TCHERNAVIA ROCKER

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự

 

Tchernavia Rocker là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự của Harley-Davidson, Inc.  Trong cương vị này, Tchernavia đứng trong hàng ngũ lãnh đạo điều hành cũng như là đại diện công ty và cố vấn cho Ủy ban Nhân sự, Hội đồng quản trị của Harley-Davidson Inc. Cô chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược và dẫn dắt việc triển khai chiến lược nhân sự của tổ chức, đặc biệt trong các lĩnh vực về hiệu quả tổ chức, giá trị và kinh nghiệm của nhân sự, lập kế hoạch kế nhiệm, quản lý tài năng, quản lý tổ chức và hiệu suất, phát triển lãnh đạo, bồi thường và lợi ích, quan hệ lao động và tham gia toàn cầu, với đội ngũ khoảng 200 chuyên gia về nguồn nhân lực trên toàn cầu.

Từ năm 2000, Tchernavia đã phục vụ Harley-Davidson qua nhiều vai trò lãnh đạo nhân sự khác nhau phụ trách mảng nhân sự của bộ phận kinh doanh bao gồm phát triển tổ chức, quản lý thay đổi, quan hệ lao động, quan hệ nhân viên, quản lý tài năng, đào tạo nhân viên, quản lý hiệu suất, đa dạng, HRIS, an toàn, và sức khoẻ nghề nghiệp cũng như lập kế hoạch nhân sự chiến lược.  Quá trình công tác trước đây cô đã nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo về nhân sự và hoạt động khác nhau tại công ty Goodyear Dunlop North America Tire Inc. cũng như các tổ chức khác trong ngành y tế.

Cô hiện đang làm việc trong Ban giám đốc của nhóm Hướng đạo Nữ ở Đông Nam Wisconsin và Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Marcus đồng thời là thành viên của Viện Chính sách Nhân sự, Hiệp hội Quản lý Nhân sự và Hiệp hội Quản trị Nhân sự Quốc gia Hoa Kỳ. Trước đây, cô từng là thành viên Hội đồng Quản trị của một số tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm Next Door và Đại học Mount Mary.

Tchernavia tốt nghiệp Đại học Alabama Huntsville ở Huntsville, AL, trình độ Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng.  Cô lấy bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học A&M ở Alabama.  Cô có chứng nhận HRCI - Chuyên gia cao cấp về Nhân sự và chứng nhận SHRM - Chứng nhận Chuyên nghiệp Cấp cao.