LAWRENCE G. HUND

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Harley-Davidson Financial Services, Inc.

 

คุณ Larry Hund เป็นประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Harley-Davidson Financial Services (HDFS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Harley-Davidson, Inc. เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ประสบการณ์ 30 ปีด้านการบริการทางการเงิน ทำให้คุณ Hund มีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารที่หลากหลายและกว้างขวางตลอดสายงาน  หลังจากเข้าร่วมงานกับ HDFS ในปี 2002 คุณ Hund ได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและยังเคยดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตั้งแต่กรกฎาคม 2006 ถึงมกราคม 2007 อีกด้วย

คุณ Hund ได้ออกจาก HDFS ในปี 2007 เพื่อร่วมงานกับบริษัทด้านการเงินเกิดใหม่และกลับเข้าร่วมงานกับ HDFS อีกครั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2009

ก่อนหน้านี้ ท่านร่วมงานกับ Heller Financial, Inc. เป็นเวลา 17 ปี และทำหน้าที่เป็นรองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการบัญชีในช่วงหกปีก่อนที่ GE Capital จะเข้ามาซื้อกิจการ Heller

คุณ Hund เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีบริหารธุรกิจด้านการบัญชีจาก Chicago’s Loyola University และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of Chicago   ท่านทำหน้าที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ American Financial Services Association