leadership

ผู้บริหารของ Harley-Davidson

พบกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทของ
Harley-Davidson, Inc.

ผู้บริหาร

Matthew S. Levatich

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.

เรียนรู้เพิ่มเติม
Joanne M. Bischmann

รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและประธานกรรมการของ Harley-Davidson Foundation, Inc.

เรียนรู้เพิ่มเติม
Lawrence G. Hund

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Harley-Davidson Financial Services, Inc.

เรียนรู้เพิ่มเติม
Paul J. Jones

รองประธานกรรมการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม
Michelle A. Kumbier

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Harley-Davidson Motor Company

เรียนรู้เพิ่มเติม
John Olin

รองประธานกรรมการอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Harley-Davidson Motor Company

เรียนรู้เพิ่มเติม
Tchernavia Rocker

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัท

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Michael Cave

ประธานกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของ Harley-Davidson, Inc. และอดีตรองประธานกรรมการอาวุโสของ The Boeing Company

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Troy Alstead

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ocean5 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Starbucks Corporation

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
R. John Anderson

อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Levi Strauss & Co.

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Allan Golston

ประธานกรรมการส่วนโปรแกรมสหรัฐอเมริกาของ Bill & Melinda Gates Foundation

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Matthew S. Levatich

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Sara L. Levinson

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการของ Katapult, อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. และ MTV Music Television

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
N. Thomas Linebarger

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cummins Inc.

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Brian Niccol

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Taco Bell Corp.

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Maryrose Sylvester

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Current

leadership (360) leadership (310) leadership (675)
Jochen Zeitz

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานร่วมของ The B Team