คณะผู้บริหาร

Darrell Thomas

รองประธานและเหรัญญิก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Harley-Davidson, Inc

Darrell Thomas

เกี่ยวกับ Darrell

Darrell Thomas เป็นรองประธานและเหรัญญิก และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ Harley-Davidson, Inc มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดทำรายงานด้านการเงิน การดูแลรายรับรายจ่าย ภาษี การตรวจสอบบัญชีภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์ เขาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Harley-Davidson บริการทางการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนมิถุนายน 2020

ก่อนที่จะเข้าร่วมทำงานกับ Harley-Davidson ในเดือนมิถุนายน ปี 2010 Darrell ดำรงตำแหน่งรองประธาน ผู้ช่วยเหรัญญิก และผู้อํานวยการตลาดทุนของ PepsiCo, Inc ในระหว่างที่ Darrell ทำงานด้านการเงินมาเป็นเวลาสิบเก้าปี เขาดำรงตำแหน่งมากมายในตลาดทุนและฝ่ายการเงินขององค์กรต่างๆ เช่น Commerzbank Securities, Swiss Re New Markets, ABN Amro Bank และ Citicorp/Citibank

Darrell จบปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงินจาก The Wharton School และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Tufts University เขาเป็นประธานคณะกรรมการแผนเกษียณอายุของ Harley-Davidson และคณะกรรมการการด้านเงิน เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Sojourner Family Peace Center, United Way of Milwaukee Investment Committee และ National Association of Corporate Treasurers เขาเป็นอดีตสมาชิกคณะกรรมการของ Big Brothers Big Sisters of Metro Milwaukee

พบกับทีมผู้บริหาร