. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub innego prawa do korzystania z jakiegokolwiek patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub innej własności intelektualnej albo praw majątkowych spółki Harley-Davidson lub którejkolwiek spółki grupy lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie.

Roszczenia dotyczące naruszania praw autorskich

Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych i uważa, że dowolne materiały przesłane przez użytkownika albo inne treści w usługach H-D Connect i Vehicle Integration naruszają jego prawa autorskie, może przesłać zawiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Aby uzyskać więcej informacji należy sprawdzić naszą Politykę dotyczącą treści użytkownika, która jest dostępna tutaj: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("Polityka firmy Harley-Davidson dotycząca treści przesłanych przez użytkownika").

Bezpieczeństwo

Zabrania się naruszania lub podejmowania próby naruszania bezpieczeństwa usług H-D Connect i Vehicle Integration, w tym między innymi (a) uzyskiwania dostępu do danych nieprzeznaczonych dla danego użytkownika lub logowania na serwer lub konto, do którego użytkownik nie ma uprawnień dostępu; (b) podejmowania prób sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub środków uwierzytelniania bez odpowiedniej autoryzacji; (c) usiłowania zakłócania usług przeznaczonych dla dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi przez przesyłanie wirusów do usług H-D Connect i Vehicle Integration, przeprowadzania ataku typu „odmowa dostępu”, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „mailbombing” lub„ zawieszanie”; (d) wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocji i/ub reklam produktów lub usług (e) fałszowania nagłówka pakietu TCP/IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub grupach dyskusyjnych. Za naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Harley-Davidson będzie analizowała przypadki takich naruszeń oraz może angażować organy ścigania albo współpracować z nimi w ramach walki z użytkownikami, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie próbować używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur, które zakłócałyby działanie usług H-D Connect i Vehicle Integration.

Dostęp do usług H-D Connect Vehicle Integration może być monitorowany zgodnie z informacjami w naszej Polityce prywatności.

 

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration od czasu do czasu mogą być niedostępne z powodu awarii mechanicznych, telekomunikacyjnych, oprogramowania, sprzętu i problemów po stronie dostawców. Chociaż Harley-Davidson dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować zakłócenia, nie ma wpływu na to, kiedy mogą wystąpić takie przestoje oraz jak długą mogą one trwać.

Ochrona hasła

Dostęp do usług H-D Connect i Vehicle Integration wymaga identyfikatora użytkownika i hasła. Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do usług H-D Connect i Vehicle Integration wyłącznie przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła dostarczonego przez firmę Harley-Davidson. Użytkownik zgadza się podejmować wymagane działania potrzebne do ochrony poufności identyfikatora użytkownika i hasła oraz nie będzie przekazywać ani udostępniać identyfikatora użytkownika i hasła stronom trzecim.

Łącza do stron trzecich

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration mogą zawierać odsyłacze do stron internetowych dealerów Harley-Davidson. Dealerzy Harley-Davidson prowadzą niezależną działalność i nie są przedstawicielami firmy Harley-Davidson. Firma Harley-Davidson nie ponosi odpowiedzialności za treść, dostępność, działanie lub wydajność witryn należących do dealerów Harley-Davidson lub innych stron trzecich, do których to witryn można uzyskać dostęp za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration. Kiedy użytkownik otwiera stronę inną niż witryna Harley-Davidson, musi mieć świadomość, że jest ona niezależna od serwisu Harley-Davidson, a spółka Harley-Davidson nie kontroluje treści publikowanych w witrynie ani jej działania. Ponadto fakt istnienia łącza odsyłającego do strony innej niż witryna Harley-Davidson nie oznacza, że spółka Harley-Davidson ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treści lub wykorzystanie powiązanej witryny.

Prawa autorskie stron trzecich i znaki towarowe

Usługi H-D Connect i Vehicle Integration mogą zawierać odniesienia do znaków towarowych stron trzecich oraz kopie należących do stron trzecich materiałów, które są objęte prawami autorskimi lub prawami twórców i które są własnością odpowiadających im właścicieli. Odniesienia do wszelkich produktów, procesów, publikacji lub ofert dowolnej strony trzeciej poprzez umieszczenie nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta albo w inny sposób nie musi koniecznie oznaczać poparcia ani polecenia przez Harley-Davidson.

Zgłoszenia, Recenzje, Opinie i Inne publikacje

Jeśli przesyłasz, udostępniasz, publikujesz lub przekazujesz jakiekolwiek informacje lub pliki za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration („Zgłoszenia”), zgadzasz się przestrzegać zasad Polityki treści użytkownika H-D i zgadzasz się nie (1) przesyłać, udostępniać, publikować ani przekazywać jakichkolwiek treści zniesławiających, obraźliwych, oszczerczych, niezgodnych z prawem, obscenicznych, grożących, nękających, oszukańczych, pornograficznych lub szkodliwych albo takich, które mogą zachęcać do zachowań przestępczych lub nieetycznych, (2) przesyłać, udostępniać, publikować lub przekazywać jakichkolwiek treści, które naruszają prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej bądź prawa majątkowe jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, (3) przesyłać, udostępniać, publikować lub przekazywać wirusów lub innych szkodliwych elementów, lub (4) kontaktować się z innymi usługami H-D Connect i Vehicle Integration lub innymi osobami za pomocą niechcianych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, mailingu lub innych metod komunikacji. Jeśli prześlesz, udostępnisz, opublikujesz lub przekażesz jakiekolwiek opinie lub dane, takie jak pomysły, koncepcje, know-how, techniki, procesy, komentarze, sugestie lub pytania dotyczące usług H-D Connect i Vehicle Integration, produktów, usług lub treści („Opinie”), takie informacje będą uważane za jawne, a firma Harley-Davidson i spółki należące do grupy nie będą zobowiązane do zachowania poufności takich informacji zwrotnych, z zastrzeżeniem zobowiązań wynikających z naszej Polityki prywatności. Przesyłając, udostępniając, publikując lub przekazując zgłoszenia lub informacje zwrotne, udzielasz firmie Harley-Davidson i jego spółkom z grupy wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej, w pełni spłaconej licencji i prawa do używania, powielania, ujawniania i rozpowszechniania zgłoszeń i Informacji zwrotnych dla celów biznesowych, w tym między innymi opracowywania, marketingu i wytwarzania produktów, usług i treści zawierających takie zgłoszenia i informacje zwrotne, z zastrzeżeniem zobowiązań wynikających z naszej Polityki prywatności. Aby zapewnić stałą dostępność Przesłanych elementów, należy podjąć czynności celem wykonania kopii zapasowych takich elementów, ponieważ nie możemy zagwarantować, że Przesłane elementy wciąż będą dostępne.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Harley-Davidson i spółki grupy oraz chronić urzędników, dyrektorów, pracowników, konsultantów oraz agentów od wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, kosztów i wydatków wobec osób trzecich (w tym w szczególności uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających lub związanych z wszelkimi zgłoszeniami, które publikujesz lub zezwalasz publikować za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration.

 

Firma Harley-Davidson nie sprawdza regularnie wysyłanych Zgłoszeń ani Opinii, ale zastrzega sobie prawo (choć nie przyjmuje obowiązku) odnośnie monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich Zgłoszeń lub Opinii przesyłanych za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration, gdy takie Zgłoszenia lub Opinie naruszają Politykę treści użytkownika H-D lub z innego ważnego powodu. Użytkownik przyznaje spółce Harley-Davidson i spółkom z jej grupy prawo do używania nazwy, pod którą użytkownik przekazuje dowolne Przesłane elementy lub Opinie, z zastrzeżeniem naszych zobowiązań wynikających z Polityki prywatności. Użytkownik nie będzie używał fałszywego adresu e-mail, podszywał się pod żadną osobę ani żaden podmiot ani w inny sposób wprowadzał w błąd co do źródła przekazywanych przez niego Przesłanych elementów lub Opinii. Z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z Warunków użytkowania oraz obowiązującego prawa, spółka Harley-Davidson oraz spółki z jej grupy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne Przesłane elementy i Opinie przekazane przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią.

Dokładność oraz rzetelność informacji

Dokładamy wszelkich starań i używamy wszystkich naszych umiejętności, aby zapewnić rzetelność i precyzję usług H-D Connect i Vehicle Integration. Jednakże, pomimo naszych starań, nie można wykluczyć, że usługi H-D Connect i Vehicle Integration zawierają nieścisłości lub inne błędy oraz że osoby trzecie mogły wprowadzić do usług H-D Connect i Vehicle Integration nieautoryzowane dodatki, usunięcia i zmiany. W przypadku zauważenia niedokładności należy o tym poinformować spółkę Harley-Davidson, aby mogła je poprawić. Po zmodyfikowaniu usług H-D Connect i Vehicle Integration w sposób istotnie wpływający na atrakcyjność korzystania z usług H-D Connect i Vehicle Integration powiadomimy o tym użytkownika za pomocą naszej witryny internetowej, aplikacji lub poczty e-mail. Inne informacje zawarte w usługach H-D Connect i Vehicle Integration mogą być od czasu do czasu zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Ponadto, choć dokładamy starań, aby zapewnić na naszej stronie internetowej i w aplikacji odpowiednie informacje i treści, w zakresie dozwolonym przez prawo spółka Harley-Davidson i spółki grupy nie będą ponosić odpowiedzialności za informacje lub treści dostępne za pośrednictwem usług H-D Connect i Vehicle Integration, które są wysyłane przez jakąkolwiek stronę trzecią niepowiązaną z firmą Harley-Davidson.

Wyłączenie gwarancji

Dostarczając usługi H-D Connect i Vehicle Integration, dokładamy wszelkich starań, ale nie możemy zagwarantować, że usługi H-D Connect i Vehicle Integration spełnią Twoje wymagania, osiągną zamierzone rezultaty, będą działać bez przerwy lub będą wolne od błędów.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i jeśli niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, firma Harley-Davidson ogranicza w odniesieniu do usług H-D Connect i Vehicle Integration wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym w szczególności gwarancje zadowalającej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw autorskich.

 

W niektórych jurysdykcjach nie jest możliwe wyłączanie ani ograniczanie dorozumianych gwarancji ani ograniczania obowiązujących praw ustawowych konsumenta, w związku z czym niektóre albo wszystkie wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

Odszkodowania

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Harley-Davidson nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie szkody, których wartość przekracza 150 USD  ani za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, przykładowe, karne lub inne (w tym, bez ograniczeń, wynikające z utraconych zysków, utraconych danych lub przerw w działalności) wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z usługami H-D Connect i Vehicle Integration czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej oraz niezależnie od tego, czy poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z usług H-D Connect i Vehicle Integration jest zaprzestanie korzystania z nich. W sytuacjach, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, powyższy zapis nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci, urazu fizycznego i podania fałszywych informacji spowodowanych naszym zaniedbaniem ani z tytułu innej straty, kiedy prawo wymaga od nas przyjęcia odpowiedzialności.  

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Harley-Davidson nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, których wartość przekracza opłaty z tytułu usług H-D Connect uiszczone w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub 150 USD, w zależności od tego, która z tych sum jest wyższa, a także nie będzie odpowiadała za żadne szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, moralne lub związane z wypłatą odszkodowania z nawiązką ani za dowolne inne szkody (w tym, między innymi, wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) wynikające lub w jakikolwiek sposób powiązane z usługami H-D Connect, czy to na podstawie gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej czy jakichkolwiek innych podstaw prawnych, a także bez względu na to, czy spółka została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. W zakresie dozwolonym przez prawo jedynym środkiem prawnym w przypadku niezadowolenia z usług H-D Connect jest zaprzestanie korzystania z usług H-D Connect. W sytuacjach gdy wymaga tego obowiązujące prawo, powyższy zapis nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci, urazu fizycznego i podania fałszywych informacji spowodowanych naszym zaniedbaniem ani z tytułu innej straty, kiedy prawo wymaga od nas przyjęcia odpowiedzialności.

Poprawki; Informacje ogólne

Jeżeli którekolwiek z Warunków użytkowania zostanie uznany przez dowolny sąd albo trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalny, takie zapisy zostaną ograniczone do minimalnie wymaganego zakresu lub usunięte, aby niniejsze Warunki użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania, Warunki korzystania z aplikacji mobilnej i Polityka ochrony prywatności stanowią całość umowy dotyczącej usług H-D Connect i Vehicle Integration, zawartej pomiędzy spółką Harley-Davidson a użytkownikiem. Wedle własnego uznania Harley-Davidson może okresowo modyfikować niniejsze Warunki użytkowania, Warunki korzystania z aplikacji mobilnej oraz swoją Politykę prywatności. Po opublikowaniu sprawdzonych Warunków użytkowania, Warunków korzystania z aplikacji mobilnej lub Polityki prywatności publikujemy takie sprawdzone dokumenty w Witrynie.

Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe

Będziemy w dobrej wierze współpracować nad rozwiązaniem wszelkich problemów z usługami H-D Connect i Vehicle Integration, jeżeli użytkownik powiadomi o takim problemie nasz dział obsługi klienta. Mamy jednakże świadomość, że w rzadkich przypadkach może nam się nie udać rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący klienta.

 

Niniejsze Porozumienie podlega i będzie interpretowane zgodnie z międzynarodowymi prawami stanu Wisconsin bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach lub zasadach prawnych.

 

Użytkownik i spółka Harley-Davidson zgadzają się, że o ile nie zabrania tego prawo, wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z usług H-D Connect i Vehicle Integration, zamiast w sądach powszechnych, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest rozwiązaniem bardziej nieformalnym niż wnoszenie sprawy do sądu. W postępowaniu arbitrażowym uczestniczy neutralny arbiter, nie sędzia czy ława przysięgłych, a wydany przez niego wyrok podlega opinii sądu tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Arbitraż wiąże się z wydaniem bardziej ograniczonego rozstrzygnięcia niż w sądach, ale strony zgadzają się podjąć współpracę, aby uzgodnić rozsądne rozstrzygnięcie w kontekście zaistniałego problemu oraz wysokości roszczenia. Arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zabezpieczenie roszczeń jak sąd, ale arbiter musi przy tym zastosować prawo materialne dotyczące odszkodowań tak jakby sprawa trafiła przed sąd, w tym, bez ograniczeń, prawo dotyczące odszkodowań represyjnych w zakresie stosowanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania oznacza, iż niniejszy zapis będzie interpretowany i wykonywany na podstawie amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu (U.S. Federal Arbitration Act) oraz że użytkownik i Harley-Davidson zrzekają się prawa do rozstrzygania sporów przed ławą przysięgłą oraz do występowania w pozwach zborowych. Ten zapis o arbitrażu zachowa moc obowiązującą również po rozwiązaniu tych Warunków użytkowania oraz innych zobowiązań umownych pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson.

 

Gdy użytkownik decyduje się złożyć pozew przeciwko spółce Harley-Davidson i w związku z tym szuka możliwości arbitrażu, musi w pierwszej kolejności wysłać do spółki Harley-Davidson list polecony z pisemnym Zawiadomieniem o wystąpieniu roszczenia ("Zawiadomienie"). Zawiadomienie do Harley-Davidson należy wysyłać na następujący adres: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adres zawiadomienia"). Jeżeli Harley-Davidson postanowi dochodzić roszczenia przeciwko użytkownikowi i w związku z tym wejść na drogę arbitrażu, prześle użytkownikowi list polecony z Zawiadomieniem na piśmie pod ostatni adres, którym dysponuje i który ma w swojej dokumentacji. Zawiadomienie, wysłane przez użytkownika lub Harley-Davidson, musi zawierać (a) opis charakteru i podstawy roszczenia lub sporu; oraz (b) zawierać konkretne żądania ("Roszczenie"). Jeżeli Harley-Davidson i użytkownik nie osiągną porozumienia i nie rozwiążą sporu w okresie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub Harley-Davidson mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe albo skierować sprawę do sądu do spraw drobnych roszczeń. W trakcie arbitrażu suma ugody zaproponowanej przez Harley-Davidson lub użytkownika nie zostanie podana do wiadomości arbitra. Użytkownik może pobrać lub skopiować formularz Zawiadomienia oraz formularz wszczęcia arbitrażu z witryny Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) pod adresem www.adr.org. Jeżeli użytkownik jest zobowiązany uregulować opłatę za zgłoszenie, Harley-Davidson, po otrzymaniu wysłanej pod Adres zawiadomienia informacji o wszczęciu arbitrażu, natychmiast zwróci równowartość opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie użytkownika przekracza 10 000 USD. Arbitraż będzie prowadzony na podstawie Zasad arbitrażu handlowego oraz Dodatkowych procedur na wypadek sporów konsumenckich (łącznie "Zasady AAA") Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ("AAA"), w wersji zmodyfikowanej przez niniejsze Warunki użytkowania oraz będzie realizowany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze można pobrać online pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879, można je też otrzymać od nas, przesyłając odpowiednią prośbę na Adres zawiadomienia. Arbiter podlega postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie spory rozpatruje arbiter, w tym spory związane z zakresem i wykonalnością tych Warunków użytkowania, również z postanowieniami tego porozumienia arbitrażowego. O ile Harley-Davidson i użytkownik nie postanowią inaczej, wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się toczyły w hrabstwie (lub gminie) zgodnym (zgodnej) z adresem na fakturze. (Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się odbywały w kraju, w którym mieszka użytkownik, w miejscu dogodnym dla użytkownika, ale będą podlegały Zasadom AAA, w tym regułom AAA odnośnie wyboru arbitra). Jeżeli roszczenie użytkownika opiewa na 10 000 USD lub mniej, zgadzamy się, aby to użytkownik zdecydował, czy arbitraż zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przesłanych do arbitra, w drodze przesłuchania telefonicznego czy też w formie osobistego przesłuchania zorganizowanego zgodnie z Zasadami AAA. Jeżeli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie ustalone na podstawie Zasad AAA. Bez względu na rodzaj przeprowadzania arbitrażu, arbiter wystawi na piśmie uzasadnioną decyzję, wystarczającą do wyjaśnienia kluczowych wniosków i konkluzji, na podstawie których wydano orzeczenie. Jeżeli arbiter przyzna zadośćuczynienie, które jest wyższe niż wartość ostatniej sporządzonej na piśmie ugody z Harley-Davidson i zawartej przed wyborem arbitra (lub jeżeli spółka Harley-Davidson nie złożyła oferty ugody przed wyborem arbitra), wówczas spółka Harley-Davidson zwrócić kwotę zadośćuczynienia lub 1000 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Z wyłączeniem postanowień wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, płatność wszystkich należności zgłoszeniowych, administracyjnych i arbitrażowych będzie podlegała Zasadom AAA. Każda ze stron jest zobowiązana pokryć własne koszty i opłaty prawne, jeśli występują. Jednakże jeśli dowolna ze stron powołuje się na ustawową zasadę, która przyznaje wygrywającej stronie zwrot honorariów adwokackich lub jeżeli zawarto pisemne porozumienie przewidujące zapłatę lub zwrot honorarium dla adwokata, arbiter może zażądać przyznania stronie wygrywającej zwrotu opłat w rozsądnej wysokości na postawie standardowych i przewidzianych przez prawo zasad przyznawania kosztów sądowych.

 

Użytkownik i Harley-Davidson ustalają, że każda ze stron może wnieść skargę przeciwko drugiej wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub uczestnik jakiegokolwiek pozwu zbiorowego czy grupowego. Ponadto jeżeli użytkownik i Harley-Davidson nie postanowią inaczej, arbiter może połączyć roszczenia innych osób z roszczeniami użytkownika, ale nie może w inny sposób rozstrzygać w żadnym rodzaju postępowania zbiorowego lub grupowego. Arbiter może wydać orzeczenie o prawach lub postanowienie o zabezpieczeniu na korzyść indywidualnej strony starającej się o zabezpieczenie oraz tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zabezpieczenia gwarantowanego przez charakter indywidualnego roszczenia tej strony.

 

Jeżeli ten konkretny zapis zostanie uznany za niewykonalny, wówczas (a) całość postanowienia dotyczącego arbitrażu nie będzie miała skutków prawnych, ale pozostałe postanowienia tych Warunków użytkowania zachowają moc prawną; ponadto (b) wyłączną jurysdykcją i miejscem właściwym dla rozpatrywania sporów są stanowe lub federalne sądy w Miwaukee w stanie Wisconsin.

 

Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, nie pozbawia go to ochrony na podstawie praw jurysdykcji, w której mieszka, również gdy zgodnie z takim prawem użytkownik musi mieć dostęp do lokalnych sądów w tym kraju.