JOHN OLIN

รองประธานกรรมการอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Harley-Davidson Motor Company

 

คุณ John Olin เป็นรองประธานกรรมการอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Harley-Davidson Motor Company โดยรับผิดชอบในการวางแผนและการรายงานทางการเงิน ระบบสารสนเทศ การบริหารการเงิน ภาษี การตรวจสอบภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์                   

คุณ Olin ร่วมงานกับ Harley-Davidson ในปี 2003 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการบัญชี ก่อนหน้านั้น ท่านทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการบัญชีให้กับฝ่ายชีสของ Kraft Foods และเป็นผู้บริหารฝ่ายการเงินเป็นเวลา 12 ปีที่ Kraft, Oscar Mayer Foods และ Miller Brewing Company นอกจากนี้ ท่านยังดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน และบริษัทที่ให้คำปรึกษาแบบเฉพาะทางรวมไปถึง Ernst and Whinney (ปัจจุบันคือ Ernst and Young)

คุณ Olin ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทของ Exide Technologies ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ผลิตและรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด  ท่านเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของ Exide  นอกจากนี้ คุณ Olin ยังทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการการกุศลของ BizStarts ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเริ่มต้นและการพัฒนาบริษัทที่สร้างงานอย่างยั่งยืน

คุณ Olin ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัย Indiana University หลักสูตร MBA ด้านการบริหารการเงินจาก University of Chicago และได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับแต่งตั้งเป็น Associate Risk Management