To jest najlepszy moment, aby przetestować motocykl Harley-Davidson
Gotowy do jazdy? Osłodzimy Ci zakupy. Oferty Specjalne
Do zobaczenia w przyszłym roku! Zapisz datę: 3-8 września 2024 r.

Polityka firmy Harley-Davidson dotycząca treści przesłanych przez użytkownika

Harley-Davidson Motor Company, Inc. („H-D” lub „my”) oferuje narzędzia, które pozwalają użytkownikom („użytkownikowi”) tej witryny internetowej do interakcji z innymi jej użytkownikami poprzez publikowanie, wyświetlanie, komentowanie, korzystanie z dzienników sieci Web, uczestnictwo w dyskusjach na forum, w pokojach chatu, poznawanie historii motocyklistów i/lub korzystanie z innych tego typu funkcji (łącznie zwanych „Funkcjami społecznościowymi” lub „Społecznością”). W niniejszej Polityce dotyczącej treści użytkownika („Polityka”) opisujemy warunki i postanowienia odnośnie używania Funkcji społecznościowych, w tym przekazywania wszelkich treści („Treści”), które są udostępniane w Społeczności. Niniejsza Polityka dotyczy każdej witryny internetowej, w której może być opublikowana niniejsza Polityka, a w szczególności witryn Harley-Davidson.com, Buell.com, Members.Hog.com oraz Hog.Com („Witryna”).

PRZESYŁAJĄC TREŚCI DO TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE WARUNKI I POSTANOWIENIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ POLITYCE BĘDĄ REGULOWAŁY WSZYSTKIE INTERAKCJE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI WITRYN ORAZ ŻE OTRZYMAŁ PRZYDATNE I WARTOŚCIOWE WYTYCZNE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA, NIE POWINIEN PRZESYŁAĆ TREŚCI DO TEJ WITRYNY ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO FUNKCJI SPOŁECZNOŚCIOWYCH OBECNYCH W TEJ WITRYNIE.

Tworzenie profilu

Aby korzystać z wielu Funkcji społecznościowych, wymagane może być zarejestrowanie się w Witrynie, założenie profilu użytkownika i stworzenie lub wybranie nazwy użytkownika, którą może stanowić adres e-mail, pseudonim, która będzie używana do identyfikowania Treści użytkownika, i/lub hasła. Proces rejestracji może wymagać przekazania pewnych danych osobowych umożliwiających identyfikację użytkownika, z zastrzeżeniem warunków obowiązujących w Polityce Prywatności witryny. Wszystkie przekazane przez użytkownika informacje muszą być prawidłowe, aktualne oraz kompletne. H-D zastrzega prawo do odmowy dostępu do Społeczności i/lub zawieszenia konta użytkownika z dowolnego powodu i wedle własnego uznania, zwłaszcza, bez ograniczeń, jeśli uważa, że użytkownik przekazał fałszywe dane rejestracyjne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności i/lub bezpieczeństwa nazwy użytkownika, pseudonimu i/lub hasła(-eł), które stworzył lub otrzymał w celu korzystania z Funkcji społecznościowych i innych opcji Witryny, ponadto pozostaje wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania związane z jego nazwą użytkownika, pseudonimem i/lub hasłem. Użytkownik zgadza się błyskawicznie powiadamiać H-D o wszelkich nieuprawnionych próbach wykorzystania jego nazwy użytkownika, pseudonimu i/lub hasła(-eł). Każdy użytkownik może stworzyć jeden profil użytkownika. Zautomatyzowane tworzenie kont, współudział i wycinanie treści są surowo zabronione.

Przesyłanie treści

Wszystkie Treści przekazywane Społeczności oraz komentarze i opinie w niej wyrażane należą do poszczególnych autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy H-D, jej właścicieli, zarządu czy pracowników. H-D nie odpowiada i jednoznacznie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszystkich treści przesyłanych przez użytkowników Społeczności. Bez uszczerbku dla powyższego, spółka H-D nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za Treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe czy inne prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Niektóre Treści mogą mieć obraźliwy, bolesny albo nieprecyzyjny charakter, a w niektórych przypadkach mogą być niewłaściwie lub fałszywie oznaczone. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści przekazywane Społeczności. Bez uszczerbku dla powyższego, H-D zastrzega prawo, ale nie zobowiązuje się, do weryfikacji wszystkich przesyłanych elementów oraz redaktorskiej kontroli takich elementów, w tym, bez ograniczeń, zastrzega sobie prawo do edytowania, kasowania lub usuwania wszelkich Treści. H-D nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie kontroli, przeglądu, redakcji i/lub usunięcia Treści przesłanych do Witryny za pośrednictwem dowolnej Funkcji społecznościowej.

Wszystkie Treści uznaje się za przekazywane na zasadzie jawności. Gdy użytkownik przesyła swój Wkład do Społeczności, rozumie i przyjmuje do wiadomości, że możemy wedle własnego uznania opublikować jego Wkład w całości, w wersji zredagowanej albo w ogóle go nie publikować. Wedle własnego uznania możemy usuwać, zmieniać albo w inny sposób redagować Treści, które z dowolnego powodu uznamy za niewłaściwe. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko naruszenia prywatności oraz inne rodzaje ryzyka w związku z korzystaniem z Funkcji społecznościowych w Witrynie. W związku z powyższym należy unikać publikowania danych osobowych, takich jak adres lub numer telefonu.

Użytkownik rozumie, że jego nazwa użytkownika, pseudonim i/lub imię i nazwisko mogą towarzyszyć publikowanej Treści oraz wyraża na to zgodę. W takim zakresie użytkownik nie będzie dysponował takim samym poziomem prywatności ani poufności jak w przypadku innych obszarów Witryny.

Zasady postępowania

Użytkownik jest zobowiązany zawsze przestrzegać zasad postępowania podczas korzystania z Funkcji społecznościowych w Witrynie. H-D może nakładać limity na pewne aspekty Społeczności albo ograniczać dostęp do części lub całej Społeczności bez powiadomienia o tym użytkownika ani ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, wedle własnego uznania i z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, jeżeli uważamy, że użytkownik narusza niniejsze zasady postępowania albo dowolne obowiązujące prawo.

 1. Użytkownik musi mieć ukończony co najmniej 18 rok życia (albo być osobą pełnoletnią w świetle prawa kraju, w którym mieszka), aby przekazywać Treści do Społeczności.
 2. Treści przekazywane przez użytkownika nie mogą zawierać elementów o charakterze bezprawnym, oszczerczym, zniesławiającym, wyraźnie seksualnym, obscenicznym, znieważającym, naruszającym prawa prywatności osób trzecich, ponadto nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy e-mail.
 3. Zabronione jest używanie wulgarnego języka i niewłaściwych materiałów. Stosowanie skrótów, autocenzury i podejmowanie prób obejścia funkcji cenzury dowolnych programów monitorowania H-D naruszają niniejsze zasady postępowania.
 4. Treści promujące niebezpieczną jazdę albo nieprawidłowe korzystanie z produktów H-D nie będą publikowane.
 5. Treści zawierające poufne, niepubliczne informacje na temat H-D oraz produktów i usług H-D nie będą publikowane.
 6. Publikowany materiał musi być oryginalnym materiałem, do którego użytkownik ma prawa autorskie, ponadto użytkownik musi dysponować legalnym upoważnieniem albo licencją do powielania, modyfikowania, wyświetlania i/lub rozpowszechniania materiałów innym osobom. Nie wolno publikować zdjęć, filmów wideo, oprogramowania, komentarzy ani innych treści naruszających prawa autorskie innych osób (w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, sekrety handlowe oraz znaki towarowe) ani naruszać innych lokalnych, krajowych lub międzynarodowych praw bądź regulacji, co jest wyraźnie zakazane w każdym przypadku.
 7. Nie wolno publikować treści uwłaczających innym ze względu na ich płeć, rasę, klasę społeczną, tożsamość etniczną, kraj pochodzenia, religię, preferencje seksualne, niepełnosprawność oraz inne cechy charakterystyczne. H-D nie toleruje języka, który służy do zastraszania albo prowokowania przemocy.
 8. Innych użytkowników Witryny należy traktować w taki sam sposób w jaki chcemy, aby oni traktowali nas. Nie wolno angażować się w ataki osobiste ani w żadnego rodzaju „podżeganie” innych użytkowników. Nie wolno publikować wątków ani opinii prowokujących negatywne reakcje konkretnego użytkownika lub konkretnych użytkowników (tj. nie wolno „trollować”).
 9. Nie wolno angażować się w destruktywne działania, w tym, bez ograniczeń, nie można uporczywie publikować treści lub komentarzy pobocznych ani twierdzeń zachęcających innych użytkowników do naruszenia tej Polityki albo tych zasad postępowania.
 10. Nie wolno publikować żadnych wskazówek, oprogramowania ani innych materiałów, które naraziłyby bezpieczeństwo komputerów innych użytkowników albo pozwoliły innym użytkownikom skrzywdzić osoby trzecie, a w szczególności nie wolno przesyłać wirusów, robaków, koni trojańskich ani innych szkodliwych, nielegalnych lub bezprawnych kodów, które opracowano z myślą o zaburzaniu, niszczeniu lub ograniczaniu funkcjonalności oprogramowania bądź sprzętu.
 11. Jeżeli Treści zawierają łącze do zewnętrznej witryny internetowej, należy się upewnić, że treść łącza i zewnętrzna witryna internetowa mają stosowny dla danej Społeczności charakter. Ta zasada dotyczy wspominania o witrynie lub odsyłania do niej, nawet jeśli w poście użytkownika nie ma hiperłącza odsyłającego do witryny. W przypadku opublikowania łącza albo odsyłacza do witryny o niestosownych treściach, H-D może usunąć taki element odsyłający.
 12. O ile H-D nie wyrazi na to stosownej zgody na piśmie, nie można wykorzystywać Społeczności w żadnych celach handlowych. H-D zakazuje wszelkich działań zmierzających do pozyskiwania finansowania, promowania podmiotów lub witryn handlowych oraz wszelkiej działalności handlowej za pośrednictwem Społeczności.

Użytkownik zabezpiecza, chroni i zwalnia z odpowiedzialności spółkę H-D oraz jej spółki stowarzyszone, a także wszystkich ich pracowników, agentów, dyrektorów, kierowników, udziałowców, adwokatów, następców prawnych i cesjonariuszy w zakresie wszelkich roszczeń, postępowań, odszkodowań, urazów, zobowiązań, strat, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i procesowych) związanych albo wynikających z naruszenia przez użytkownika tych zasad postępowania lub innych warunków opisanych w tej Polityce.

Własność do Treści i użytkowanie ich

Wszelkie Treści należy przesyłać do Witryny w formie elektronicznej. Natomiast w wypadku przesłania do H-D dowolnych materiałów drukowanych stają się one własnością H-D i nie zostaną zwrócone użytkownikowi. Ponadto wszelkie Treści przesyłane lub wgrane do Witryny również stają się naszą własnością. Nie mamy obowiązku zachowywać żadnych przesłanych do nas Treści. Chociaż H-D może używać tych Treści, ma również prawo do kasowania, usuwania, wyrzucania, utylizowania i niszczenia wszelkich Treści w dowolnym formacie bez uprzedniego powiadomienia.

Spółka H-D będzie wedle własnego uznania decydowała, jakich Treści użyje, a jakich nie. H-D nie obiecuje ani nie gwarantuje, że Treści przesłane do spółki zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane. Jeżeli jednak Treści zostaną wykorzystane, uznaje się, że użytkownik przyznaje H-D (w tym wszelkim spółkom stowarzyszonym, agentom, wykonawcom, licencjobiorcom, pod-licencjobiorcom, podmiotom zależnym i dowolnym stronom trzecim, które uzyskują Treści od H-D) ogólnoświatowe, bezterminowe, nieodwołalne, bezpłatne, przekazywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania nazwy, informacji biograficznych oraz wizerunku każdej osoby, dorosłej lub niepełnoletniej, która pojawia się Treściach, w dowolny sposób ustalony wyłącznie przez H-D. W celach ilustracyjnych a nie ograniczających takie wykorzystanie może obejmować cele wewnętrzne, publikowanie w witrynie oraz działania marketingowe, reklamowe i promocyjne odnośnie produktów, artykułów, towarów i usług oraz realizowane we wszystkich rodzajach mediów, znanych obecnie lub takich, które zostaną wymyślone w przyszłości. Użytkownik nie ma prawa weryfikacji takiego wykorzystania oraz nie będzie mu wypłacane żadne dodatkowe wynagrodzenie ani płatność z tego tytułu. Użytkownik niniejszym zapewnia i oświadcza, że ma prawo do przyznania tej licencji we własnym imieniu oraz w imieniu dowolnej osoby (dorosłej lub niepełnoletniej), której wizerunek pojawia się w Treściach.

Ponadto użytkownik niniejszym nieodwołalnie i bezterminowo przekazuje na rzecz H-D wszelkie prawa (Własności intelektualnej i inne) do Treści, w tym związane z nimi prawa autorskie, które może posiadać użytkownik lub strona trzecia. Użytkownik rozumie, że przyznanie takich praw sprawia, że spółka H-D będzie uznawana za właściciela wszystkich praw do Treści oraz może wykorzystać Treści w taki sposób, jaki uzna za słuszny bez starania się o uzyskanie zgody od strony trzeciej. Użytkownik zapewnia i oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do Treści lub uzyskał potrzebne prawa od właściciela praw autorskich na przekazanie tego prawa oraz że zgoda jakiejkolwiek innej osoby lub innego podmiotu nie jest wymagana. Ponadto fakt przekazania praw, o których mowa powyżej, nie oznacza naruszenia praw innych osób ani podmiotów.

Użytkownik rozumie, że firma H-D opiera się na jego oświadczeniach i zapewnieniach. W związku z powyższym w wypadku każdego roszczenia, procesu sądowego lub innego działania podjętego przez użytkownika lub stronę trzecią przeciwko firmie H-D albo przeciwko dowolnej stronie trzeciej używającej Treści za zgodą H-D, w reakcji na użycie przez H-D lub taką stronę trzecią Treści i/lub rzekome naruszenie oświadczeń i zapewnień, które użytkownik składa w ramach tej Umowy (bez względu na to, czy rzeczone roszczenie ma podstawy i czy zostało rozpatrzone pomyślnie), użytkownik pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie koszty, odszkodowania, zasądzone należności i honoraria (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej), które firma H-D lub dowolna strona trzecia używająca Treści za zgodą H-D musi pokryć w efekcie takiego roszczenia lub działania.

Roszczenia dotyczące naruszania praw autorskich

Jeżeli użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważa, że dowolne materiały przesłane przez użytkownika albo inne treści w witrynach Harley-Davidson naruszają jego prawa autorskie, może przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą o prawach autorskich Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"), przekazując specjaliście spółki Harley-Davidson ds. praw autorskich następujące informacje na piśmie (patrz: Tytuł 17 § 512(c)(3) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać dalsze informacje):

 1.  Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo naruszono.
 2. Informacje identyfikujące objęte prawami autorskimi dzieło, które rzekomo naruszono, a jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu objętych prawami autorskimi dzieł w jednej witrynie internetowej, listę takich dzieł umieszczonych na takiej stronie.
 3. Informacje identyfikujące materiał, który ma rzekomo charakter naruszający lub jest przedmiotem naruszenia i który ma zostać usunięty albo dostęp do którego ma zostać uniemożliwiony, a także rozsądny zakres informacji pozwalający usługodawcy zlokalizować materiał.
 4. Informacje, w rozsądnym zakresie, które pozwolą usługodawcy skontaktować się z użytkownikiem, w tym adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępna, poczta elektroniczna.
 5. Oświadczenie, że użytkownik ma słuszne przekonanie, iż wykorzystanie materiałów w sposób uznany za niewłaściwy nie jest aprobowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela oraz nie jest zgodne z prawem.
 6. Oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, że użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które jest rzekomo naruszane.

 

Wyznaczony przedstawiciel Harley-Davidson ds. praw autorskich, na ręce którego będą trafiały powiadomienia o rzekomym naruszeniu to:

 1. Nazwa przedstawiciela wyznaczonego do otrzymywania powiadomień o rzekomym naruszeniu: Główny doradca ds. znaków towarowych
 2. Pełen adres wyznaczonego przedstawiciela, do którego należy wysyłać powiadomienia: H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron Street, Suite 400, Ann Arbor, MI 48103
 3. Numer telefonu wyznaczonego przedstawiciela: (734) 665 -9243
 4. Numer faksu wyznaczonego przedstawiciela: (734) 665-9643
 5. Adres e-mail wyznaczonego przedstawiciela: [email protected]

Ograniczenie odpowiedzialności oraz Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Kiedy użytkownik korzysta z Funkcji społecznościowych lub uzyskuje do nich dostęp, wyraża zgodę, aby spółka H-D i jej właściciel(e), spółka nadrzędna, spółki zależne, spółki stowarzyszone, agenci, przedstawiciele, konsultanci, wykonawcy i doradcy prawni, a także ich poszczególni kierownicy, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele i agenci nie ponosili żadnej odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie, ponadto użytkownik zabezpiecza ich przed wszelką odpowiedzialnością z tytułu urazów, strat, roszczeń czy szkód dowolnego rodzaju (w tym, bez ograniczeń ze wszystkich szkód szczególnych, związanych z odszkodowaniem za straty moralne lub represyjnym, domniemanych, pośrednich, przypadkowych i wtórnych) dotyczących innych osób (w tym urazów osobistych i śmierci) oraz własności, w związku z odpowiedzialnością umowną, deliktową, ścisłą bądź inną, wynikających, w całości lub w części, pośrednio lub bezpośrednio, z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Funkcji społecznościowych bądź Wkładu do Funkcji społecznościowych, zaniechania lub opóźnienia H-D w związku z Funkcjami społecznościowymi lub Wkładem użytkownika albo z zastosowania bądź zaniechania zastosowania Funkcji społecznościowych bądź Wkładu, nawet jeśli spółka H-D została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczy wszelkich szkód lub urazów spowodowanych zaniechaniem wykonania, błędem, ominięciem, przestojem usunięciem, wystąpieniem usterki, opóźnieniem w pracy, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem albo nieuprawnionym dostępem do, zmianą lub wykorzystaniem danych osobowych.

H-D nie składa żadnego rodzaju deklaracji w zakresie Funkcji społecznościowych, które są udostępniane na zasadzie „takich jakie są” oraz „w miarę dostępności”. H-D wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu, dotyczących tytułu własności, nienaruszania praw, a także tych wynikających z ustaw, innych przepisów lub zasad prowadzenia działalności handlowej. H-D nie ponosi odpowiedzialności za żadne zapewnienia, oświadczenia ani gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, faktyczne albo prawne, związane z Funkcjami społecznościowymi, w tym, bez ograniczeń, za zapewnienie bezawaryjności Funkcji społecznościowych oraz precyzji, kompletności i terminowości treści bądź informacji przekazywanych odnośnie Funkcji społecznościowych. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIE JEST DOZWOLONE OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZRZEKANIE SIĘ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, DLATEGO ZAPISY DOTYCZĄCE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA.

Poza innymi wyłączeniami określonymi w tej Polityce oraz w innych obszarach Witryny, H-D nie składa też żadnych deklaracji ani nie udziela gwarancji odnośnie Wkładu publikowanego lub udostępnianego w Społeczności, w szczególności gwarancji dotyczących jakości, dokładności, kompletności czy przydatności do określonego celu takiego Wkładu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie i potwierdzenie dostępności, właściwości, precyzji, wystarczającego zakresu, prawidłowości, wiarygodności, kompletności, niezawodności oraz terminowości wszelkich przesyłanych przez niego treści. Fakt opublikowania treści przekazanych przez użytkownika w Witrynie nie sugeruje poparcia ani sponsorowania ze strony H-D. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wszystkich działań, transakcji i relacji, które prowadzi lub zawiera z innymi użytkownikami Witryny.