MY15 Road Glide Special Wallpaper
WINDOWS 1024 X 768
Nhấp chuột phải vào hình ảnh. Chọn "Đặt làm hình nền" từ menu.


MAC 1024 X 768
  1. Kéo hình ảnh vào màn hình nền
  2. Chọn "Màn hình nền" từ menu Tùy chọn hệ thống.
  3. Chọn "Chọn thư mục" trong danh sách Bộ sưu tập.
  4. Chọn thư mục Màn hình nền và chọn hình ảnh xe mô tô.

© 2001-2016 H-D. All rights reserved.