Warunki użytkowania

Warunki użytkowania witryny H-D.com

Ostatnia poprawiona wersja z 2017 roku

 

Niniejsze warunki i postanowienia użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują zakres korzystania z witryny Harley-Davidson, Inc. („Harley-Davidson”) („Witryna”). W naszej Polityce prywatności znajduje się również opis praktyk i zasad ochrony prywatności, które włącza się do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie. Przestrzeganie tych Warunków użytkowania jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Witryny. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, powinien bezzwłocznie opuścić Witrynę.

 

Zgodnie z tymi Warunkami użytkowania wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson będą rozpatrywane na zasadzie WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU. W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WCHODZENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ (RÓWNIEŻ JAKO CZŁONEK POZWÓW ZBIOROWYCH) celem dochodzenia albo obrony praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania (z wyłączeniem postępowań sądowych w sprawie drobnych roszczeń). Użytkownik będzie dochodził swoich praw przed NEUTRALNYM ARBITREM a NIE przed sędzią czy ławą przysięgłych, ponadto roszczenia klienta nie mogą być przedmiotem pozwu zbiorowego. Więcej informacji odnośnie zgody użytkownika na rozpatrywanie sporów z firmą Harley-Davidson w trybie arbitrażu znajduje się poniżej w rozdziale pod tytułem Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe.

Własność do Witryny i Treści

Wszystkie strony w Witrynie oraz materiały dostępne do pobrania, o ile nie zaznaczono inaczej, stanowią własność spółki Harley-Davidson lub jednej z jej spółek stowarzyszonych. Witryna podlega ochronie na mocy obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowych praw autorskich oraz praw o znakach towarowych. Treści w Witrynie, w szczególności pliki, dokumenty, teksty, zdjęcia, obrazy, elementy audio i wideo oraz wszelkie materiały otwierane lub udostępniane do użytku lub pobrania za pośrednictwem Witryny („Treści”) nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, powielane, publikowane ani używane, w całości ani w części, za wyjątkiem celów, na realizację których spółka Harley-Davidson wydała upoważnienie lub które zatwierdziła na piśmie, co obejmuje również dostarczanie usług lub produktów spółce Harley-Davidson lub dowolnej z jej spółek stowarzyszonych albo w ramach relacji handlowej utrzymywanej ze spółką Harley-Davidson lub dowolną z jej spółek stowarzyszonych. Użytkownik nie ma prawa kadrować ani używać żadnych technik kadrowania do wyodrębniania jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, Treści ani innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstów, układu strony lub formularzy) spółki Harley-Davidson lub jednej z jej spółek stowarzyszonych, ani używać metody głębokiego linkowania, bez uzyskania na piśmie naszej wyraźnej zgody. Treści znajdujące się w tej Witrynie można wyświetlać, kopiować, drukować i używać wyłącznie na własny użytek i z zastrzeżeniem, że: (1) Treści udostępniane w tej Witrynie będą używane wyłącznie w celach informacyjnych i niehandlowych; (2) teksty, grafiki oraz inne treści dostępne w tej Witrynie nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz (3) żadne elementy graficzne dostępne w tej Witrynie nie będą używane, kopiowane ani rozpowszechniane niezależnie od towarzyszącego im tekstu ani niezależnie od praw autorskich, znaków towarowych oraz innych informacji o prawach własnościowych. Żadne treści zawarte w tym dokumencie nie będą interpretowane jako przyznające — przez domniemanie, zastosowanie zasady estoppel czy w inny sposób — dowolną licencję albo inne prawo do wykorzystywania jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych czy innej własności intelektualnej spółki Harley-Davidson, jej spółek stowarzyszonych albo strony trzeciej, o ile wyraźnie nie zostanie to określone w tym dokumencie.

Bezpieczeństwo witryny

Użytkownikowi nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Witryny, a w szczególności (a) uzyskiwać dostępu do danych nieprzeznaczonych dla takiego użytkownika ani logować się do serwera lub konta, do którego użytkownik nie ma prawa dostępu; (b) podejmować próby sondowania, skanowania lub testowania naruszalności systemu lub sieci ani ingerować w zabezpieczenia bądź metody uwierzytelniania bez uzyskania właściwego upoważnienia; (c) podejmować prób ingerowania w usługi świadczone dla użytkownika, hostingowe lub sieciowe, w szczególności poprzez wprowadzanie wirusa do Witryny, przeciążanie systemu, „przepełnianie”, „spamowanie” „bomby pocztowe” czy „powodowanie awarii” (d) rozsyłać niechciane wiadomości e-mail, w tym promocyjne, i reklamować produktów bądź usług; nie może też (e) fałszować nagłówka pakietu TCP/IP ani dowolnej części nagłówka w dowolnej wiadomości e-mail bądź poście grupy dyskusyjnej. Za naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Harley-Davidson będzie analizowała przypadki takich naruszeń oraz może angażować organy ścigania albo współpracować z nimi w ramach walki z użytkownikami, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, programów ani procedur do ingerowania albo podejmowania prób ingerencji w dobrze działającą Witrynę albo aktywność realizowaną w tej Witrynie. Ponadto użytkownik zgadza się nie używać ani nie podejmować prób używania żadnych wyszukiwarek, oprogramowania, narzędzi, agentów ani innych urządzeń i mechanizmów (w tym, bez ograniczeń, przeglądarek, pająków, robotów, awatarów czy inteligentnych agentów) do nawigacji lub przeszukiwania Witryny innych niż wyszukiwarka i narzędzia wyszukiwania udostępniane przez Harley-Davidson w Witrynie oraz innych niż powszechnie dostępne przeglądarki stron trzecich (np. Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox czy Google Chrome).

 

Dostęp do tej Witryny jest monitorowany. Adresy URL i urządzenia, z których wysyłane jest zapytanie, oraz czas zapytania są rejestrowane na potrzeby statystyk dostępu i zabezpieczeń. Korzystanie z Witryny oznacza wyrażenie zgody na takie monitorowanie. Może się zdarzyć, że Witryna nie będzie dostępna z powodu awarii mechanicznej, telekomunikacyjnej, oprogramowania, sprzętu albo usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę. Harley-Davidson nie może przewidzieć ani kontrolować kiedy może wystąpić taka awaria oraz nie kontroluje tego, jak długo trwa taki przestój.

Dostęp do witryny; Zabezpieczenie

Niektóre ograniczone obszary w Witrynie wymagają identyfikatora użytkownika oraz hasła („Obszary chronione”). Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do Obszarów chronionych wyłącznie za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła przekazanych mu przez Harley-Davidson. Użytkownik zachowa poufność identyfikatora użytkownika i hasła oraz nie będzie przekazywać i udostępniać identyfikatora użytkownika i hasła stronom trzecim. Harley-Davidson może w dowolnym momencie odmówić dostępu do tej Witryny, podając uzasadnienie lub nie. Użytkownik chroni, zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz jej spółki stowarzyszone, a także ich odpowiednich kierowników, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów oraz agentów w zakresie wszelkich roszczeń stron trzecich, strat, zobowiązań, odszkodowań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych opłat obsługi prawnej) wynikających albo związanych z wykorzystaniem przez użytkownika Treści pobranych lub w inny sposób pozyskanych z Witryny, a także w zakresie innego rodzaju naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania, w szczególności naruszenia dowolnych praw własności intelektualnej oraz innych praw spółki Harley-Davidson lub innych osób i podmiotów.

Łącza do innych witryn

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych dealerów Harley-Davidson oraz może być otwierana za pośrednictwem łączy znajdujących się w takich witrynach. Dealerzy Harley-Davidson to niezależni wykonawcy, a nie przedstawiciele spółki Harley-Davidson. Spółka Harley-Davidson nie ponosi odpowiedzialności za treści, dostępność, działanie ani funkcjonalności witryn dealerów Harley-Davidson ani żadnych innych witryn, z którymi ta Witryna może być powiązana albo za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do tej Witryny. Kiedy użytkownik otwiera stronę inną niż witryna Harley-Davidson, musi mieć świadomość, że jest ona niezależna od witryny Harley-Davidson, a spółka Harley-Davidson nie kontroluje treści publikowanych w takiej witrynie. Ponadto fakt istnienia łącza odsyłającego do strony innej niż witryna Harley-Davidson nie oznacza, że firma Harley-Davidson ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treści lub wykorzystanie powiązanej witryny. To użytkownik jest zobowiązany podjąć środki ostrożności, aby sprawdzić, czy używane lub pobierane elementy nie mają wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych elementów o destrukcyjnym charakterze. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do dowolnej witryny zewnętrznej powiązanej z tą Witryną, robi to całkowicie na własne ryzyko.

Prawa autorskie stron trzecich i znaki towarowe

Witryna może zawierać odniesienia do znaków towarowych stron trzecich oraz kopie materiałów objętych prawami autorskimi stron trzecich, które to materiały są własnością odpowiadających im właścicieli. Odniesienia do wszelkich produktów, procesów, publikacji lub ofert dowolnej strony trzeciej poprzez umieszczenie nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta albo w inny sposób nie musi koniecznie oznaczać poparcia ani polecenia przez Harley-Davidson.

Przesłane elementy, recenzje, opinie oraz inne elementy publikowane w Witrynie

Gdy użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub przekazuje do Witryny dowolne pliki lub informacje („Przesłane elementy”), zobowiązuje się nie (1) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści o charakterze oszczerczym, obelżywym, zniesławiającym, bezprawnym, obscenicznym, zagrażającym, szykanującym, oszukańczym, pornograficznym ani szkodliwym albo takim, który może zachęcać do kryminalnego lub nieetycznego zachowania, (2) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej dowolnej osoby lub podmiotu, (3) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać wirusów ani innych szkodliwych elementów ani (4) kontaktować się z innymi użytkownikami Witryny za pośrednictwem niechcianych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, wiadomości czy innych metod komunikacji. Jeżeli użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub transmituje dowolne opinie lub dane, w tym pomysły, koncepcje, know-how, techniki, procesy, komentarze, sugestie lub pytania dotyczące produktów i usług firmy Harley Davidson lub Treści tej Witryny („Opinie”), to takie informacje będą traktowane jako jawne, a spółka Harley-Davidson i jej spółki stowarzyszone nie będą miały żadnego rodzaju zobowiązań odnośnie takich informacji. Przesyłanie, wgrywanie, publikowanie lub przekazywanie przez użytkownika Przesłanych elementów lub Opinii wiąże się z przyznaniem spółce Harley-Davidson i jej spółkom stowarzyszonym nieodwołalnej, wieczystej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji i prawa do wykorzystywania, powielania, udostępniania i rozpowszechniania Przesłanych elementów i Opinii w dowolnych celach, w szczególności opracowywania, promowania i tworzenia produktów, usług i treści zawierających takie Przesłane elementy i Opinie. Użytkownik zobowiązuje się wykonać kopię zapasową wszystkich Przesłanych elementów, które przekazuje lub o które prosi, aby mieć do nich bezpośredni dostęp na wypadek utraty, zniszczenia lub przerw w dostępności. Użytkownik chroni, zabezpiecza oraz zwalnia z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz jej spółki stowarzyszone, a także ich odpowiednich kierowników, dyrektorów, pracowników, konsultantów i agentów w zakresie wszelkich roszczeń osób trzecich, strat, zobowiązań, odszkodowań i wydatków (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających albo związanych z Przesłanymi elementami, które publikuje lub pozwala publikować w Witrynie.

 

Harley-Davidson nie analizuje regularnie opublikowanych Przesłanych elementów ani Opinii, ale zastrzega sobie prawo (lecz nie przyjmuje zobowiązania) do monitorowania i redagowania lub usuwania wszelkich Przesłanych elementów i Opinii umieszczonych w Witrynie. Użytkownik przyznaje spółce Harley-Davidson i jej spółkom stowarzyszonym prawo do używania nazwy pod którą użytkownik przekazuje dowolne Przesłane elementy i Opinie. Użytkownik nie będzie używał fałszywego adresu e-mail, podszywał się pod żadną osobę ani żaden podmiot ani w inny sposób wprowadzał w błąd co do źródła przekazywanych przez niego Przesłanych elementów lub Opinii. Spółka Harley-Davidson oraz jej podmioty stowarzyszone nie przyjmują odpowiedzialności za żadne Przesłane elementy i Opinie przekazane przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią.

Dokładność i rzetelność informacji; Kolory

Chociaż spółka Harley-Davidson podejmuje wszelkie próby zapewnienia rzetelności i dokładności w Witrynie, nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji odnośnie poprawności i dokładności Witryny oraz znajdujących się w niej Treści. Może się zdarzyć, że w Witrynie znajdą się błędy typograficzne, niedokładności bądź inne błędy oraz że strony trzecie w nieuprawniony sposób dodadzą do Witryny zawartość albo ją usuną lub zmodyfikują. W przypadku zauważenia niedokładności należy o tym poinformować spółkę Harley-Davidson, aby mogła je poprawić. Informacje znajdujące się w tej Witrynie mogą być modyfikowane lub aktualizowane bez powiadomienia. Ponadto spółka Harley-Davidson ani jej spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za informacje i Treści publikowane w Witrynie przez dowolną stronę trzecią niezwiązaną z Harley-Davidson. Dokładamy dużych starań, aby precyzyjnie odwzorowywać kolory produktów pojawiających się w Witrynie. Jednakże faktycznie wyświetlane kolory zależą od monitora, a my nie możemy zagwarantować, że monitor użytkownika będzie wyświetlał wierne kolory. Dostęp do Witryny mogą uzyskiwać użytkownicy z całego świata, poza tym może bezpośrednio lub pośrednio odsyłać do produktów, programów lub usług spółki Harley-Davidson, które nie są dostępne lub są zakazane w danym kraju. Takie elementy odsyłające nie sugerują, że Harley-Davidson planuje wprowadzić na dany rynek takie produkty, programy lub usługi albo że takie produkty mogą być zgodnie z prawem używane w danym kraju. Harley-Davidson zastrzega sobie prawo, aby bez uprzedzenia i w dowolnym momencie wycofywać ze sprzedaży modele, części i akcesoria oraz inne artykuły, a także zmieniać specyfikacje bez podejmowania żadnego dodatkowego zobowiązania. Pojazdy, części i akcesoria raz inne elementy zaprezentowane w tej witrynie oraz te zbudowane zgodnie z podanymi tu specyfikacjami są dostępne do sprzedaży tylko w Stanach Zjednoczonych.

 

Specyfikacje dotyczące pojazdów i akcesoriów mogą się różnić w zależności od kraju z uwagi na prawa lokalne, a niektóre modele i akcesoria nie są dostępne w pewnych krajach. Należy pamiętać, że w wielu krajach zakazany jest import, rejestracja i/lub korzystanie z pojazdów i akcesoriów, które nie zostały opracowane w sposób zgodny z krajowymi specyfikacjami. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zastosowania konkretnych części, akcesoriów i modeli wymienianych z nazwy albo wyświetlanych w tej Witrynie, należy się skonsultować z lokalnym autoryzowanym dealerem Harley-Davidson.

Błędy typograficzne oraz nieprawidłowe ceny

Jeżeli produkt albo usługa są oferowane z nieprawidłową ceną z powodu błędu typograficznego lub wynikającego z nieprawidłowego podania ceny przez naszego dostawcę, mamy prawo odmówić lub anulować wszelkie zamówienia na produkty/usługi oferowane w nieprawidłowej cenie. Mamy prawo odmówić lub anulować takie zamówienia, bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone, a karta kredytowa lub debetowa została obciążona. Jeżeli karta kredytowa lub debetowa użytkownika została już obciążona za zakup, a zamówienie anulowano, natychmiast przelejemy na taką kartę kredytową lub debetową równowartość nieprawidłowo naliczonej i pobranej kwoty.

Akceptacja zamówienia

Należy pamiętać, że niektóre zamówienia są składane w sposób naruszający zasady spółki Harley-Davidson i świadczonych przez nią usług. Zastrzegamy prawo, aby wedle własnego uznania i z dowolnego powodu odrzucić lub anulować dane zamówienie. Możemy również wedle własnego uznania i z dowolnego powodu ograniczyć dostęp do konta użytkownika albo je usunąć. Z myślą o wygodzie użytkownika nie obciążamy jego konta do momentu uzyskania autoryzacji metody płatności, zweryfikowania poprawności danych na zamówieniu oraz nadania zamówienia (nie dotyczy to zamówień, w tym przedsprzedażowych, opłaconych kartą podarunkową Harley-Davidson™, która jest obciążana w momencie złożenia zamówienia, a nie jego wysyłki). W niektórych sytuacjach zamówienie może zostać anulowane, na przykład gdy ograniczona jest liczba sprzedawanych produktów, występują niedokładności albo błędy odnośnie produktu lub jego ceny albo problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. kredytów i unikania oszustw. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji możemy wymagać przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Kontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku anulowania części lub całości zamówienia bądź kiedy do zaakceptowania zamówienia wymaga się przedstawienia informacji dodatkowych. W przypadku anulowania zamówienia po obciążeniu karty kredytowej (lub innego konta, z którego pochodzi płatność) na kartę kredytową (lub inne użyte konto) prześlemy zwrot wpłaconej kwoty.

Płatności online

W Witrynie można kupować produkty i/lub usługi. Akceptujemy niżej wymienione karty kredytowe wydane przez amerykańskie banki: MasterCard®, Visa®, Discover®, a także kartę Harley-Davidson® Visa® Card wystawianą przez instytucję U.S. Bank National Association ND. W przypadku realizacji transakcji za pomocą karty kredytowej Harley-Davidson może potrzebować wstępnego potwierdzenia możliwości zrealizowania transakcji w kwocie do wysokości sumy płatności. Jeżeli użytkownik postanowi ustawić automatyczne płatności cykliczne, wszelkimi należnościami i opłatami będzie obciążana karta kredytowa podana w czasie konfiguracji. Aby zarejestrować inną kartę kredytową albo jeżeli karta kredytowa została zmieniona, należy zmodyfikować dane płatnicze online. Może to tymczasowo opóźnić możliwość uiszczania płatności online, kiedy będziemy weryfikować nowe dane płatnicze.

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że w przypadku uiszczania płatności online (i) wszelkie podawane przez niego informacje o kartach kredytowych są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) suma należna od użytkownika zostanie uregulowana przez operatora karty kredytowej, (iii) uiści wszelkie opłaty w należnej kwocie, z uwzględnieniem właściwych podatków oraz (iv) zapewnia że jest osobą, na której nazwisko wystawiono kartę oraz jest uprawniony do robienia zakupów i przeprowadzania transakcji za pomocą określonej karty kredytowej oraz danych karty kredytowej.

Podatek od sprzedaży

Jeśli zamówienie użytkownika obejmuje przedmioty podlegające opodatkowaniu, koszt wysyłki (jeśli jest naliczany) ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów podlegających opodatkowaniu i może zostać objęty podatkiem zgodnym z lokalnym prawem miejsca, do którego przedmiot jest wysyłany.

 

Podatek od sprzedaży nie jest naliczany w przypadku zakupu kart podarunkowych. Odpowiednia stawka podatku od sprzedaży zostanie naliczona w momencie robienia zakupu za pomocą karty.

Ograniczenia ilościowe oraz sprzedaż przez dealera

Harley-Davidson zastrzega sobie prawo ograniczania według własnego uznania liczby artykułów możliwych do zakupu przez jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe lub w ramach jednego zamówienia. Ograniczenia te mogą mieć zastosowanie w wypadku zamówień złożonych za pomocą jednego konta, tej samej karty kredytowej oraz w przypadku zamówień z tym samym adresem fakturowania i/lub dostawy. W razie wprowadzania tego typu ograniczeń wyślemy klientom odpowiednie powiadomienia. Należy pamiętać, że niektóre zamówienia są składane w sposób naruszający zasady spółki Harley-Davidson i świadczonych przez nią usług. Zastrzegamy prawo, aby wedle własnego uznania i z dowolnego powodu odrzucić lub anulować dane zamówienie. Możemy również wedle własnego uznania i z dowolnego powodu ograniczyć dostęp do konta użytkownika albo je usunąć. Harley-Davidson zastrzega sobie także prawo, aby wedle własnego uznania zakazać sprzedaży dealerom oraz pośrednikom. W rozumieniu tych Warunków użytkowania odsprzedaż należy rozumieć jako kupowanie lub zamiar kupowania produktu(-ów) od spółki Harley-Davidson w celu sprzedania tego produktu/ tych produktów stronie trzeciej.

Roszczenia dotyczące naruszania praw autorskich

Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważa, że dowolne przesłane materiały albo inne treści w witrynach Harley-Davidson naruszają jego prawa autorskie, może przesłać zawiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Patrz Polityka Harley-Davidson, Inc. dotycząca treści przesyłanych przez użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Harley-Davidson zrzeka się odpowiedzialności z tytułu gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, w tym bez wyjątku gwarancji zbywalności lub przydatności do określonego celu, oraz nienaruszania treści zawartych w tej witrynie, w tym zawartych w niej informacji, grafik oraz materiałów.

 

Harley-Davidson nie gwarantuje dostępu do Witryny, możliwości korzystania z niej w sposób nieprzerwany i wolny od błędów ani naprawy usterek występujących w Witrynie. Witryna, w tym wszelkie treści oraz informacje w niej prezentowane oraz wszelkie usługi powiązane z Witryną są dostarczane "w stanie, w jakim są" i z wszelkimi ewentualnymi błędami: nie składamy w tym zakresie żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w szczególności dorozumianych gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu, jakości informacji, niezakłóconego korzystania oraz tytułu prawnego/nienaruszalności. Harley-Davidson wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do błędów i pominięć, niewłaściwego wykorzystania lub nieprawidłowej interpretacji jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Witryny. Harley-Davidson nie gwarantuje dokładności, kompletności ani aktualności informacji uzyskiwanych w Witrynie ani czasu, w którym się w niej pojawią.

 

To użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z Witryny oraz powiązanych z nią usług i witryn. Harley-Davidson nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych programów. To użytkownik odpowiada za wprowadzenie odpowiednich procedur na potrzeby wykonywania potrzebnych kopii zapasowych oraz wprowadzenia wymaganych środków bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się nie pociągać spółki Harley-Davidson do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub szkody poniesione pośrednio bądź bezpośrednio w związku z tego typu kodem. To użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z Witryny oraz internetu. 

Ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z Witryny

Harley-Davidson oraz wszystkie strony trzecie, o których mowa w Witrynie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, moralne i wymagające odszkodowania z nawiązką ani za dowolne inne szkody (w szczególności związane z utratą korzyści, utratą danych lub przerwami w prowadzeniu działalności) wynikające lub w jakikolwiek sposób dotyczące witryny, powiązanych z nią usług, treści lub informacji prezentowanych w witrynie i/lub dotyczące jakichkolwiek powiązanych witryn, czy to z tytułu gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej czy jakichkolwiek innych podstaw prawnych, a także bez względu na to, czy spółka otrzymała informację o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z Witryny, powiązanych z nią usług i/lub witryn, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z witryny i/lub tych usług.

Wprowadzanie zmian; Informacje ogólne

Harley-Davidson zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi wedle własnego uznania dostępu do całości lub części Witryny, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny oraz za wcześniejszym powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Jeżeli dowolna część Warunków użytkowania zostanie uznana przez sąd albo trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalną, to jej postanowienia zostaną ograniczone do minimalnie wymaganego zakresu lub usunięte, aby pozostałe zapisy niniejszych Warunków użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności stanowią całość porozumienia pomiędzy spółką Harley-Davidson a użytkownikiem w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu. Wedle własnego uznania Harley-Davidson może okresowo modyfikować niniejsze Warunki użytkowania oraz swoją Politykę prywatności poprzez aktualizację tej publikacji. W związku z tym użytkownik powinien okresowo odwiedzać tę stronę i zapoznawać się z aktualnymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności, aby mieć wiedzę na temat poprawek, których jest zobowiązany przestrzegać. Niektóre postanowienia w niniejszych Warunkach użytkowania i Polityce prywatności mogą być zastępowane wyraźnie oznaczonymi notami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej Witryny.

Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe

Będziemy w dobrej wierze współpracować nad rozwiązaniem wszelkich problemów z Witryną, w tym odnośnie produktów i usług zamówionych lub zakupionych za pośrednictwem Witryny, o ile użytkownik powiadomi o takim problemie nasz dział obsługi klienta. Mamy jednakże świadomość, że w rzadkich przypadkach może nam się nie udać rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący klienta.

 

Użytkownik i Harley-Davidson zgadzają się, że wszelkie spory, roszczenia czy kontrowersje wynikające ze sposobu użytkowania Witryny albo związane z nim, w tym z produktami i usługami zamawianymi lub kupowanymi za pośrednictwem Witryny, będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądach ogólnej jurysdykcji. Arbitraż jest rozwiązaniem bardziej nieformalnym niż wnoszenie sprawy do sądu. W postępowaniu arbitrażowym uczestniczy neutralny arbiter, nie sędzia czy ława przysięgłych, a wydany przez niego wyrok podlega opinii sądu tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Arbitraż wiąże się z wydaniem bardziej ograniczonego rozstrzygnięcia niż w sądach, ale strony zgadzają się podjąć współpracę, aby uzgodnić rozsądne rozstrzygnięcie w kontekście zaistniałego problemu oraz wysokości roszczenia. Arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zabezpieczenie roszczeń jak sąd, ale arbiter musi przy tym zastosować prawo materialne dotyczące odszkodowań tak jakby sprawa trafiła przed sąd, w tym, bez ograniczeń, prawo dotyczące odszkodowań represyjnych w zakresie stosowanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania oznacza, iż niniejszy zapis będzie interpretowany i wykonywany na podstawie amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu (U.S. Federal Arbitration Act) oraz że użytkownik i Harley-Davidson zrzekają się prawa do rozstrzygania sporów przed ławą przysięgłą oraz do występowania w pozwach zborowych. Ten zapis o arbitrażu zachowa moc obowiązującą również po rozwiązaniu tych Warunków użytkowania oraz innych zobowiązań umownych pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson.

 

Gdy użytkownik decyduje się złożyć pozew przeciwko spółce Harley-Davidson i w związku z tym szuka możliwości arbitrażu, musi w pierwszej kolejności wysłać do spółki Harley-Davidson list polecony z pisemnym Zawiadomieniem o wystąpieniu roszczenia ("Zawiadomienie"). Zawiadomienie do Harley-Davidson należy wysyłać na następujący adres: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adres zawiadomienia"). Jeżeli Harley-Davidson postanowi dochodzić roszczenia przeciwko użytkownikowi i w związku z tym wejść na drogę arbitrażu, prześle użytkownikowi list polecony z Zawiadomieniem na piśmie pod ostatni adres, którym dysponuje i który ma w swojej dokumentacji. Zawiadomienie, wysłane przez użytkownika lub Harley-Davidson, musi zawierać (a) opis charakteru i podstawy roszczenia lub sporu; oraz (b) zawierać konkretne żądania ("Roszczenie"). Jeżeli Harley-Davidson i użytkownik nie osiągną porozumienia i nie rozwiążą sporu w okresie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub Harley-Davidson mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe albo skierować sprawę do sądu do spraw drobnych roszczeń. W trakcie arbitrażu suma ugody zaproponowanej przez Harley-Davidson lub użytkownika nie zostanie podana do wiadomości arbitra. Użytkownik może pobrać lub skopiować formularz Zawiadomienia oraz formularz wszczęcia arbitrażu z witryny Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) pod adresem www.adr.org. Jeżeli użytkownik jest zobowiązany uregulować opłatę za zgłoszenie, Harley-Davidson, po otrzymaniu wysłanej pod Adres zawiadomienia informacji o wszczęciu arbitrażu, natychmiast zwróci równowartość opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie użytkownika przekracza 10 000 USD. Arbitraż będzie prowadzony na podstawie Zasad arbitrażu handlowego oraz Dodatkowych procedur na wypadek sporów konsumenckich (łącznie "Zasady AAA") Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ("AAA"), w wersji zmodyfikowanej przez niniejsze Warunki użytkowania oraz będzie realizowany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze można pobrać online pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879, można je też otrzymać od nas, przesyłając odpowiednią prośbę na Adres zawiadomienia. Arbiter podlega postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie spory rozpatruje arbiter, w tym spory związane z zakresem i wykonalnością tych Warunków użytkowania, również z postanowieniami tego porozumienia arbitrażowego. O ile Harley-Davidson i użytkownik nie postanowią inaczej, wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się toczyły w hrabstwie (lub gminie) zgodnym (zgodnej) z adresem na fakturze. (Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się odbywały w kraju, w którym mieszka użytkownik, w miejscu dogodnym dla użytkownika, ale będą podlegały Zasadom AAA, w tym regułom AAA odnośnie wyboru arbitra). Jeżeli roszczenie użytkownika opiewa na 10 000 USD lub mniej, zgadzamy się, aby to użytkownik zdecydował, czy arbitraż zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przesłanych do arbitra, w drodze przesłuchania telefonicznego czy też w formie osobistego przesłuchania zorganizowanego zgodnie z Zasadami AAA. Jeżeli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie ustalone na podstawie Zasad AAA. Bez względu na rodzaj przeprowadzania arbitrażu, arbiter wystawi na piśmie uzasadnioną decyzję, wystarczającą do wyjaśnienia kluczowych wniosków i konkluzji, na podstawie których wydano orzeczenie. Jeżeli arbiter przyzna zadośćuczynienie, które jest wyższe niż wartość ostatniej sporządzonej na piśmie ugody z Harley-Davidson i zawartej przed wyborem arbitra (lub jeżeli Harley-Davidson nie złożył oferty ugody przed wyborem arbitra), wówczas spółka Harley-Davidson zwróci kwotę zadośćuczynienia lub 1000 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Z wyłączeniem postanowień wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, płatność wszystkich należności zgłoszeniowych, administracyjnych i arbitrażowych będzie podlegała Zasadom AAA. Każda ze stron jest zobowiązana pokryć własne koszty i opłaty prawne, jeśli występują. Jednakże jeśli dowolna ze stron powołuje się na ustawową zasadę, która przyznaje wygrywającej stronie zwrot honorariów adwokackich lub jeżeli zawarto pisemne porozumienie przewidujące zapłatę lub zwrot honorarium dla adwokata, arbiter może zażądać przyznania stronie wygrywającej zwrotu opłat w rozsądnej wysokości na postawie standardowych i przewidzianych przez prawo zasad przyznawania kosztów sądowych.

 

UŻYTKOWNIK I HARLEY-DAVIDSON USTALAJĄ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNIEŚĆ SKARGĘ PRZECIWKO DRUGIEJ WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO POWÓD LUB UCZESTNIK JAKIEGOKOLWIEK POZWU ZBIOROWEGO CZY GRUPOWEGO. Ponadto jeżeli użytkownik i Harley-Davidson nie postanowią inaczej, arbiter może połączyć roszczenia innych osób z roszczeniami użytkownika, ale nie może w inny sposób rozstrzygać w żadnym rodzaju postępowania zbiorowego lub grupowego. Arbiter może wydać orzeczenie o prawach lub postanowienie o zabezpieczeniu na korzyść indywidualnej strony starającej się o zabezpieczenie oraz tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zabezpieczenia gwarantowanego przez charakter indywidualnego roszczenia tej strony.

 

Jeżeli ten konkretny zapis zostanie uznany za niewykonalny, wówczas (a) całość postanowienia dotyczącego arbitrażu nie będzie miała skutków prawnych, ale pozostałe postanowienia tych Warunków użytkowania zachowają moc prawną; ponadto (b) wyłączną jurysdykcją i miejscem właściwym dla rozpatrywania sporów są stanowe lub federalne sądy w Miwaukee w stanie Wisconsin.

Warunki użytkowania Usług

H-D Connect

Ostatnia poprawiona wersja z kwietnia 2019 roku

 

Niniejsze warunki i postanowienia użytkowania ("Warunki użytkowania") regulują kwestię korzystania i otrzymywania Usług H-D™ Connect. Oto inne dokumenty, z którymi również należy się zapoznać: (i) Polityka prywatności, w której opisujemy, jak wykorzystujemy dane osobowe gromadzone i przetwarzane w ramach świadczenia Usług H-D™ Connect oraz (ii) Warunki korzystania z aplikacji H-D™ Mobile App regulujące zakres używania przez użytkownika aplikacji mobilnej H-D™, którą można pobrać tutaj: https://h-d.com/app ("H-D™ Mobile App").

Zgodność z Warunkami użytkowania oraz Warunkami korzystania z aplikacji H-D™ Mobile App jest warunkiem umożliwiającym korzystane z Usług H-D™ Connect. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania oraz Warunki korzystania z aplikacji H-D™ Mobile App, nie powinien subskrybować Usług H-D™ Connect.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

W tych Warunkach użytkowania terminy takie jak: "my", "nasz", "nasze" lub "Harley-Davidson" odnoszą się do niżej opisanego podmiotu świadczącego Usługi H-D™ Connect w kraju zamieszkania użytkownika:

  • użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
  • użytkownicy z Kanady: Harley-Davidson Motor Company, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Kanada L4K 0H9;
  • użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii: Harley-Davidson Retail B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Królestwo Niderlandów; oraz
  • użytkownicy z innych krajów: Harley-Davidson Motor Company, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Aby się z nami skontaktować, należy przejść do strony „Skontaktuj się z nami” pod adresem https://www.harley-davidson.com/contact. O ile nie otrzymamy od użytkownika innych instrukcji, będziemy przesyłać mu powiadomienia na dane do kontaktu podane podczas rejestracji w Usługach H-D™ Connect.

Subskrypcja i płatności 

Aby subskrybować Usługi H-D™ Connect, należy założyć konto Usług H-D™ Connect za pośrednictwem naszej witryny internetowej, https://www.harley-davidson.com ("Witryna") oraz pobrać aplikację H-D™ Mobile App.

 

W ramach procesu rejestracji do H-D™ Connect należy podać dane do faktury oraz informacje płatnicze. Jeżeli podczas zakładania konta potrzebne są pomoc i wsparcie, należy poszukać rozwiązania na stronie często zadawanych pytań (FAQ) https://www.h-d.com/connect, lub skontaktować się z nami, korzystając ze strony „Skontaktuj się z nami” https://www.harley-davidson.com/contact.

 

Jeśli przysługuje, użytkownik ma prawo skorzystać z okresu próbnego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Płatności za Usługi H-D™ Connect zaczną być pobierane dopiero po upływie okresu próbnego. Bezpłatny okres próbny może być wykorzystany tylko raz na jeden unikatowy numer VIN. Oznacza to, że jeżeli pojazd został odsprzedany, a poprzedni właściciel wykorzystał okres próbny, nie będzie można powtórnie z niego skorzystać.

 

Po upływie okresu próbnego subskrypcja do Usług H-D™ Connect będzie podlegała rocznej opłacie subskrypcyjnej. Koszty takiej rocznej opłaty subskrypcyjnej oraz należnych podatków obrotowych i VAT zostaną podane na stronie zamówienia, gdy użytkownik zaakceptuje te Warunki użytkowania. W momencie rejestracji należy określić metodę płatności. Kiedy użytkownik wybiera płatności cykliczne, opłata subskrypcyjna będzie automatycznie naliczana za pomocą wybranej metody płatności w systemie rocznym. Jeżeli użytkownik nie wybiera opcji płatności cyklicznych, jego subskrypcja wygasa po zakończeniu rocznego okresu subskrypcji, a żeby kontynuować korzystanie z subskrypcji H-D™ Connect musi nabyć nową subskrypcję, korzystając z akceptowanej metody płatności.

 

Okresowo możemy zmieniać nasz model subskrypcji oraz opłaty subskrypcyjne. Takie zmiany będą jednak dotyczyć dalszych okresów subskrypcji po poinformowaniu użytkownika o powstałych zmianach. W przypadku opłaty subskrypcji Usług H-D™ Connect akceptujemy metody płatności podane w Witrynie. W przypadku realizacji transakcji za pomocą karty kredytowej Harley-Davidson może chcieć uzyskać wstępne potwierdzenie na kwotę do wysokości kwoty płatności. Jeżeli użytkownik postanowi ustawić automatyczne płatności cykliczne, wszelkimi należnościami i opłatami będzie obciążana karta kredytowa podana podczas konfiguracji płatności. Aby zarejestrować inną kartę kredytową albo jeżeli karta kredytowa została zmieniona, należy zmodyfikować dane płatnicze online. Może to tymczasowo opóźnić możliwość uiszczania płatności online, kiedy będziemy weryfikować nowe dane płatnicze.

 

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że w przypadku uiszczania płatności online (i) wszystkie podawane przez niego dane karty kredytowej będą prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) opłaty ponoszone przez użytkownika będę realizowane przez operatora karty kredytowej, (iii) użytkownik będzie regulował wszelkie opłaty w należnej kwocie, z uwzględnieniem obowiązujących podatków, oraz (iv) że to na jego nazwisko wystawiono kartę oraz jest uprawniony do robienia zakupów i zawierania transakcji za pomocą określonej karty kredytowej oraz danych karty kredytowej.

 

Z myślą o wygodzie użytkownika nie będziemy naliczać opłaty do momentu uzyskania autoryzacji metody płatności, zweryfikowania informacji rejestracyjnych pod kątem dokładności oraz ukończenia rejestracji. W niektórych sytuacjach rejestracja może zostać anulowana, na przykład gdy występują błędne informacje na temat produktu lub jego ceny albo gdy nasz dział ds. kredytów i unikania oszustw zauważył pewne problemy. Przed przyjęciem zamówienia do realizacji możemy wymagać przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji w sposób szczegółowo opisany w Witrynie. Jeżeli rejestracja w Witrynie nie zostanie zaakceptowana, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeżeli po obciążeniu karty kredytowej (lub innego konta płatniczego) rejestracja zostanie anulowana, na kartę kredytową (lub inne użyte konto) prześlemy zwrot wpłaconej kwoty.

 

Zastrzegamy sobie prawo, aby według własnego uznania odmówić subskrypcji Usług H-D™ Connect z dowolnego ważnego powodu. Powiadomimy użytkownika o powodzie takiej odmowy.

Anulowanie i zawieszenie 

W dowolnym momencie użytkownik może anulować subskrypcję Usług H-D™ Connect, przechodząc do obszaru "Zarządzaj subskrypcją" na swoim koncie Usług H-D™ Connect w witrynie https://www.harley-davidson.com. Po anulowaniu usługi udzielimy proporcjonalnego zwrotu już uregulowanych opłat subskrypcyjnych na podstawie okresu, który pozostał do zakończenia okresu subskrypcji.

 

Możemy anulować lub zawiesić subskrypcję i/lub dostęp do Usług H-D™ Connect z każdego ważnego powodu, a w szczególności: (a) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub innych warunków, zasad i wytycznych, o których mowa w niniejszym dokumencie; (b) zaniechania przez użytkownika uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z Usług H-D™ Connect; (c) powodów dostępności handlowej; (d) nieoczekiwanych problemów technicznych z Usługami H-D™ Connect; (e) zagrożeń i obaw o bezpieczeństwo; (f) zaniechania aktualizacji oprogramowania wymaganego do korzystania z Usług H-D™ Connect; (g) podejrzewanego uczestnictwa w oszukańczej lub nielegalnej działalności; (h) przejęcia, sprzedaży albo podejrzenia o innej formie przekazania pojazdu; (i) przeprowadzki użytkownika poza geograficzny zasięg aktywności Usług H-D™ Connect lub (j) nieprawidłowości związanych z subskrypcją H-D™ Connect. Kiedy realizujemy to uprawnienie, dokładamy wszelkich starań, aby przekazać użytkownikowi powiadomienie z rozsądnym wyprzedzeniem.

Usługi

Usługi H-D™ Connect obejmują następujące funkcje, szczegółowo opisane poniżej:

  • Bezprzewodowe oprogramowanie układowe i jego aktualizacja;
  • Dane o lokalizacji, w tym Śledzenie skradzionego pojazdu;
  • Preferencje użytkownika;
  • Dane o stanie pojazdu; oraz
  • Obsługa klienta
Bezprzewodowe oprogramowanie układowe 

Usługi H-D™ Connect są świadczone za pomocą oprogramowania zainstalowanego w pojeździe. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi i może wymagać okresowych aktualizacji lub zmian. Użytkownik wyraża zgodę, abyśmy w miarę potrzeby aktualizowali lub zmieniali oprogramowanie, w które jest wyposażony pojazd. Aktualizacje mogą dotyczyć uaktualniania funkcji lub systemów ochrony i zabezpieczeń. Przy każdym uaktualnieniu użytkownik otrzymuje powiadomienie o tym, że ma określony czas na wprowadzenie aktualizacji. Jeżeli użytkownik nie ukończy w tym czasie aktualizacji, Usługi H-D™ Connect mogą zostać tymczasowo wyłączone, a użytkownik nie otrzyma danych związanych z Usługami H-D™ Connect za pośrednictwem aplikacji H-D™ Mobile App, aż do momentu sfinalizowania wymaganej aktualizacji. Jeżeli zdecydujemy, że aktualizacja ma charakter krytyczny, automatycznie zainstalujemy aktualizację, gdy silnik pojazdu będzie przez dany okres pozostawał w stanie bezczynności.

 

Należy pamiętać, że aktualizacja lub zmiana oprogramowania może wpłynąć na zakres danych przechowywanych w Usługach H-D™ Connect. Należy pamiętać, że w trakcie aktualizacji oprogramowania pojazd pozostanie czasowo unieruchomiony, aż do ukończenia aktualizacji oprogramowania.

 

W wypadu zauważenia jakichkolwiek problemów z Usługami H-D™ Connect bezpośrednio po aktualizacji oprogramowania należy się z nami skontaktować.

Dane o lokalizacji

Aby użytkownik miał dostęp do Usług H-D™ Connect, nasze systemy gromadzą i wykorzystują dane o lokalizacji w zakresie szczegółowo opisanym w naszej Polityce prywatności. Jeżeli użytkownik w dowolnym momencie postanowi wycofać zgodę na gromadzenie danych o lokalizacji pojazdu na potrzeby Usług H-D™ Connect, zgodnie z prawami przysługującymi mu na podstawie Polityki prywatności, może wyłączyć tę funkcję, anulując subskrypcję Usług H-D™ Connect. Anulowanie subskrypcji Usług H-D™ Connect może doprowadzić do utraty dostępności wszystkich Usług H-D™ Connect, w tym funkcji danych o lokalizacji.

Śledzenie skradzionego pojazdu

Kluczową funkcją Usług H-D™ Connect, realizowaną na podstawie danych o lokalizacji, jest funkcja "Śledzenie skradzionego pojazdu". Aby włączyć Śledzenie skradzionego pojazdu, należy ustawić status pojazdu na tryb "Skradzionego pojazdu" za pośrednictwem aplikacji H-D™ Mobile App. Więcej informacji znajduje się na stronach z często zadawanymi pytaniami (FAQ) https://www.h-d.com/connect.

 

W wypadku przestawienia statusu pojazdu na tryb Skradzionego pojazdu, nasze systemy będą częściej podejmowały próbę lokalizowania pojazdu użytkownika. Użytkownik nie powinien subskrybować Usług H-D™ Connect, jeżeli nie chce, aby gromadzone były w ten sposób informacje na temat jego pojazdu.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Śledzenia skradzionego pojazdu nie musi precyzyjnie wyznaczać lokalizacji jego pojazdu w każdej sytuacji, poniżej opisujemy Ograniczenia usługi. Ponadto usługa Śledzenia skradzionego pojazdu ma jedynie pomagać poprzez powiadamianie o potencjalnej kradzieży pojazdu oraz dodatkowo wspierać użytkownika w odzyskiwaniu pojazdu. Usługi H-D™ Connect nie zabezpieczają pojazdu ani elementów pojazdu przed kradzieżą ani nie chronią przed jego uszkodzeniem lub zaginięciem. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty ani inne problemy, które mogą wystąpić w wyniku kradzieży pojazdu, oraz zachęcamy do kontaktu z właściwymi organami ścigania w sprawie kradzieży pojazdu.

Ustawienia motocykla

W obszarze "Ustawienia motocykla" w aplikacji H-D™ Mobile App można kontrolować rodzaje otrzymywanych powiadomień oraz metody ich otrzymywania. Obejmuje to prawdo do następujących funkcji: (i) "Udostępnianie informacji o motocyklu" — wyświetlanie i edytowanie informacji o pojeździe (w tym numeru VIN), (ii) "Alerty o motocyklu" — wyświetlanie i edytowanie preferencji dotyczących właściwych elementów decydujących o stanie motocykla; (iii)"Powiadomienia bezpieczeństwa" — wybór preferencji i ustawień w powiadomieniach o bezpieczeństwie pojazdu oraz (iv) "Udostępnianie konta" — możliwość przekazania innemu użytkownikowi ze Zunifikowanym profilem H-D™ prawa do wyświetlania szczegółowych informacji na temat pojazdu po zalogowaniu do aplikacji H-D™ Mobile App za pomocą Zunifikowanego profilu H-D™.

Dane o stanie pojazdu

Przekazywane dane o stanie pojazdu ograniczamy do konkretnych informacji, które można w sposób zdalny uzyskać z pojazdu. Rodzaje statystyk oraz elementy danych różnią się w zależności od tego, czy użytkownik ma pojazd elektryczny (EV) czy pojazd z silnikiem o spalaniu wewnętrznym (ICE). Mogą obejmować dane licznika przebiegu, poziom paliwa, status akumulatora, ciśnienie w oponach, tryb jazdy, stan naładowania oraz harmonogram przeglądów serwisowych. Można zarządzać powiadomieniami dotyczącymi tych elementów danych.

 

Ponadto należy pamiętać, że wymagana będzie ręczna aktualizacja "Harmonogramu przeglądów serwisowych" po każdym przeglądzie okresowym.

 

Wreszcie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane o stanie pojazdu są ograniczone, dają jedynie ogólny obraz o określonych danych pojazdu w konkretnym momencie czasu. Funkcja kontroli stanu pojazdu nie zastępuje ani nie uzupełnia regularnie lub z przerwami wykonywanych przeglądów pojazdu. W przypadku problemów z konserwacją pojazdu należy się skonsultować z dealerem. Nie obiecujemy, że będziemy diagnozować wszystkie problemy z pojazdami. Działanie Usług H-D™ Connect może być szczególnie utrudnione, jeśli pojazd nie jest w dobrym stanie, został zniszczony lub zmodyfikowany albo w przypadku przeszkód takich jak wzgórza, wysokie budynki, tunele, warunki pogodowe, uszkodzenie pojazdu, awaria sieci bezprzewodowej lub elektrycznej, blokady czy korki. Podobnie jak operatorzy sieci i systemów nie możemy zagwarantować nieprzerwanego dostępu do Usług H-D™ Connect.

Obsługa klienta, pytania i skargi

Staramy się świadczyć Usługi H-D™ Connect w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Jeżeli jednak użytkownik zauważy jakiekolwiek problemy z Usługami H-D™ Connect albo ma wątpliwości, pytania lub skargi na Usługi H-D™ Connect, powinien zapoznać się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) na stronie https://www.h-d.com/connect, lub skontaktować się z nami za pomocą strony „Skontaktuj się z nami” https://www.harley-davidson.com/contact.

Ograniczenia w świadczeniu usług i ich zasięg

Usługi H-D™ Connect są świadczone w wielu krajach całego świata. Skontaktuj się z centrum obsługi klienta, aby uzyskać informację w jakich krajach Usługi H-D™ Connect są dostępne.

 

Sieć mobilna: Usługi H-D™ Connect Services są realizowane za pomocą bezprzewodowych sieci komunikacyjnych oraz systemów lokalizacji satelitarnej. Te sieci i systemy są obsługiwane przez strony trzecie. Harley-Davidson nie może zagwarantować, że będą dostępne we wszystkich lokalizacjach i przez cały czas. Usługa może nie działać płynnie zwłaszcza w odległych lub odseparowanych przestrzennie miejscach. Ponadto takie sieci i systemy podlegają technologicznym zmianom i innowacjom. System zainstalowany w pojeździe użytkownika nie zawsze będzie kompatybilny z sieciami i systemami stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby uzyskać dostęp do Usług H-D™ Connect za pośrednictwem aplikacji H-D™ Mobile App, urządzenie z zainstalowaną aplikacją H-D™ Mobile App, wymaga połączenia z siecią i to użytkownik musi na własny koszt zapewnić takie połączenie sieciowe.

 

System elektryczny: Należy pamiętać, że pojazd musi mieć sprawny system elektryczny, w tym odpowiednią moc akumulatora, aby można było obsługiwać moduł kontroli telematycznej (TCU) i zapewnić działanie Usług H-D™ Connect.

 

Przestój konserwacyjny: Chociaż staramy się minimalizować częstotliwość przerw możemy być czasami zmuszeni zawiesić lub ograniczyć dostęp lub zakres użytkowania Usług H-D™ Connect, aby rozwiązać problemy systemowe, z kontem albo inne niedogodności mogące wpływać na funkcjonowanie i bezpieczeństwo Usług H-D™ Connect oraz poczucie satysfakcji z ich używania.

Obciążanie pojazdu opłatami

Użytkownik musi poinformować nas o sprzedaży lub oddaniu swojego pojazdu, abyśmy mogli anulować Usługi H-D™ Connect dla tego pojazdu i tym samym przestać naliczać za nie opłaty. Jeżeli użytkownik nie poinformuje nas o sprzedaży pojazdu, będzie zobowiązany uiszczać opłaty po jego sprzedaży. Użytkownik rozumie, że śledzenie kolejnych nabywców danego pojazdu albo innych kierowców poruszających się nim jest surowo zakazywane przez prawo.

Inni użytkownicy

Niniejsze Warunki użytkowania dotyczą wszystkich osób jeżdżących pojazdem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania użytkowników pojazdu, w tym za dostęp i korzystanie z Usług H-D™ Connect.

Własność Usług H-D Connect

Wszystkie materiały udostępniane w ramach Usług H-D™ Connect są własnością firmy Harley-Davidson lub innych spółek należących do grupy. Korzystanie z Usług H-D™ Connect podlega obowiązującym w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowym prawom autorskim, prawom twórców, prawom o znakach towarowych oraz innym prawom własności intelektualnej, a także równorzędnym prawom w innych regionach świata. Usługi H-D™ Connect, w szczególności pliki, dokumenty, teksty, zdjęcia, obrazy, elementy audio i wideo oraz wszelkie materiały otwierane lub przekazywane do użytku lub pobrania za pośrednictwem Usług H-D™ Connect („Treści”) nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane, powielane, publikowane ani używane, w całości ani w części, za wyjątkiem celów, na realizację których spółka Harley-Davidson wydała upoważnienie, lub które zatwierdziła na piśmie, co obejmuje również dostarczanie usług lub produktów do spółki Harley-Davidson lub dowolnej spółki z jej grupy albo w ramach relacji handlowej utrzymywanej ze spółką Harley-Davidson lub dowolną z ze spółek należących do grupy. Użytkownik nie ma prawa kadrować ani używać żadnych technik kadrowania do wyodrębniania jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, Treści ani innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstów, układu strony lub formularzy) spółki Harley-Davidson lub dowolnej spółki z jej grupy, ani używać metody głębokiego linkowania, bez uzyskania na piśmie naszej wyraźnej zgody. Treści można wyświetlać, kopiować, drukować i używać wyłącznie na własny użytek i z zastrzeżeniem, że: (1) Treści będą używane wyłącznie w celach informacyjnych i niehandlowych; (2) Treści nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz (3) Treści nie będą używane, kopiowane ani rozpowszechniane niezależnie od towarzyszącego im tekstu ani niezależnie od praw autorskich, praw twórcy, znaków towarowych czy innych znaków wskazujących na prawo własności. Żadne treści zawarte w tych Warunkach użytkowania nie będą interpretowane jako przyznające — przez domniemanie, zastosowanie zasady estoppel czy w inny sposób — dowolną licencję albo inne prawo do korzystania z jakichkolwiek patentów, praw autorskich, praw twórcy, znaków towarowych czy innego rodzaju własności intelektualnej lub praw własnościowych spółki Harley-Davidson, spółek z jej grupy albo strony trzeciej, o ile wyraźnie nie zostanie to określone w tym dokumencie.

Roszczenia dotyczące naruszania praw autorskich

Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych i uważa, że dowolne materiały przesłane przez użytkownika albo inne treści w Usługach H-D™ Connect naruszają jego prawa autorskie, może przesłać zawiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Aby uzyskać więcej informacji należy sprawdzić naszą Politykę dotyczącą treści użytkownika, która jest dostępna tutaj: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("Polityka firmy Harley-Davidson dotycząca treści przesłanych przez użytkownika").

Bezpieczeństwo

Użytkownikowi nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa Usług H-D™ Connect, a w szczególności (a) nie wolno uzyskiwać dostępu do danych nieprzeznaczonych dla takiego użytkownika ani logować się do serwera lub konta, do którego użytkownik nie ma prawa dostępu; (b) nie wolno podejmować prób sondowania, skanowania lub testowania naruszalności systemu lub sieci ani ingerować w zabezpieczenia bądź metody uwierzytelniania bez uzyskania właściwego upoważnienia; (c) nie wolno podejmować prób ingerowania w usługi świadczone dla użytkownika, hostingowe lub sieciowe, zwłaszcza poprzez wprowadzanie wirusa do Usług H-D™ Connect, przeprowadzanie ataków typu „odmowa dostępu”, przeciążanie systemu, "przepełnianie," "rozsyłanie spamu," "wysyłanie bomb pocztowych" ani "powodowanie awarii;" (d) rozsyłać niechcianych wiadomości e-mail, w tym promocyjnych ani nie wolno reklamować produktów bądź usług; (e) nie wolno również fałszować nagłówka pakietu TCP/IP ani dowolnej części nagłówka jakiejkolwiek wiadomości e-mail bądź postu w grupie dyskusyjnej. Za naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Spółka Harley-Davidson będzie analizowała przypadki takich naruszeń oraz może angażować organy ścigania albo współpracować z nimi w ramach walki z użytkownikami, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, programów ani procedur do ingerowania albo podejmowania prób ingerencji w dobrze działające Usługi H-D™ Connect.

 

Dostęp do Usług H-D™ Connect może być monitorowany w sposób szczegółowo opisany w naszej Polityce prywatności.

 

Może się zdarzyć, że Usługi H-D™ Connect nie będą dostępne z powodu awarii mechanicznej, telekomunikacyjnej, oprogramowania, sprzętu albo usług świadczonych przez zewnętrznego dostawcę. Chociaż Harley-Davidson dokłada stosownych do okoliczności wysiłków, aby zminimalizować częstotliwość przerw, spółka Harley-Davidson nie ma wpływu na to kiedy występują takie przestoje oraz nie jest w stanie kontrolować czasu trwania takich przestojów.

Ochrona hasła

Dostęp do Usług H-D™ Connect wymaga identyfikatora użytkownika i hasła. Użytkownik zgadza się uzyskiwać dostęp do Usług H-D™ Connect wyłącznie za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła przekazanych mu przez Harley-Davidson. Użytkownik zgadza się podejmować wymagane działania potrzebne do ochrony poufności identyfikatora użytkownika i hasła oraz nie będzie przekazywać ani udostępniać identyfikatora użytkownika i hasła stronom trzecim.

Łącza do stron trzecich

Usługi H-D™ Connect mogą zawierać łącza do witryn dealerów Harley-Davidson. Dealerzy Harley-Davidson prowadzą niezależną działalność i nie są przedstawicielami firmy Harley-Davidson. Spółka Harley-Davidson nie ponosi odpowiedzialności za treści, dostępność, działanie czy funkcjonalność witryn dealerów Harley-Davidson ani żadnych innych witryn zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług H-D™ Connect. Kiedy użytkownik otwiera stronę inną niż witryna Harley-Davidson, musi mieć świadomość, że jest ona niezależna od serwisu Harley-Davidson, a spółka Harley-Davidson nie kontroluje treści publikowanych w witrynie ani jej działania. Ponadto fakt istnienia łącza odsyłającego do strony innej niż witryna Harley-Davidson nie oznacza, że spółka Harley-Davidson ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treści lub wykorzystanie powiązanej witryny.

Prawa autorskie stron trzecich i znaki towarowe

Usługi H-D™ Connect mogą zawierać odniesienia do znaków towarowych stron trzecich oraz kopie należących do stron trzecich materiałów, które są objęte prawami autorskimi lub prawami twórców i które są własnością odpowiadających im właścicieli. Odniesienia do wszelkich produktów, procesów, publikacji lub ofert dowolnej strony trzeciej poprzez umieszczenie nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta albo w inny sposób nie musi koniecznie oznaczać poparcia ani polecenia przez Harley-Davidson.

Przesłane elementy, recenzje, opinie oraz inne publikowane elementy

Gdy użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub przekazuje w ramach Usług H-D™ Connect dowolne pliki lub informacje ("Przesłane elementy"), akceptuje zapisy Polityki firmy Harley-Davidson dotyczącej treści przesłanych przez użytkownika oraz zobowiązuje się nie (1) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści o charakterze oszczerczym, obelżywym, zniesławiającym, bezprawnym, obscenicznym, zagrażającym, szykanującym, oszukańczym, pornograficznym lub szkodliwym albo takim, który może zachęcać do kryminalnego lub nieetycznego zachowania, (2) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać treści naruszających prawa autorskie, prawa twórcy lub inne prawa własności intelektualnej albo prawa własnościowe dowolnej osoby lub podmiotu, (3) przesyłać, wgrywać, publikować ani przekazywać wirusów lub innych szkodliwych elementów ani (4) kontaktować się z innymi użytkownikami Usług H-D™ Connect albo innymi użytkownikami w drodze niechcianych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych, listów ani innych metod komunikacji. Jeżeli użytkownik przesyła, wgrywa, publikuje lub transmituje dowolne opinie lub dane, w tym pomysły, koncepcje, know-how, techniki, procesy, komentarze, sugestie lub pytania dotyczące Usług H-D™ Connect, produktów i usług spółki Harley Davidson lub Treści ("Opinie"), to takie informacje będą traktowane jako jawne, a spółka Harley-Davidson i inne spółki z grupy nie będą w żaden sposób zobowiązane do zachowania poufności takich Opinii, z zastrzeżeniem naszych obowiązków opisanych w Polityce prywatności. Przesyłanie, wgrywanie, publikowanie lub przekazywanie przez użytkownika Przesłanych elementów lub Opinii wiąże się z przyznaniem spółce Harley-Davidson i spółkom z jej grupy nieodwołalnej, wieczystej, w pełni opłaconej, bezpłatnej licencji i prawa do wykorzystywania, powielania, udostępniania i rozpowszechniania Przesłanych elementów i Opinii w celach biznesowych, w szczególności opracowywania, promowania i tworzenia produktów, usług i treści zawierających takie Przesłane elementy i Opinie, z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z Polityki prywatności. Aby zapewnić stałą dostępność Przesłanych elementów, należy podjąć czynności celem wykonania kopii zapasowych takich elementów, ponieważ nie możemy zagwarantować, że Przesłane elementy wciąż będą dostępne.

 

W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem użytkownik chroni, zabezpiecza oraz zwalnia z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz spółki z jej grupy, a także ich odpowiednich kierowników, dyrektorów, pracowników, konsultantów i agentów przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, stratami, zobowiązaniami, szkodami i wydatkami (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi albo związanymi z Przesłanymi elementami, które publikuje lub pozwala publikować w ramach usługi H-D™ Connect.

 

Harley-Davidson nie przeprowadza regularnej analizy publikowanych Przesłanych elementów ani Opinii, ale zastrzega sobie prawo (lecz nie przyjmuje zobowiązania) do monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich Przesłanych elementów i Opinii w ramach usługi H-D™ Connect, gdy takie Przesłane elementy lub Opinie naruszają Politykę dotyczącą treści użytkownika H-D™ albo z innego uzasadnionego powodu. Użytkownik przyznaje spółce Harley-Davidson i spółkom z jej grupy prawo do używania nazwy, pod którą użytkownik przekazuje dowolne Przesłane elementy lub Opinie, z zastrzeżeniem naszych zobowiązań wynikających z Polityki prywatności. Użytkownik nie będzie używał fałszywego adresu e-mail, podszywał się pod żadną osobę ani żaden podmiot ani w inny sposób wprowadzał w błąd co do źródła przekazywanych przez niego Przesłanych elementów lub Opinii. Z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z Warunków użytkowania oraz obowiązującego prawa, spółka Harley-Davidson oraz spółki z jej grupy nie przyjmują odpowiedzialności za żadne Przesłane elementy i Opinie przekazane przez użytkownika lub dowolną osobę trzecią.

Dokładność oraz rzetelność informacji

Dokładamy wszelkich starań i używamy naszych umiejętności, aby zapewnić rzetelność i precyzję Usług H-D™ Connect. Jednakże istnieje ryzyko, że pomimo naszych uzasadnionych starań Usługi H-D™ Connect mogą zawierać niedokładności lub błędy oraz że strony trzecie mogą wprowadzać nieuprawnione poprawki, usunięcia i modyfikacje do Usług H-D™ Connect. W przypadku zauważenia niedokładności należy o tym poinformować spółkę Harley-Davidson, aby mogła je poprawić. Po zmodyfikowaniu Usług H-D™ Connect w sposób istotnie wpływający na atrakcyjność korzystania z Usług H-D™ Connect, powiadomimy o tym użytkownika za pomocą witryny internetowej, aplikacji lub poczty e-mail. Inne informacje obecne w Usługach H-D™ Connect mogą być okresowo bez uprzedzenia zmieniane lub aktualizowane. Ponadto chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby umieszczać w naszej witrynie i aplikacji właściwe informacje, w zakresie dozwolonym przez prawo spółka Harley-Davidson i spółki z jej grupy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje lub Treści dostępne za pośrednictwem Usług H-D™ Connect, które są publikowane przez jakiekolwiek niezwiązane ze spółką Harley-Davidson strony trzecie.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Usługi H-D™ Connect świadczymy w sposób profesjonalny i z właściwą starannością, ale nie możemy zagwarantować, że Usługi H-D™ Connect spełnią oczekiwania użytkownika, pomogą mu osiągnąć zamierzone rezultaty, będą działać bez przerw oraz nie będą miały błędów.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz jeśli żadne postanowienia niniejszych Warunków użytkownika nie stanowią inaczej, Harley-Davidson zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, zwłaszcza w zakresie gwarancji zadowalającej jakości, zbywalności, przydatności do określonego celu oraz nienaruszalności w odniesieniu do Usług H-D™ Connect.

 

W niektórych jurysdykcjach nie jest możliwe wyłączanie ani ograniczanie dorozumianych gwarancji ani ograniczania obowiązujących praw ustawowych konsumenta, w związku z czym niektóre albo wszystkie wyłączenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika.

Zabezpieczenie

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczać i zwalniać z odpowiedzialności spółkę Harley-Davidson oraz spółki z jej grupy, a także ich odpowiednich kierowników, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów lub agentów w zakresie wszelkich roszczeń stron trzecich, strat, zobowiązań, szkód i wydatków (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionych opłat obsługi prawnej) wynikających albo związanych z Usługami H-D™ Connect, a także w przypadku innego rodzaju naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania, w szczególności naruszenia dowolnych praw własności intelektualnej oraz innych praw spółki Harley-Davidson lub dowolnych osób bądź podmiotów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Harley-Davidson nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, których wartość przekracza opłaty z tytułu Usług H-D™ Connect uiszczone w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub 150 USD, w zależności od tego, która z tych sum jest wyższa, a także nie będzie odpowiadała za żadne szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, szczególne, moralne lub związane z wypłatą odszkodowania z nawiązką ani za dowolne inne szkody (w tym, między innymi, wynikające z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) wynikające lub w jakikolwiek sposób powiązane z Usługami H-D™ Connect, czy to na podstawie gwarancji, umowy, odpowiedzialności deliktowej czy jakichkolwiek innych podstaw prawnych, a także bez względu na to, czy spółka została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. W zakresie dozwolonym przez prawo jedynym środkiem prawnym w przypadku niezadowolenia z Usług H-D™ Connect jest zaprzestanie korzystania z Usług H-D™ Connect. W sytuacjach gdy wymaga tego obowiązujące prawo, powyższy zapis nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności z tytułu śmierci, urazu fizycznego i podania fałszywych informacji spowodowanych naszym zaniedbaniem ani z tytułu innej straty, kiedy prawo wymaga od nas przyjęcia odpowiedzialności.

Poprawki; Informacje ogólne

Jeżeli którekolwiek z Warunków użytkowania zostanie uznany przez dowolny sąd albo trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalny, takie zapisy zostaną ograniczone do minimalnie wymaganego zakresu lub usunięte, aby niniejsze Warunki użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania, Warunki korzystania z aplikacji mobilnej oraz Polityka prywatności stanowią całość porozumienia pomiędzy spółką Harley-Davidson a użytkownikiem w zakresie Usług H-D™ Connect. Wedle własnego uznania Harley-Davidson może okresowo modyfikować niniejsze Warunki użytkowania, Warunki korzystania z aplikacji mobilnej oraz swoją Politykę prywatności. Po opublikowaniu sprawdzonych Warunków użytkowania, Warunków korzystania z aplikacji mobilnej lub Polityki prywatności publikujemy takie sprawdzone dokumenty w Witrynie.

Rozwiązywanie sporów; Porozumienie arbitrażowe

Będziemy w dobrej wierze współpracować nad rozwiązaniem wszelkich problemów z Usługami H-D™ Connect, jeżeli użytkownik powiadomi o takim problemie nasz dział obsługi klienta. Mamy jednakże świadomość, że w rzadkich przypadkach może nam się nie udać rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący klienta.

 

Niniejsze Porozumienie podlega i będzie interpretowane zgodnie z międzynarodowymi prawami stanu Wisconsin bez odwołania się do norm kolizyjnych zawartych w przepisach lub zasadach prawnych.

 

Użytkownik i Harley-Davidson ustalają, że o ile nie jest to niezgodne z przepisami prawa, wszelkie spory, roszczenia czy kontrowersje wynikające ze sposobu korzystania z Usług H-D™ Connect będą rozstrzygane na drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądach ogólnej jurysdykcji. Arbitraż jest rozwiązaniem bardziej nieformalnym niż wnoszenie sprawy do sądu.  W postępowaniu arbitrażowym uczestniczy neutralny arbiter, nie sędzia czy ława przysięgłych, a wydany przez niego wyrok podlega opinii sądu tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Arbitraż wiąże się z wydaniem bardziej ograniczonego rozstrzygnięcia niż w sądach, ale strony zgadzają się podjąć współpracę, aby uzgodnić rozsądne rozstrzygnięcie w kontekście zaistniałego problemu oraz wysokości roszczenia. Arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zabezpieczenie roszczeń jak sąd, ale arbiter musi przy tym zastosować prawo materialne dotyczące odszkodowań tak jakby sprawa trafiła przed sąd, w tym, bez ograniczeń, prawo dotyczące odszkodowań represyjnych w zakresie stosowanym przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania oznacza, iż niniejszy zapis będzie interpretowany i wykonywany na podstawie amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu (U.S. Federal Arbitration Act) oraz że użytkownik i Harley-Davidson zrzekają się prawa do rozstrzygania sporów przed ławą przysięgłą oraz do występowania w pozwach zborowych. Ten zapis o arbitrażu zachowa moc obowiązującą również po rozwiązaniu tych Warunków użytkowania oraz innych zobowiązań umownych pomiędzy użytkownikiem a spółką Harley-Davidson.

 

Gdy użytkownik decyduje się złożyć pozew przeciwko spółce Harley-Davidson i w związku z tym szuka możliwości arbitrażu, musi w pierwszej kolejności wysłać do spółki Harley-Davidson list polecony z pisemnym Zawiadomieniem o wystąpieniu roszczenia ("Zawiadomienie"). Zawiadomienie do Harley-Davidson należy wysyłać na następujący adres: General Counsel, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Adres zawiadomienia"). Jeżeli Harley-Davidson postanowi dochodzić roszczenia przeciwko użytkownikowi i w związku z tym wejść na drogę arbitrażu, prześle użytkownikowi list polecony z Zawiadomieniem na piśmie pod ostatni adres, którym dysponuje i który ma w swojej dokumentacji. Zawiadomienie, wysłane przez użytkownika lub Harley-Davidson, musi zawierać (a) opis charakteru i podstawy roszczenia lub sporu; oraz (b) zawierać konkretne żądania ("Roszczenie"). Jeżeli Harley-Davidson i użytkownik nie osiągną porozumienia i nie rozwiążą sporu w okresie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub Harley-Davidson mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe albo skierować sprawę do sądu do spraw drobnych roszczeń. W trakcie arbitrażu suma ugody zaproponowanej przez Harley-Davidson lub użytkownika nie zostanie podana do wiadomości arbitra. Użytkownik może pobrać lub skopiować formularz Zawiadomienia oraz formularz wszczęcia arbitrażu z witryny Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association) pod adresem www.adr.org. Jeżeli użytkownik jest zobowiązany uregulować opłatę za zgłoszenie, Harley-Davidson, po otrzymaniu wysłanej pod Adres zawiadomienia informacji o wszczęciu arbitrażu, natychmiast zwróci równowartość opłaty za zgłoszenie, chyba że roszczenie użytkownika przekracza 10 000 USD. Arbitraż będzie prowadzony na podstawie Zasad arbitrażu handlowego oraz Dodatkowych procedur na wypadek sporów konsumenckich (łącznie "Zasady AAA") Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego ("AAA"), w wersji zmodyfikowanej przez niniejsze Warunki użytkowania oraz będzie realizowany przez AAA. Zasady AAA oraz formularze można pobrać online pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879, można je też otrzymać od nas, przesyłając odpowiednią prośbę na Adres zawiadomienia. Arbiter podlega postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie spory rozpatruje arbiter, w tym spory związane z zakresem i wykonalnością tych Warunków użytkowania, również z postanowieniami tego porozumienia arbitrażowego. O ile Harley-Davidson i użytkownik nie postanowią inaczej, wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się toczyły w hrabstwie (lub gminie) zgodnym (zgodnej) z adresem na fakturze. (Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi wszelkie rozprawy arbitrażowe będą się odbywały w kraju, w którym mieszka użytkownik, w miejscu dogodnym dla użytkownika, ale będą podlegały Zasadom AAA, w tym regułom AAA odnośnie wyboru arbitra). Jeżeli roszczenie użytkownika opiewa na 10 000 USD lub mniej, zgadzamy się, aby to użytkownik zdecydował, czy arbitraż zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie dokumentów przesłanych do arbitra, w drodze przesłuchania telefonicznego czy też w formie osobistego przesłuchania zorganizowanego zgodnie z Zasadami AAA. Jeżeli roszczenie przekracza 10 000 USD, prawo do przesłuchania zostanie ustalone na podstawie Zasad AAA. Bez względu na rodzaj przeprowadzania arbitrażu, arbiter wystawi na piśmie uzasadnioną decyzję, wystarczającą do wyjaśnienia kluczowych wniosków i konkluzji, na podstawie których wydano orzeczenie. Jeżeli arbiter przyzna zadośćuczynienie, które jest wyższe niż wartość ostatniej sporządzonej na piśmie ugody z Harley-Davidson i zawartej przed wyborem arbitra (lub jeżeli spółka Harley-Davidson nie złożyła oferty ugody przed wyborem arbitra), wówczas spółka Harley-Davidson zwrócić kwotę zadośćuczynienia lub 1000 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Z wyłączeniem postanowień wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, płatność wszystkich należności zgłoszeniowych, administracyjnych i arbitrażowych będzie podlegała Zasadom AAA. Każda ze stron jest zobowiązana pokryć własne koszty i opłaty prawne, jeśli występują. Jednakże jeśli dowolna ze stron powołuje się na ustawową zasadę, która przyznaje wygrywającej stronie zwrot honorariów adwokackich lub jeżeli zawarto pisemne porozumienie przewidujące zapłatę lub zwrot honorarium dla adwokata, arbiter może zażądać przyznania stronie wygrywającej zwrotu opłat w rozsądnej wysokości na postawie standardowych i przewidzianych przez prawo warunków przekazywania opłat.

 

Użytkownik i Harley-Davidson ustalają, że każda ze stron może wnieść skargę przeciwko drugiej wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie jako powód lub uczestnik jakiegokolwiek pozwu zbiorowego czy grupowego. Ponadto jeżeli użytkownik i Harley-Davidson nie postanowią inaczej, arbiter może połączyć roszczenia innych osób z roszczeniami użytkownika, ale nie może w inny sposób rozstrzygać w żadnym rodzaju postępowania zbiorowego lub grupowego. Arbiter może przyznać zadośćuczynienie tylko na rzecz indywidualnej strony szukającej zadośćuczynienia oraz tylko w zakresie niezbędnym do przekazania zadośćuczynienia gwarantowanego przez indywidualne roszczenie tej strony.

 

Jeżeli ten konkretny zapis zostanie uznany za niewykonalny, wówczas (a) całość postanowienia dotyczącego arbitrażu nie będzie miała skutków prawnych, ale pozostałe postanowienia tych Warunków użytkowania zachowają moc prawną; ponadto (b) wyłączną jurysdykcją i miejscem właściwym dla rozpatrywania sporów są stanowe lub federalne sądy w Milwaukee w stanie Wisconsin.

 

Jeżeli użytkownik mieszka poza Stanami Zjednoczonymi, nie pozbawia go to ochrony na podstawie praw jurysdykcji, w której mieszka, również gdy zgodnie z takim prawem użytkownik musi mieć dostęp do lokalnych sądów w tym kraju.