1

Quỹ Harley-Davidson

 

Chúng tôi tài trợ

  • Tổ chức từ thiện hợp lệ theo quy định tại điểm 501(c)(3) hoặc các tổ chức hợp lệ theo quy định tại điểm 170(c)
  • Các chương trình về Giáo dục, Y tế hoặc Môi trường
  • Các tổ chức đang hỗ trợ cộng đồng tại nơi chúng tôi có cơ sở

Chúng tôi tài trợ

  • Cá nhân
  • Các chương trình về chính trị hoặc ứng viên tranh cử
  • Quỹ khen thưởng
  • Các đội thể thao
  • Các tổ chức tôn giáo (trừ tổ chức tham gia vào một dự án lớn mang lại lợi ích đáng kể cho cộng đồng)
  • Các cuộc hội thảo hoặc chiến dịch gây vốn