VÉ LỄ HỘI H-D HOMECOMING 2024 HIỆN ĐÃ MỞ BÁN. MUA VÉ

Thông báo pháp lý

Điều khoản Sử dụng H-D.com

Sửa đổi lần cuối vào tháng 4 năm 2017

 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (“Thông báo Pháp lý”) chi phối việc bạn sử dụng website (“Trang web”) của Harley-Davidson, Inc. (“Harley-Davidson”). Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tưtrong phần Thông báo Pháp lý này để biết các mô tả về thực tiễn và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Việc tuân thủ Điều khoản Sử dụng này là điều kiện để bạn sử dụng Trang web. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng, hãy nhanh chóng thoát khỏi Trang web này.

 

Điều khoản Sử dụng này quy định tất cả các tranh chấp giữa bạn và Harley-Davidson sẽ được giải quyết bằng RÀNG BUỘC TRỌNG TÀI. THEO ĐÓ, BẠN ĐỒNG Ý TỪ BỎ QUYỀN KHIẾU NẠI LÊN TÒA ÁN (BAO GỒM VỤ KIỆN THAY MẶT TẬP THỂ) để khẳng định hoặc bảo vệ quyền của mình theo Điều khoản Sử dụng này (ngoại trừ những vấn đề có thể được đưa ra tòa án nhỏ). Các quyền của bạn sẽ được quyết định bởi TRỌNG TÀI TRUNG GIAN chứ KHÔNG PHẢI là thẩm phán hay bồi thẩm đoàn và các khiếu nại của bạn không được giải quyết như một vụ kiện tập thể. Vui lòng xem lại Phần bên dưới có tên Giải quyết Tranh chấp; Thỏa thuận Trọng tài để biết các chi tiết liên quan đến thỏa thuận của bạn trong phân xử bất kỳ tranh chấp nào với Harley-Davidson.

Quyền sở hữu Trang web và Nội dung

Tất cả các trang trong Trang web này và bất kỳ tài liệu nào có sẵn để tải xuống, trừ khi có ghi chú khác, là tài sản của Harley-Davidson hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Harley-Davidson. Trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu của Hoa Kỳ và quốc tế. Nội dung của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các tệp, tài liệu, văn bản, ảnh, hình ảnh, âm thanh và video, và các tài liệu được truy cập thông qua hoặc được cung cấp để sử dụng hoặc tải xuống qua Trang web (“Nội dung”) có thể không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái sản xuất, xuất bản hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, ngoại trừ cho các mục đích được Harley-Davidson ủy quyền hoặc chấp thuận bằng văn bản, bao gồm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho Harley-Davidson hoặc các công ty con, hoặc liên quan đến mối quan hệ kinh doanh với Harley-Davidson hoặc các công ty con của mình. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để bọc, hoặc liên kết sâu đến các tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, Nội dung hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm; hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Harley-Davidson hoặc một trong các công ty con mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn chỉ có thể xem, sao chép, in và sử dụng Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và miễn là: (1) Nội dung có sẵn trên Trang web chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và phi thương mại; (2) không nội dung, đồ họa hoặc nội khác có sẵn trên Trang web nào được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào; và (3) không đồ họa có sẵn nào trên Trang web được sử dụng, sao chép hoặc phân phối tách biệt khỏi văn bản kèm theo hoặc tách biệt khỏi bản quyền, quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là trao đổi bằng hàm ý, nguyên tắc không phủ nhận hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền cấp quyền nào khác để sử dụng bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ nào khác của Harley-Davidson hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ chúng được cung cấp một cách rõ ràng ở đây.

Quyền riêng tư trên Trang web

Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm quyền riêng tư của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, (a) truy cập dữ liệu không dành cho người dùng đó hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản người dùng không được phép truy cập; (b) cố thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được phép; (c) cố can thiệp vào dịch vụ đối với những người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách gửi vi-rút đến Trang web, quá tải, “tràn ngập”, “thư rác”, “bom thư” hoặc “sự cố”; (d) gửi email không theo yêu cầu, bao gồm các chương trình khuyến mãi và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ; hoặc (e) giả mạo các tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong các email hoặc bài đăng nhóm tin tức. Nếu vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Harley-Davidson sẽ điều tra các trường hợp có thể liên quan đến các vi phạm đó và có liên quan, và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó. Bạn đồng ý không sử dụng các thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ động cơ, phần mềm, công cụ, tác nhân hoặc thiết bị hoặc cơ chế nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, hình đại diện hoặc tác nhân thông minh) để điều hướng hoặc tìm kiếm Trang web này ngoài tìm kiếm công cụ và tác nhân tìm kiếm có sẵn từ Harley-Davidson trên Trang web này và khác với các trình duyệt web của bên thứ ba thường có sẵn (ví dụ: Microsoft Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox hoặc Google Chrome).

 

Việc truy cập vào Trang web này được giám sát. URL yêu cầu, máy tạo yêu cầu và thời gian yêu cầu được ghi lại cho mục đích bảo mật và thống kê truy cập. Sử dụng trang web này nghĩa là đồng ý với việc giám sát đó. Trang web này đôi khi có thể không khả dụng do sự cố kỹ thuật, sự cố kết nối, lỗi phần mềm, phần cứng và lỗi của nhà cung cấp bên thứ ba. Harley-Davidson không thể dự đoán hoặc kiểm soát khi xảy ra sự ngừng hoạt động và cũng không thể kiểm soát thời gian ngừng hoạt động.

Truy cập trang web; Bồi thường

Một số phần truy cập hạn chế nhất định của Trang web yêu cầu ID người dùng và mật khẩu (“Khu vực Được bảo vệ”). Bạn đồng ý truy cập Khu vực Được bảo vệ chỉ bằng ID và mật khẩu người dùng do Harley-Davidson cung cấp cho bạn. Bạn đồng ý bảo vệ tính bảo mật của ID và mật khẩu người dùng của bạn, và không chia sẻ hoặc tiết lộ ID hoặc mật khẩu người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Quyền truy cập của bạn vào Trang web có thể bị Harley-Davidson thu hồi bất kỳ lúc nào khi có hoặc không có lý do. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Harley-Davidson và các công ty con của mình, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn và đại lý tương ứng không gặp và không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại của bên thứ ba, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung được tải xuống hoặc thu được từ Trang web, hoặc hành vi vi phạm Điều khoản Sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của Harley- Davidson hoặc các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Liên kết đến các Trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến hoặc được truy cập thông qua các liên kết trên các trang web trên toàn thế giới của các đại lý Harley-Davidson. Các đại lý Harley-Davidson là những doanh nghiệp độc lập và không phải là đại lý độc quyền của Harley-Davidson. Harley-Davidson không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, hoạt động hoặc hiệu suất của các trang web của các đại lý Harley-Davidson, hoặc bất kỳ trang web khác, mà trang web này được liên kết hoặc được truy cập từ trang web này. Khi bạn truy cập trang web không phải của Harley-Davidson, vui lòng hiểu rằng trang đó độc lập với Harley-Davidson, và Harley-Davidson không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web không phải của Harley-Davidson không có nghĩa là Harley-Davidson xác nhận hoặc có trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web được liên kết. Tùy thuộc vào các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì bạn chọn để sử dụng hoặc tải xuống đều không có các mục như mã độc vi rút, sâu máy tính, trojan horse (virus trojan) và các mục khác có tính chất phá hoại. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với trang web này, bạn phải chịu hoàn toàn các rủi ro khi thực hiện việc này.

Bản quyền và Nhãn hiệu của Bên thứ ba

Trang web có thể có các tham chiếu đến nhãn hiệu của bên thứ ba và các bản sao tài liệu của bên thứ ba đã đăng ký bản quyền là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc tham chiếu đến các sản phẩm, quy trình, ấn phẩm, dịch vụ hoặc chào hàng của bất kỳ bên thứ ba nào theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hoặc cách khác không nhất thiết cấu thành hoặc ám chỉ sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Harley-Davidson.

Gửi tài liệu, Đánh giá, Phản hồi và Bài đăng khác trên Trang web

Nếu bạn gửi, tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc tệp nào lên Trang web của cúng tôi (“Gửi tài liệu”), bạn đồng ý không (1) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền tải các nội dung phỉ báng, lạm dụng, bôi nhọ, bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, quấy rối, gian lận, khiêu dâm hoặc có hại hoặc có thể khuyến khích hành vi phạm tội hoặc phi đạo đức, (2) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền tải các nội dung vi phạm bản quyền, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, (3) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền vi-rút hoặc các dữ liệu có hại khác, hoặc (4) liên hệ với người dùng Trang web khác hoặc các cá nhân khác qua email không được yêu cầu, điện thoại, gửi thư hoặc các phương thức liên lạc khác. Nếu bạn gửi, tải lên, đăng hoặc truyền các phản hồi hoặc dữ liệu như các ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, quy trình, bình luận, đề xuất hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hoặc Nội dung của Trang web (“Phản hồi”), những thông tin như vậy sẽ được coi là không bí mật và Harley-Davidson và các công ty con của mình sẽ không có nghĩa vụ nào với các thông tin đó. Bằng cách gửi, tải lên, đăng hoặc truyền các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi, bạn cấp cho Harley-Davidson và các công ty con của mình giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền và quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ và phân phối các Tài liệu gửi và Phản hồi cho mục đích kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, tiếp thị và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ và Nội dung kết hợp các Tài liệu gửi và Phản hồi đó. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các Tài liệu gửi mà bạn tạo ra hoặc yêu cầu đều được sao lưu đúng cách để bạn có thể truy cập vào đó trong trường hợp mất mát, hỏng hóc hoặc gián đoạn. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Harley-Davidson và các công ty con của mình, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn và đại lý tương ứng không gặp và không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại của bên thứ ba, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Tài liệu gửi bạn đăng hoặc cho phép đăng trên Trang web.

 

Harley-Davidson không đánh giá thường xuyên các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi đã đăng, nhưng có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo dõi và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Tài liệu hoặc Phản hồi được gửi trên Trang web. Bạn cấp cho Harley-Davidson và các công ty con quyền sử dụng tên mà bạn nhập liên quan đến bất kỳ Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào. Bạn đồng ý không sử dụng địa chỉ email sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc của các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào bạn gửi. Harley-Davidson và các công ty con của mình không nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào do bạn hoặc bên thứ ba gửi.

Tính chính xác và Tính toàn vẹn của Thông tin; Màu sắc

Mặc dù Harley-Davidson cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của Trang web, nhưng Harley-Davidson không tuyên bố, bảo hành hoặc đảm bảo bất kỳ điều gì liên quan đến tính đúng đắn hoặc chính xác của Trang web và Nội dung trên đó. Trang web có thể xuất hiện các lỗi đánh máy, lỗi không chính xác hoặc các lỗi khác, và các bên thứ ba có thể thực hiện việc bổ sung, xóa và thay thế đối với Trang web. Nếu như phát hiện điểm nào sai sót, vui lòng thông báo cho Harley-Davidson để kịp thời sửa chữa. Thông tin trên Trang web có thể được thay đổi hoặc cập nhập mà không cần thông báo. Ngoài ra, Harley-Davidson và các chi nhánh sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với thông tin hoặc Nội dung được đăng lên Trang web từ bất kỳ bên thứ ba nào không phải là chi nhánh của Harley-Davidson. Chúng tôi đã nỗ lực cải thiện việc hiển thị chính xác màu sắc của sản phẩm xuất hiện trên Trang web. Tuy nhiên, vì màu sắc thực tế mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào màn hình hiển thị của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ màu sắc nào xuất hiện trên màn hình đều chính xác. Trang web này có thể được truy cập bởi người dùng quốc tế và có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Harley-Davidson không có sẵn hoặc bị cấm ở quốc gia của bạn. Các tham chiếu như vậy không thể hiện rằng Harley-Davidson dự định cung cấp các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ như vậy ở quốc gia của bạn hoặc các sản phẩm đó có thể được sử dụng hợp pháp ở quốc gia của bạn. Harley-Davidson bảo lưu quyền không cần thông báo trước khi ngừng sản xuất bất kỳ mẫu xe, phụ tùng và phụ kiện, và các mặt hàng khác hoặc thay đổi thông số kỹ thuật bất kỳ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào. Xe cộ, phụ tùng và phụ kiện cũng như các mặt hàng khác được mô tả trên trang web này và những mặt hàng được chế tạo theo các thông số kỹ thuật được liệt kê ở đây chỉ được bán ở Hoa Kỳ.

 

Thông số kỹ thuật của xe và phụ kiện có thể khác nhau giữa các quốc gia tùy thuộc vào luật pháp địa phương, và một số mẫu xe và phụ kiện không có sẵn ở một số quốc gia nhất định. Lưu ý rằng nhiều quốc gia cấm nhập khẩu, đăng ký và/hoặc sử dụng các mẫu xe và phụ tùng không được chế tạo theo thông số kỹ thuật của quốc gia họ. Bạn phải kiểm tra với đại lý Harley-Davidson được ủy quyền tại địa phương để biết thông tin chi tiết về ứng dụng của bất kỳ phụ tùng, phụ kiện hoặc mẫu xe nào được liệt kê hoặc hiển thị trên trang web này.

Lỗi Đánh máy và Định giá Không chính xác

Trong trường hợp một sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê với mức giá không chính xác do lỗi đánh máy hoặc lỗi trong thông tin giá cả nhận được từ nhà cung cấp của chúng tôi, chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào được đặt cho sản phẩm/dịch vụ được liệt kê tại giá không chính xác. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy cho dù đơn đặt hàng đã được xác nhận hay chưa và thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã bị tính phí. Nếu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã bị tính phí mua hàng và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ lập tức cấp một khoản tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn với phần giá tiền không chính xác.

Chấp nhận Đơn hàng

Xin lưu ý rằng một số đơn đặt hàng thể hiện việc sử dụng Harley-Davidson và các dịch vụ của Harley-Davidson không đúng cách. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào vì bất kỳ lý do gì. Tài khoản của bạn cũng có thể bị hạn chế hoặc tạm dừng vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi. Để thuận tiện, bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi phương thức thanh toán của bạn được xác nhận, thông tin đơn đặt hàng được xác minh tính chính xác và đơn hàng của bạn được giao (ngoại trừ các đơn hàng, bao gồm cả đơn đặt hàng trước, được thanh toán bằng Thẻ Quà tặng Harley-Davidson  tính phí tại thời điểm bạn đặt hàng, không phải khi đơn hàng của bạn được chuyển đi). Một số tình huống có thể khiến đơn hàng của bạn bị hủy bao gồm bao gồm các giới hạn về số lượng hàng có sẵn, sự không chính xác hoặc sai sót trong thông tin sản phẩm hoặc giá cả, hoặc các vấn đề được bộ phận tín dụng và phòng tránh gian lận của chúng tôi xác định. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh hoặc thông tin bổ sung trước khi chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong đơn đặt hàng của bạn bị hủy hoặc nếu cần thêm thông tin để chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn bị hủy sau khi thẻ tín dụng (hoặc tài khoản thanh toán khác) của bạn đã bị tính phí, chúng tôi sẽ cấp một khoản tiền vào thẻ tín dụng của bạn (hoặc tài khoản thanh toán hiện hành khác) bằng số tiền phí.

Thanh toán Trực tuyến

Bạn có thể mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ ngay trên Trang web. Chúng tôi chấp nhận các thẻ tín dụng sau do các ngân hàng Hoa Kỳ phát hành: MasterCard®, Visa®, Discover® và Thẻ Harley-Davidson® Visa® , được phát hành tại Hoa Kỳ. Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia ND. Nếu tài khoản thẻ tín dụng đang được sử dụng cho một giao dịch, Harley Davidson phải có sự chấp nhận trước về khoản thanh toán đó. Nếu bạn đăng ký thanh toán định kỳ tự động, tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ được tính vào thẻ tín dụng mà bạn chỉ định trong giai đoạn thiết lập. Nếu bạn muốn chỉ định thẻ tín dụng khác hoặc nếu có sự thay đổi về thẻ tín dụng của mình, bạn phải thay đổi thông tin trực tuyến của mình. Trong khi chúng tôi xác minh thông tin thanh toán mới của bạn, khả năng thanh toán trực tuyến của bạn có thể tạm thời bị chậm.

 

Khi thực hiện thanh toán trực tuyến, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (i) các thông tin thẻ tín dụng bạn cung cấp đều trung thực, chính xác và đầy đủ, (ii) các khoản phí bạn phải chịu sẽ do công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn thực hiện, (iii) bạn sẽ thanh toán các khoản phí bản phải chịu trong số tiền đã đăng, bao gồm các khoản thuế hiện hành, và (iv) bạn là người đứng tên phát hành thẻ và được phép thực hiện mua hàng hoặc giao dịch khác với thẻ tín dụng và thông tin thẻ tín dụng liên quan.

Thuế Bán hàng

Nếu đơn đặt hàng của bạn có các mặt hàng chịu thuế, phí vận chuyển (nếu có) sẽ chỉ áp dụng cho các mặt hàng chịu thuế và có thể phải chịu thuế tùy thuộc vào luật tiểu bang của việc vận chuyển đến địa điểm.

 

Không tính thuế bán hàng khi mua thẻ quà tặng. Thuế bán hàng thích hợp sẽ được tính trên giao dịch mua hàng khi thẻ quà tặng được sử dụng.

Giới hạn Số lượng và Bán hàng của Đại lý

Harley-Davidson bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn số lượng mặt hàng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể được áp dụng cho các đơn hàng được đặt bởi cùng một tài khoản, cùng một thẻ tín dụng và cho cả các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho khách hàng nếu các giới hạn đó được áp dụng. Xin lưu ý rằng một số đơn đặt hàng thể hiện việc sử dụng Harley-Davidson và các dịch vụ của Harley-Davidson không đúng cách. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào vì bất kỳ lý do gì. Tài khoản của bạn cũng có thể bị hạn chế hoặc tạm dừng vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của chúng tôi. Harley-Davidson cũng có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, cấm bán hàng cho các đại lý hoặc người bán lại. Vì mục đích của Điều khoản Sử dụng này, việc bán lại được định nghĩa là mua hoặc có ý định mua bất kỳ (các) sản phẩm nào từ Harley-Davidson với mục đích tham gia vào hoạt động mua bán thương mại (các) sản phẩm đó với bên thứ ba.

Khiếu nại về vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại diện của họ và tin rằng bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi hoặc nội dung khác trên các trang web của Harley-Davidson vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỷ kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"). Xem Harley-Davidson, Inc. Chính sách đối với Nội dung được Gửi từ Người dùng.

Tuyên bố Từ chối Bảo hành

Harley-Davidson từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm hoặc khả năng bán hàng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm đối với trang web này và thông tin, đồ họa và tài liệu có trên đây.

 

Harley-Davidson không đảm bảo rằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trong trang web sẽ được sửa chữa. Trang web này, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có trong nó hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến trang web, được cung cấp "nguyên trạng, "với tất cả các lỗi, không có tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện rõ ràng hoặc được ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, về khả năng bán được hàng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, chất lượng thông tin, sự thích thú yên tĩnh và quyền sở hữu/không vi phạm. Harley-Davidson đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong, hoặc việc sử dụng sai hoặc diễn giải sai bất kỳ thông tin nào thu được qua trang web. Harley-Davidson không đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính kịp thời của thông tin thu được qua trang web.

 

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro cho việc sử dụng trang web này, các dịch vụ liên quan đến trang web và các trang web được liên kết. Harley-Davidson không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống sẽ không có vi rút, mã độc worm, trojan horses hoặc các chương trình phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầu đủ các quy trình để đáp ứng nhu cầu sao lưu và bảo mật dữ liệu của bạn. Bạn đồng ý rằng Harley-Davidson sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp từ bất kỳ loại mã nào như vậy. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và rủi ro cho việc sử dụng trang web và sử dụng Internet. 

Giới hạn Trách nhiệm Liên quan đến Việc sử dụng Trang web

Harley-Davidson và bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang web này sẽ không nhận và không chịu trách nhiệm với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, kéo theo, đặc biệt, làm ví dụ, trừng phạt, hoặc thiệt hại khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu, hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ cách thức tiếp cận trang web, các dịch vụ liên quan đến trang web, nội dung hoặc thông tin có trên trang web, và/hoặc các trang web được kiên kết, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm pháp lý, hoặc các học thuyết pháp lý nào khác và có hoặc không được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn khi không hài lòng với trang web, các dịch vụ liên quan đến trang web và/hoặc các trang web được liên kết là ngừng sử dụng trang web và/hoặc các dịch vụ đó.

Sự sửa đổi; Chung

Harley-Davidson bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web này, có hoặc không có lý do, và có hoặc không có thông báo. Trong trường hợp bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào bị tòa án tòa án hoặc cơ quan tài phán coi là không thể thi hành, thì các điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết để các Điều khoản Sử dụng này vẫn có hiệu lực và có ảnh hưởng đầy đủ. Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư cấu thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến vấn đề này giữa Harley-Davidson và bạn. Harley-Davidson có thể có toàn quyền sửa đổi Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng bằng cách cập nhập bài đăng này. Do đó, bạn nên truy cập định kỳ trang web này để xem Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư mới nhất. Các điều khoản nhất định của Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư có thể được thay thế bằng các Điều khoản Sử dụng được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể trong Trang web này.

Giải quyết Tranh chấp; Thỏa thuận Trọng tài

Chúng tôi sẽ làm việc với sự thiện chí để giải quyết bất kỳ vấn đề nào của bạn với Trang web, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ được đặt hàng hoặc mua thông qua Trang web, nếu bạn đưa vấn đề đó đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng có thể có một số trường hợp hiếm hoi chúng tôi không thể giải quyết vấn đề để làm hài lòng khách hàng.

 

Bạn và Harley-Davidson đồng ý rằng, trừ khi bị pháp luật cấm, các tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc bằng cách nào đó liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hai bên thay vì tại các tòa án có thẩm quyền chung . Đưa vụ kiện ra trọng tài ít nghiệm trọng hóa hơn khi đưa vụ kiện ra tòa. Trọng tài sử dụng trọng tài viên trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, và bị các tòa án cho là rất hạn chế. Trọng tài có thể có những phát hiện hạn chế hơn so với tòa án, tuy nhiên, chúng tôi đồng ý hợp tác với nhau để thống nhất phát hiện hợp lý về các vấn đề liên quan và số lượng khiếu nại. Các trọng tài viên có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự mà tòa án có thể phán quyết, nhưng làm như vậy, trọng tài viên sẽ áp dụng luật hiện hành về thiệt hại giống như vấn đề đã được đưa ra tòa án, bao gồm nhưng không giới hạn, luật về bồi thường thiệt hại được áp dụng bởi Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh việc giải thích và thực thi điều khoản này, đồng thời bạn và Harley-Davidson đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vụ kiện tập thể. Điều khoản trọng tài này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này và các mối quan hệ hợp đồng khác giữa bạn và Harley-Davidson.

 

Nếu bạn muốn khiếu nại chống lại Harley-Davidson, và do đó chọn đưa ra trọng tài, trước tiên bạn phải gửi cho Harley-Davidson một Thông báo bằng văn bản về khiếu nại của bạn qua thư xác nhận ("Thông báo"). Thông báo đến Harley-Davidson phải được gửi tới: Ban cố vấn, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Địa chỉ thông báo"). Nếu muốn khiếu nại chống lại bạn và do đó quyết định đưa ra trọng tài, Harley-Davidson sẽ gửi cho bạn qua thư xác nhận một Thông báo bằng văn bản tới địa chỉ gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ hoặc dữ liệu của chúng tôi. Thông báo, do bạn hay Harley-Davidson gửi, đều phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (b) đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể ("Nhu cầu"). Nếu bạn và Harley-Davidson không đạt được thỏa thuận giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc Harley-Davidson có thể đưa ra trọng tài hoặc nộp đơn kiện tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ. Trong quá trình xét xử, trọng tài viên sẽ không được biết số tiền đề nghị dàn xếp mà bạn hoặc Harley-Davidson đưa ra. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép một mẫu Thông báo và một biểu mẫu để đưa khiếu nại ra trọng tài trên trang www.adr.org của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Nếu bạn được yêu cầu nộp phí gửi khiếu nại, sau khi nhận được thông báo theo Địa chỉ thông báo rằng bạn đã đưa ra trọng tài, Harley-Davidson sẽ nhanh chóng hoàn trả cho bạn khoản thanh toán phí đó, trừ khi khiếu nại của bạn mất phí hơn US $10.000. Phán xét trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc Trọng tài Thương mại và Thủ tục Bổ sung cho Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (gọi chung là, "Quy tắc AAA") của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA"), như được Điều khoản sử dụng này sửa đổi, và sẽ do AAA quản lý. Bạn có thể truy cập www.adr.org, gọi điện AAA theo số 1-800-778-7879, hoặc gửi thư yêu cầu cho chúng tôi theo Địa chỉ thông báo để tìm hiểu các Quy tắc và Biểu mẫu của AAA. Trọng tài bị ràng buộc bởi các quy định trong Điều khoản Sử dụng này. Tất cả các vấn đề sẽ theo quyết định của trọng tài, bao gồm các vấn đề liên quan đến phạm vi và khả năng thực thi của các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả thỏa thuận trọng tài này. Trừ khi bạn và Harley-Davidson có thỏa thuận khác, các phiên xét xử trọng tài sẽ diễn ra tại quận (hoặc giáo xứ) theo địa chỉ thanh toán của bạn. (Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, các phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại quốc gia cư trú của bạn ở một địa điểm hợp lý thuận tiện cho bạn, nhưng sẽ vẫn tuân theo Quy tắc AAA bao gồm các quy tắc AAA liên quan đến lựa chọn trọng tài). Nếu khiếu nại của bạn từ dưới US $10.000, chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể chọn tiến hành xét xử trọng tài chỉ dựa trên các tài liệu được gửi cho trọng tài, thông qua một phiên điều trần qua điện thoại hay bởi một phiên điều trần trực tiếp do Quy tắc AAA thiết lập. Nếu khiếu nại của bạn vượt quá $10.000, Quy tắc AAA sẽ quyết định quyền điều trần. Dù tiến hành theo cách nào, trọng tài viên sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có lý do đủ để giải thích các vấn đề và kết luận cần thiết làm cơ sở cho phán quyết. Nếu trọng tài đưa ra cho bạn một phán quyết lớn hơn giá trị trong đề nghị dàn xếp bằng văn bản gần nhất của Harley-Davidson đưa ra trước chọn xét xử trọng tài (hoặc nếu Harley-Davidson không đưa ra đề nghị dàn xếp trước chọn xét xử trọng tài), Harley-Davidson sẽ trả cho bạn số tiền của phán quyết hoặc US $1.000, tùy số nào lớn hơn. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, Quy tắc AAA sẽ điều chỉnh việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, phí hành chính và phí trọng tài. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí của mình và phí luật sư, nếu có. Tuy nhiên, nếu bên nào thắng kiện theo luật định trả phí luật sư cho bên thắng kiện, hoặc nếu có một thỏa thuận bằng văn bản quy định việc thanh toán hoặc thu hồi phí pháp lý, trọng tài viên có thể đưa ra mức phí hợp lý cho bên thắng kiện, theo các tiêu chuẩn về phí chuyển dịch do luật định.

 

BẠN VÀ HARLEY-DAVIDSON ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH CÁC NHÂN CỦA BẠN VÀ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN TẬP THỂ TRONG BẤT KỲ THỦ TỤC ĐẠI DIỆN HOẶC TẬP THỂ CÓ MỤC ĐÍCH NÀO. Hơn nữa, trừ khi cả bạn và Harley-Davidson có thỏa thuận khác, trọng tài viên không được hợp nhất nhiều khiếu nại của một người với khiếu nại của bạn và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào. Trọng tài viên chỉ có thể đưa ra biện pháp khắc phục theo tuyên bố hoặc theo lệnh chỉ có lợi cho cá nhân bên tìm kiếm biện pháp khắc phục và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp khắc phục được bảo đảm theo khiếu nại cá nhân của bên đó.

 

Nếu một điều khoản cụ thể này được phát hiện là không thể thi hành, thì (a) toàn bộ điều khoản trọng tài này sẽ vô hiệu, nhưng các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng này vẫn có hiệu lực đầy đủ; và (b) quyền tài phán và địa điểm độc quyền cho bất kỳ khiếu nại nào sẽ thuộc các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Milwaukee, Wisconsin.

Dịch vụ

H-DConnect và tích hợp phương tiện Điều khoản sử dụng

Tháng 07 năm 2020

 

Các điều khoản và điều kiện sử dụng này ("Điều khoản sử dụng") này chi phối việc bạn sử dụng và nhận Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Ngoài ra, vui lòng tham khảo: (i) Chính sách Bảo mật của chúng tôi mô tả cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý trong quá trình cung cấp Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện và (ii) Điều khoản Sử dụng Ứng dụng di động  của chúng tôi chi phối việc sử dụng ứng dụng di động H-D , có thể tải xuống tạihttps://h-d.com/app (Ứng dụng di động"H-D ").

Việc tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và Điều khoản Sử dụng Ứng dụng di động H-D là điều kiện để bạn sử dụng và nhận Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng này và Điều khoản Sử dụng của Ứng dụng di động H-D , vui lòng không đăng ký Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

Chúng tôi Là Ai và Các Liên hệ với Chúng tôi

Trong Điều khoản Sử dụng này, "chúng tôi", "của chúng tôi", "chúng tôi", hoặc "Harley-Davidson" đề cập đến nhà cung cấp có liên quan của Dịch vụ H-D Connect trong khu vực pháp lý của bạn như sau:

 • nếu bạn là người dùng ở Hoa Kỳ: Công ty Mô tô Harley-Davidson, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208;
 • nếu bạn là người dùng ởCanada: Công ty Mô tô Harley-Davidson, 100 New Park Place, Suite 330, Vaughan, Ontario, Canada L4K 0H9;
 • nếu bạn là người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc Thụy Sỹ: Nhà bán lẻ Harley-Davidson B.V., 29 Verrijn Stuartlaan, Rijswijk, 2288 EK, Hà Lan; và
 • nếu bạn là người dùng ởbất kỳ khu vực pháp lý khác: Công ty Mô tô Harley-Davidson, 3700 W Juneau Ave, Milwaukee, WI 53208.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng tham khảo trang Liên hệ với Chúng tôi tại https://www.harley-davidson.com/contact.Trừ khi bạn cho chúng tôi biết cách thức khác, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn theo chi tiết liên hệ mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

Đăng ký 

Để [đăng ký / đăng nhập] Dịch vụ H-D Connect Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, bạn cần: 

 • tạo một tài khoản Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://www.harley-davidson.com/,   ("Trang"); 
 •  và tải xuống Ứng dụng di động H-D ; và 
 • hoàn tất [đăng ký / luồng đăng nhập] trên Ứng dụng di động H-D .  

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc hỗ trợ thiết lập và đăng ký tài khoản, vui lòng truy cập https://www.h-d.com/connect, hoặc tham khảo trang Liên hệ với chúng tôi trên Trang web.

 

Chúng tôi có toàn quyền bảo lưu các quyền, từ chối các đăng ký Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện bất kỳ với những lý do hợp lý. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do từ chối hợp lý đó.

Hủy bỏ và đình chỉ 

Bạn có thể hủy việc sử dụng Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện bất cứ lúc nào bằng cách truy cập mục "Quản lý dịch vụ" trong tài khoản Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiệnhttps://www.harley-davidson.com/.

 

We có thể hủy bỏ hoặc đình chỉnh dịch vụ của bạn và/hoặc truy cập Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện vì bất kỳ lý do hợp lý nào, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản, chính sách hoặc hướng dẫn nào khác được đề cập ở đây; (b) lý do khả năng thương mại; (c) các vấn đề kỹ thuật không mong muốn hoặc sự cố với Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện; (d) các mối đe dọa và lo ngại về an ninh; (e) do bạn không cập nhật phần mềm cần thiết cho Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện; (f) bạn bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp; (g) thu hồi, bán hoặc chuyển nhượng phương tiện bị nghi ngờ khác; (h) bạn chuyển địa điểm ra ngoài vùng phủ sóng địa lý của Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện; hoặc (i) những bất thường liên quan đến Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Khi thực hiện hủy đăng ký, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn một cách hợp lý. 

Dịch vụ

 H-D Connect và tích hợp phương tiện bao gồm các tính năng cụ thể sau đây:

 • Cập nhật Phần mềm Chương trình cơ sở qua mạng;
 • Dịch vụ Dữ liệu vị trí, bao gồm Theo dõi xe bị đánh cắp;
 • Sở thích người dùng;
 • Dữ liệu tình trạng xe; và
 • Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ chương trình cơ sở qua mạng 

Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện dựa vào việc sử dụng phần mềm được cài đặt trên xe của bạn. Phần mềm được cấp phép, không bán và thỉnh thoảng có thể cần được cập nhật hoặc thay đổi. Bạn đồng ý rằng khi cần thiết chúng tôi có thể cung cấp các bản cập nhật hoặc thay đổi phần mềm cho xe của bạn. Đó có thể là các bản cập nhật tính năng hoặc bản cập nhật cần thiết cho các mục đích bảo mật hoặc an toàn. Đối với tất cả các bản cập nhật, sẽ có thông báo cho bạn biết bạn có một khoảng thời gian nhất định để bắt đầu cài đặt bản cập nhật. Nếu bạn không hoàn tất cập nhật trong thời gian đó, Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện có thể tạm thời bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không nhận được dữ liệu Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện qua Ứng dụng di động H-D  cho đến khi hoàn tất quá trình cập nhật yêu cầu. Nếu xác định đó là một bản cập nhật quan trọng, chúng tôi sẽ tự động cài đặt bản cập nhật sau khi động cơ không hoạt động trong một khoảng thời gian quy định.

 

Xin lưu ý rằng việc cập nhật hoặc thay đổi phần mềm có thể ảnh hưởng đến dữ liệu được lưu trữ trên Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Xin lưu ý rằng trong quá trình cập nhật phần mềm, xe của bạn sẽ tạm thời không hoạt động cho đến khi quá trình này hoàn tất.

 

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn phát hiện có sự cố nào với Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện sau khi cập nhật phần mềm.

Dữ liệu vị trí

Để cung cấp Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí xe của bạn như được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn rút lại sự đồng ý cho phép Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện thu thập dữ liệu vị trí xe của mình phù hợp với các quyền bạn hiện có theo Chính sách Bảo mật, bạn có thể hủy Đăng ký H-D Connect và tích hợp phương tiện để tắt chức năng này. Việc bạn hủy đăng ký Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện sẽ khiến tất cả các dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, bao gồm các dịch vụ dữ liệu vị trí không khả dụng.

Dịch vụ theo dõi xe bị đánh cắp

Một tính năng chính của Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện dựa trên dữ liệu vị trí là dịch vụ "Theo dõi xe bị đánh cắp". Để kích hoạt dịch vụ Theo dõi xe bị đánh cắp, bạn nên đặt xe của mình ở chế độ "Xe bị đánh cắp" trên Ứng dụng di động H-D. Vui lòng tham khảo trang Câu hỏi thường gặp tại https://www.h-d.com/connect để biết thêm chi tiết.

 

Khi xe của bạn được đặt ở chế độ Xe bị đánh cắp, hệ thống của chúng tôi sẽ cố gắng thường xuyên thu thập dữ liệu vị trí xe của bạn. Không đăng ký  H-D Connect và tích hợp phương tiện nếu bạn không muốn dữ liệu vị trí của mình theo cách bị thu thập như vậy.

 

Bạn thừa nhận rằng dịch vụ Theo dõi xe bị đánh cắp có thể không phải lúc nào cũng theo dõi chính xác vị trí xe của bạn, vui lòng xem Giới hạn dịch vụ dưới đây. Ngoài ra, dịch vụ Theo dõi xe bị đánh cắp chỉ nhằm mục đích hỗ trợ thông báo cho bạn về khả năng xe bị đánh cắp và có khả năng hỗ trợ tìm lại xe. Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện không ngăn chặn xe hoặc thiết bị xe bị đánh cắp hoặc bảo vệ xe khỏi hư hỏng hoặc mất mát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác mà bạn có thể phải chịu khi xe bị đánh cắp và khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật về khi bị đánh cắp xe.

Cài đặt xe

Trong mục "Cài đặt xe" của Ứng dụng di động H-D bạn sẽ có thể kiểm soát các loại thông báo nhận được và cách nhận các thông báo đó. Trong đó có các quyền: (i) "Chia sẻ xe" - xem và chỉnh sửa thông tin chi tiết về xe của bạn (bao gồm cả số VIN), (ii) "Cảnh báo xe" - xem và chỉnh sửa tùy chọn của bạn cho các phần hiện có về tình trạng xe; (iii)"Thông báo bảo mật" - chọn tùy chọn thông báo cho các cài đặt liên quan đến bảo mật xe (iv) "Chia sẻ tài khoản" - giúp bạn cho phép người dùng khác có Hồ sơ hợp nhất H-D xem thông tin xe của bạn khi họ đăng nhập vào Ứng dụng di động H-D sử dụng Hồ sơ hợp nhất H-D.

Dữ liệu tình trạng xe

Dữ liệu kiểm tra tình trạng xe mà chúng tôi cung cấp chỉ giới hạn ở những thông tin cụ thể của xe có thể được thu thập từ xa. Loại thống kê và điểm dữ liệu sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu xe   và có thể bao gồm dữ liệu như công tơ mét, mức nhiên liệu, tình trạng ắc quy, áp suất lốp, chế độ lái xe, tình trạng sạc và lịch bảo trì. Bạn có thể kiểm soát và đặt thông báo cảnh báo liên quan đến các điểm dữ liệu này. 

 

Ngoài ra, lưu ý rằng bạn sẽ cần cập nhật thủ công "Lịch bảo trì" sau một dịch vụ.

 

Cuối cùng, bạn thừa nhận rằng sự hạn chế của dữ liệu kiểm tra tình trạng xe, dữ liệu này cung cấp hình chụp nhanh thông tin một chiếc xe cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Tính năng kiểm tra tình trạng xe không thay thế cũng không bổ sung cho việc bảo dưỡng xe định kỳ hoặc không liên tục. Vui lòng tham khảo ý kiến đại lý của bạn về các vấn đề bảo dưỡng xe. Chúng tôi không hứa sẽ phát hiện tất cả các tình trạng xe. Đặc biệt, Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện có thể bị cản trở nếu xe của bạn không hoạt động tốt, đã bị hư hỏng hoặc sửa chữa, hoặc do các chướng ngại vật như đồi núi, nhà cao tầng, đường hầm, thời tiết, hư hỏng xe, mạng không dây hoặc hỏng điện, tắc nghẽn hoặc kẹt xe. Chúng tôi và các nhà khai thác mạng và vận hành hệ thống không hứa hẹn sẽ cung cấp Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện không bị gián đoạn.

Hỗ trợ khách hàng, Hỏi đáp hoặc Khiếu nại

Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp Dịch vụ  H-D Connect và kết hợp phương tiện với kỹ năng và sự tận tâm hợp lý. Tuy nhiên, nếu thấy có vấn đề Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện hoặc có thắc mắc, câu hỏi hay khiếu nại nào về Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện vui lòng tham khảo trang Câu hỏi thường gặp tại https://www.h-d.com/connect, liên hệ với chúng tôi tại https://www.harley-davidson.com/contact.

Giới hạn dịch vụ

Phạm vi: Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện được cung cấp ở một số quốc gia trên thế giới. Nhấp vàođây để xem danh sách các quốc gia hiện có Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện.

 

Mạng di động: Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện dựa trên các mạng truyền thông không dây và hệ thống định vị vệ tinh. Các mạng và hệ thống này do các bên thứ ba vận hành. Harley-Davidson không thể đảm bảo các mạng và hệ thống này có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, dịch vụ có thể bị gián đoạn ở vùng sâu vùng xa hoặc không gian kín. Ngoài ra, các mạng và hệ thống đó có thể thay đổi và phát triển về công nghệ. Hệ thống được lắp đặt trong xe của bạn có thể không phải lúc nào cũng tương thích với các mạng và hệ thống của bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng để truy cập Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện qua Ứng dụng di động H-D, thiết bị cài đặt Ứng dụng di động H-Dsẽ yêu cầu kết nối mạng và bạn chịu trách nhiệm và tự trả phí mua kết nối mạng đó.

 

Hệ thống điện: Xin lưu ý rằng xe của bạn phải có hệ thống điện hoạt động, bao gồm cả nguồn ắc quy đủ để vận hành Bộ Điều khiển Viễn thông (TCU), để Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện hoạt động.

 

Thời gian ngừng bảo trì: Dù sẽ luôn tìm cách giảm thiểu gián đoạn, nhưng đôi khi chúng tôi có thể phải tạm dừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng hoặc, Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện để giải quyết các vấn đề hệ thống, vấn đề với tài khoản của bạn hoặc các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, khả năng sử dụng hoặc bảo mật của Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

Thu phí xe

Bạn phải cho chúng tôi biết khi nào bạn bán hoặc chuyển nhượng xe của mình để chúng tôi có thể ngừng Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện cho chiếc xe đó và để chúng tôi có thể ngừng thu phí bạn cho những dịch vụ đó. Bạn thừa nhận rằng pháp luật có thể cấm theo dõi người mua thứ cấp hoặc người dùng bên thứ ba của chiếc xe.  

Người dùng khác

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả người dùng xe của bạn. Bạn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với mọi hoạt động của người sử dụng xe của bạn, bao gồm cả việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

Quyền sở hữu Dịch vụ H-D H-D Connect và tích hợp phương tiện

Tất cả tài liệu được cung cấp như một phần của Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện là tài sản của Harley-Davidson hoặc các công ty con. Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và luật bản quyền quốc tế, quyền của tác giả, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác hoặc các luật tương đương ở mọi nơi trên thế giới. Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn các tệp, tài liệu, văn bản, ảnh, hình ảnh, âm thanh và video, và các tài liệu được truy cập thông qua hoặc được cung cấp để sử dụng hoặc tải xuống qua Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện ("Nội dung") có thể không sao chép, phân phối, sửa đổi, tái sản xuất, xuất bản hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, ngoại trừ cho các mục đích được Harley-Davidson ủy quyền hoặc chấp thuận bằng văn bản, bao gồm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho Harley-Davidson hoặc các công ty con, hoặc liên quan đến mối quan hệ kinh doanh với Harley-Davidson hoặc các công ty con của mình. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để bao bọc hoặc liên kết sâu đến các tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, Nội dung hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm; hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Harley-Davidson hoặc một trong các công ty con mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn chỉ có thể xem, sao chép, in và sử dụng Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn và miễn là: (1) Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và phi thương mại; (2) không có Nội dung nào được sửa đổi; và (3) Nội dung được sử dụng, sao chép hoặc phân phối tách biệt khỏi văn bản kèm theo hoặc tách biệt khỏi bản quyền, quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác. Không có nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là trao bằng ngụ ý, không phủ nhận hoặc các giấy phép hoặc quyền cấp khác để sử dụng các bằng sáng chế, bản quyền, quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của Harley-Davidson hoặc các công ty con hoặc các bên thứ ba , ngoại trừ được nêu rõ ràng ở đây.

Khiếu nại về vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ có trụ sở tại Hoa Kỳ và tin rằng bất kỳ nội dung nào do người dùng gửi hoặc nội dung khác được cung cấp qua Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện đều vi phạm bản quyền của bạn theo luật Hoa Kỳ, bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỷ kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách của chúng tôi cho Nội dung do Người dùng gửi tại đây: https://www.harley-davidson.com/usercontent ("Chính sách Nội dung Người dùng H-D").

Bảo mật

Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm tính bảo mật của Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn, (a) truy cập dữ liệu không dành cho người dùng đó hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản người dùng không được phép truy cập; (b) cố thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được phép thích hợp; (c) cố can thiệp vào dịch vụ đối với những người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách gửi vi-rút đến Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, thực hiện tấn công Từ chối dịch vụ, quá tải, "tràn ngập," "thư rác," " bom thư" hoặc "sự cố;" (d) gửi email không theo yêu cầu, bao gồm các chương trình khuyến mãi và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ; hoặc (e) giả mạo các tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong các email hoặc bài đăng nhóm tin tức. Nếu vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Harley-Davidson sẽ điều tra các trường hợp có thể liên quan đến các vi phạm đó và có liên quan, và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó. Bạn đồng ý không sử dụng các thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện.

Có thể giám sát quyền truy cập vào Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện như mô tả trong Thông báo bảo mật của chúng tôi.

Đôi khi, Dịch vụ

 

 H-D Connect và tích hợp phương tiện có thể không khả dụng do lỗi cơ khí, viễn thông, phần mềm, phần cứng và nhà cung cấp bên thứ ba. Tuy Harley-Davidson sẽ nỗ lực hợp lý để giảm thiểu gián đoạn, nhưng Harley-Davidson không thể kiểm soát thời điểm ngừng hoạt động như vậy có thể xảy ra và không thể kiểm soát khoảng thời gian ngừng hoạt động đó.

Bảo vệ bằng mật khẩu

Việc truy cập vào Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện yêu cầu ID và mật khẩu người dùng. Bạn đồng ý truy cập Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện chỉ bằng ID và mật khẩu người dùng do Harley-Davidson cung cấp cho bạn. Bạn đồng ý thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của ID và mật khẩu người dùng của mình, và không chia sẻ hoặc tiết lộ ID hoặc mật khẩu người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các liên kết của bên thứ ba

Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện có thể chứa các liên kết đến các trang web của các đại lý Harley-Davidson. Các đại lý Harley-Davidson là những doanh nghiệp độc lập và không phải là đại lý độc quyền của Harley-Davidson. Harley-Davidson không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, hoạt động hoặc hiệu suất của các trang web của các đại lý Harley-Davidson, hoặc của bên thứ ba khác có thể được truy cập từ Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Khi bạn truy cập trang web không phải của Harley-Davidson, vui lòng hiểu rằng trang đó độc lập với Harley-Davidson, và rằng Harley-Davidson không có quyền kiểm soát nội dung hay hoạt động của trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web không phải của Harley-Davidson không có nghĩa là Harley-Davidson xác nhận hoặc có trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web được liên kết.

Bản quyền và Thương hiệu của Bên thứ ba

Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện có thể có các tham chiếu đến thương hiệu của bên thứ ba và các bản sao tài liệu của bên thứ ba đã đăng ký bản quyền hoặc quyền tác giả, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc tham chiếu đến các sản phẩm, quy trình, ấn phẩm, dịch vụ hoặc chào hàng của bất kỳ bên thứ ba nào theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hoặc cách khác không nhất thiết cấu thành hoặc ám chỉ sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Harley-Davidson.

Gửi tài liệu, Đánh giá, Phản hồi và Bài đăng khác

Nếu bạn gửi, tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc tệp nào qua Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện(("Gửi tài liệu"), bạn đồng ý tuân thủ Chính sách nội dung người dùng H-D và đồng ý không (1) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền tải các nội dung phỉ báng, lạm dụng, bôi nhọ, bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, quấy rối, gian lận, khiêu dâm hoặc có hại hoặc có thể khuyến khích hành vi phạm tội hoặc phi đạo đức, (2) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền tải các nội dung vi phạm bản quyền, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, (3) gửi, tải lên, đăng hoặc truyền vi-rút hoặc các dữ liệu có hại khác, hoặc (4) liên hệ với người dùng Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện khác hoặc các cá nhân khác qua email không được yêu cầu, điện thoại, gửi thư hoặc các phương thức liên lạc khác. Nếu bạn gửi, tải lên, đăng hoặc truyền các phản hồi hoặc dữ liệu như các ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật, quy trình, bình luận, đề xuất hoặc câu hỏi liên quan đến Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, các sản phẩm, dịch vụ hoặc Nội dung của Harley-Davidson ("Phản hồi"), những thông tin như vậy sẽ được coi là không bí mật và Harley-Davidson và các công ty con của mình sẽ không có nghĩa vụ giữ bí mật Phản hồi đó theo nghĩa vụ của chúng tôi trong Thông báo Bảo mật. Bằng cách gửi, tải lên, đăng hoặc truyền các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi, bạn cấp cho Harley-Davidson và các công ty con của mình giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền và quyền sử dụng, tái sản xuất, tiết lộ và phân phối các Tài liệu gửi và Phản hồi cho mục đích kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát triển, tiếp thị và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ và Nội dung kết hợp các Tài liệu gửi và Phản hồi đó, tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi trong Thông Bảo mật. Nếu bạn muốn đảm bảo tính khả dụng liên tục của các Tài liệu gửi, vui lòng thực hiện các bước để sao lưu các Tài liệu gửi vì chúng tôi không thể đảm bảo rằng các Tài liệu gửi sẽ tiếp tục khả dụng.

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Harley-Davidson và các công ty con của mình, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn và đại lý tương ứng không gặp và không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại của bên thứ ba, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến các Tàu liệu gửi bạn đăng hoặc cho phép đăng qua Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

 

Harley-Davidson không thường xuyên xem xét các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi đã đăng, nhưng bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) giám sát và chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào được gửi qua Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện nơi các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi đó vi phạm Chính sách Nội dung Người dùng H-D hoặc vì lý do hợp lệ nào khác. Bạn cấp cho Harley-Davidson và các công ty con quyền sử dụng tên mà bạn nhập liên quan đến các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào, tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi trong Thông báo bảo mật. Bạn đồng ý không sử dụng địa chỉ email sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc của các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào bạn gửi. Tùy vào nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng này và pháp luật hiện hành, Harley-Davidson và các công ty con của mình không nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các Tài liệu gửi hoặc Phản hồi nào do bạn hoặc bên thứ ba gửi.

Tính chính xác và toàn vẹn của thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của các Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Tuy nhiên, dù chúng tôi đã nỗ lực một cách hợp lý, có khả năng Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện vẫn có các điểm không chính xác hoặc các lỗi khác và các bên thứ ba có thể bổ sung, xóa và thay đổi trái phép Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Nếu như phát hiện điểm nào sai sót, vui lòng thông báo cho Harley-Davidson để kịp thời sửa chữa. Nếu có những thay đổi trong Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phượng tiện khiến việc sử dụng dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện của bạn bị thay đổi nghiêm trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua trang web, ứng dụng hoặc email. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật những thông tin khác trong Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện theo thời gian mà không cần thông báo. Ngoài ra, trong phạm vi pháp luật cho phép, dù luôn nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin và Nội dung phù hợp trên trang web và Ứng dụng của mình, Harley-Davidson và các công ty con sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với thông tin hoặc Nội dung được truy cập qua Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện do bất kỳ bên thứ ba nào không phải Harley-Davidson đăng.

Từ chối bảo đảm

Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện bằng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, đạt được các kết quả dự kiến, hoạt động không gián đoạn hay không có lỗi.

 

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép và trừ khi được quy định rõ ràng khác trong Điều khoản sử dụng này, Harley-Davidson từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về chất lượng tốt, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp với một mục đích cụ thể và không vi phạm Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện.

 

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hay giới hạn các bảo đảm hàm ý hoặc các giới hạn các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Harley-Davidson sẽ không nhận và không chịu trách nhiệm với các thiệt hại trực tiếp vượt quá mức phí $150  và Harley-Davidson sẽ không chịu trách nhiệm với các thiệt hại, gián tiếp, ngẫu nhiên, kéo theo, đặc biệt, làm gương, trừng phạt hoặc thiệt hại khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm pháp lý, hoặc các lý thuyết pháp lý nào khác và có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, giải pháp duy nhất khi bạn không hài lòng với Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện là ngừng sử dụng Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện. Khi luật địa phương hiện hành yêu cầu, những điều trên không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong, thương tật cá nhân hoặc trình bày sai sự thật do chúng tôi sơ suất hoặc các tổn thất khác mà pháp luật không cho phép chúng tôi làm như vậy  

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Harley-Davidson sẽ không nhận và không chịu trách nhiệm với các thiệt hại trực tiếp vượt quá mức phí bạn đã trả cho Dịch vụ H-D Connect trong 12 tháng trước hoặc $150, tùy mức nào lớn hơn và sẽ không chịu trách nhiệm với các thiệt hại, gián tiếp, ngẫu nhiên, kéo theo, đặc biệt, làm gương, trừng phạt hoặc thiệt hại khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ H-D Connect, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm pháp lý, hoặc các lý thuyết pháp lý nào khác và có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay không. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, giải pháp duy nhất khi bạn không hài lòng với Dịch vụ H-D Connect là ngừng sử dụng Dịch vụ H-D Connect. Khi luật địa phương hiện hành yêu cầu, những điều trên không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong, thương tật cá nhân hoặc trình bày sai sự thật do chúng tôi sơ suất hoặc các tổn thất khác mà pháp luật không cho phép chúng tôi làm như vậy.

Các bản sửa đổi; Chung

Trong tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác tuyên bố tuyên bố không thể thi hành Điều khoản sử dụng nào đó, chúng tôi sẽ hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết để các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Các Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng ứng dụng di động và Chính sách Bảo mật này cấu thành toàn bộ thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ H-DConnect và tích hợp phương tiện giữa bạn và Harley-Davidson. Harley-Davidson có thể có toàn quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng ứng dụng di động và Chính sách bảo mật này. Khi ban hành Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng ứng dụng dành di động hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi, chúng tôi sẽ đăng các tài liệu sửa đổi đó trên trang Web.

Giải quyết tranh chấp; Trọng tài

Khi bạn gặp vấn đề với Dịch vụ  H-D Connect và tích hợp phương tiện báo với bộ phận dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ làm việc thiện chí để giải quyết các vấn của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng có thể có một số trường hợp hiếm hoi chúng tôi không thể giải quyết vấn đề để làm hài lòng khách hàng.

 

Thỏa thuận này được điều chỉnh và tuân theo luật nội bộ của Bang Wisconsin mà không có hiệu lực đối với các lựa chọn hoặc xung đột của điều khoản pháp luật hay quy định.

 

Bạn và Harley-Davidson đồng ý rằng, trừ khi bị pháp luật cấm, các tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc bằng cách nào đó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ H-D Connect và tích hợp phương tiện, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hai bên thay vì tại các tòa án có thẩm quyền chung. Đưa vụ kiện ra trọng tài ít nghiệm trọng hóa hơn khi đưa vụ kiện ra tòa. Trọng tài sử dụng trọng tài viên trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, và bị các tòa án cho là rất hạn chế. Trọng tài có thể có những phát hiện hạn chế hơn so với tòa án, tuy nhiên, chúng tôi đồng ý hợp tác với nhau để thống nhất phát hiện hợp lý về các vấn đề liên quan và số lượng khiếu nại. Các trọng tài viên có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự mà tòa án có thể phán quyết, nhưng làm như vậy, trọng tài viên sẽ áp dụng luật hiện hành về thiệt hại giống như vấn đề đã được đưa ra tòa án, bao gồm nhưng không giới hạn, luật về bồi thường thiệt hại được áp dụng bởi Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn đồng ý rằng Đạo luật Trọng tài Liên bang Hoa Kỳ điều chỉnh việc giải thích và thực thi điều khoản này, đồng thời bạn và Harley-Davidson đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vụ kiện tập thể. Điều khoản trọng tài này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Điều khoản Sử dụng này và các mối quan hệ hợp đồng khác giữa bạn và Harley-Davidson.

 

Nếu bạn muốn khiếu nại chống lại Harley-Davidson và do đó chọn đưa ra trọng tài, trước tiên bạn phải gửi cho Harley-Davidson một Thông báo bằng văn bản về khiếu nại của bạn qua thư xác nhận ("Thông báo"). Thông báo đến Harley-Davidson phải được gửi tới: Ban cố vấn, Harley-Davidson, Inc., 3700 W. Juneau Ave., Milwaukee, WI 53208 ("Địa chỉ thông báo"). Nếu muốn khiếu nại chống lại bạn và do đó quyết định đưa ra trọng tài, Harley-Davidson sẽ gửi cho bạn qua thư xác nhận một Thông báo bằng văn bản tới địa chỉ gần đây nhất mà chúng tôi có trong hồ sơ hoặc dữ liệu của chúng tôi. Thông báo, do bạn hay Harley-Davidson gửi, đều phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp; và (b) đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể ("Nhu cầu"). Nếu bạn và Harley-Davidson không đạt được thỏa thuận giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc Harley-Davidson có thể đưa ra trọng tài hoặc nộp đơn kiện tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ. Trong quá trình xét xử, trọng tài viên sẽ không được biết số tiền đề nghị dàn xếp mà bạn hoặc Harley-Davidson đưa ra. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép một mẫu Thông báo và một biểu mẫu để đưa khiếu nại ra trọng tài trên trang www.adr.org của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Nếu bạn được yêu cầu nộp phí gửi khiếu nại, sau khi nhận được thông báo theo Địa chỉ thông báo rằng bạn đã đưa ra trọng tài, Harley-Davidson sẽ nhanh chóng hoàn trả cho bạn khoản thanh toán phí đó, trừ khi khiếu nại của bạn mất phí hơn US $10.000. Phán xét trọng tài sẽ được điều chỉnh bởi Quy tắc Trọng tài Thương mại và Thủ tục Bổ sung cho Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (gọi chung là, "Quy tắc AAA") của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA"), như được Điều khoản sử dụng này sửa đổi, và sẽ do AAA quản lý. Bạn có thể truy cập www.adr.org, gọi điện AAA theo số 1-800-778-7879, hoặc gửi thư yêu cầu cho chúng tôi theo Địa chỉ thông báo để tìm hiểu các Quy tắc và Biểu mẫu của AAA. Trọng tài bị ràng buộc bởi các quy định trong Điều khoản Sử dụng này. Tất cả các vấn đề sẽ theo quyết định của trọng tài, bao gồm các vấn đề liên quan đến phạm vi và khả năng thực thi của các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả thỏa thuận trọng tài này. Trừ khi bạn và Harley-Davidson có thỏa thuận khác, các phiên xét xử trọng tài sẽ diễn ra tại quận (hoặc giáo xứ) theo địa chỉ thanh toán của bạn. (Nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, các phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại quốc gia cư trú của bạn ở một địa điểm hợp lý thuận tiện cho bạn, nhưng sẽ vẫn tuân theo Quy tắc AAA bao gồm các quy tắc AAA liên quan đến lựa chọn trọng tài). Nếu khiếu nại của bạn từ dưới US $10.000, chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể chọn tiến hành xét xử trọng tài chỉ dựa trên các tài liệu được gửi cho trọng tài, thông qua một phiên điều trần qua điện thoại hay bởi một phiên điều trần trực tiếp do Quy tắc AAA thiết lập. Nếu khiếu nại của bạn vượt quá $10.000, Quy tắc AAA sẽ quyết định quyền điều trần. Dù tiến hành theo cách nào, trọng tài viên sẽ đưa ra một quyết định bằng văn bản có lý do đủ để giải thích các vấn đề và kết luận cần thiết làm cơ sở cho phán quyết. Nếu trọng tài đưa ra cho bạn một phán quyết lớn hơn giá trị trong đề nghị dàn xếp bằng văn bản gần nhất của Harley-Davidson đưa ra trước chọn xét xử trọng tài (hoặc nếu Harley-Davidson không đưa ra đề nghị dàn xếp trước chọn xét xử trọng tài), Harley-Davidson sẽ trả cho bạn số tiền của phán quyết hoặc $1.000, tùy số nào lớn hơn. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, Quy tắc AAA sẽ điều chỉnh việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, phí hành chính và phí trọng tài. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí của mình và phí luật sư, nếu có. Tuy nhiên, nếu bên nào thắng kiện theo luật định trả phí luật sư cho bên thắng kiện, hoặc nếu có một thỏa thuận bằng văn bản quy định việc thanh toán hoặc thu hồi phí pháp lý, trọng tài viên có thể đưa ra mức phí hợp lý cho bên thắng kiện, theo các tiêu chuẩn về phí chuyển dịch do luật định.

 

Bạn và Harley-Davidson đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể đưa ra các khiếu nại chống lại bên kia với tư cách cá nhân của bạn và không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục đại diện hoặc tập thể có mục đích nào. Hơn nữa, trừ khi cả bạn và Harley-Davidson có thỏa thuận khác, trọng tài viên không được hợp nhất nhiều khiếu nại của một người với khiếu nại của bạn và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng đại diện hoặc tập thể nào. Trọng tài viên chỉ có thể đưa ra biện pháp khắc phục theo tuyên bố hoặc theo lệnh chỉ có lợi cho cá nhân bên tìm kiếm biện pháp khắc phục và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp khắc phục được bảo đảm theo khiếu nại cá nhân của bên đó.

 

Nếu một điều khoản cụ thể này được phát hiện là không thể thi hành, thì (a) toàn bộ điều khoản trọng tài này sẽ vô hiệu, nhưng các điều khoản còn lại của Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực đầy đủ; và (b) quyền tài phán và địa điểm độc quyền cho bất kỳ khiếu nại nào sẽ thuộc các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Milwaukee, Wisconsin.

 

Nếu bạn là người tiêu dùng bên ngoài Hoa Kỳ, bạn cũng không hề bị tước đi bất kỳ sự bảo vệ nào theo luật của khu vực tài phán nơi bạn sinh sống, bao gồm cả nơi luật yêu cầu bạn có quyền đưa khiếu nại ra tòa án địa phương trong khu vực pháp lý đó.